Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Elīna Ieva Smule
Studiju tips:Pilna laika
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi; Sporta treneris; Klīniskā farmācija; Sabiedrības veselība; Māszinības; Tiesību zinātne; Veselības vadība; Informācijas un komunikācijas zinātne; Dzīvās dabas zinātnes; Sociālā labklājība un sociālais darbs; Komunikācijas zinātne; Vadībzinātne; Medicīnas tehnoloģijas; Tirgzinības un reklāma; Psiholoģija; Pedagoģija; Rehabilitācija; Socioloģija; Farmācija; Civilā un militārā aizsardzība; Personu un īpašuma aizsardzība; Uzņēmējdarbības vadība; Ārstniecība; Sociālā antropoloģija; Bioloģija; Tiesību zinātne; Politikas zinātne; Zobārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Psiholoģija; Vispārīgā psiholoģija

Mērķis

Sniegt iespēju studējošajiem apgūt zināšanas un izveidot izpratni par veselības uzvedību, tās teorijām, modeļiem un psihoemocionālo pašregulāciju, lai izmantotu profesionālajā darbā.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie salīdzina un izvērtē dažādus veselības uzvedības modeļus un teorijas; nosauc stresa fiziskās un emocionālās izpausmes un stresa iespējamās sekas; analizē veselību veicinošu un kompromitējošu uzvedību, izprot veselīga dzīvesveida lomu un nozīmi; studējošiem ir izpratne par uzvedības izmaiņu modeļiem.

Prasmes

Studējošie lieto studiju kursā apgūto terminoloģiju, pielieto zināšanas, lai izvērtētu indivīda veselības uzvedību un formulētu veselību sekmējošas uzvedības mērķus; pielieto veselības uzvedības teorijas un modeļus veselības uzvedības plānošanā un veicina veselības uzvedības attīstību.

Kompetences

Studenti izvērtē veselības uzvedību un formulē uz veselību orientētas uzvedības mērķus; studējošie spēj zinātniski pamatot veselības uzvedības veicināšanu izvirzītajiem mērķiem, pamatojoties uz veselības uzvedības teorijām un modeļiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Brīvās izvēles studiju kursi, C-kursi 1Free choiceElīna Ieva Smule
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Brīvās izvēles studiju kursi, C-kursi 2Free choice