Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Aija Bukova-Žideļūna
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna

Mērķis

Veidot izpratni un kompetences veselības veicināšanas un slimību profilakses teorētiskajos un praktiskajos jautājumos.

Priekšzināšanas

Sabiedrības veselības un epidemioloģijas pamati.

Rezultāti

Zināšanas

Kursa apguves rezultātā studējošie:
• definēs un atšķirs slimību profilakses līmeņus;
• nosauks un aprakstīs slimību profilakses stratēģijas;
• izklāstīs veselības veicināšanas jēdzienu un galvenos pamatprincipus;
• aprakstīs galvenos veselības veicināšanas pamatelementus;
• nosauks veselības veicināšanā izmantotos teorētiskos modeļus;
• aprakstīs veselības veicināšanas programmu galvenos etapus;
• izklāstīs veselības veicināšanas galvenās pieejas.

Prasmes

Kursa apguves rezultātā studējošie:
• pielietos veselības veicināšanā izmantotos jēdzienus;
• izvērtēs slimību profilakses, veselības izglītības un veselības veicināšanas atšķirības;
• salīdzinās un izskaidros augsta riska un populācijas stratēģijas priekšrocības un trūkumus;
• vispārinās un diskutēs par veselības veicināšanas pamatelementu pielietošanas principiem veselības politikas un programmu veidošanā.

Kompetences

Kursa apguves rezultātā studējošie:
• pamatos veselības veicināšanas pieejas jēgu un nozīmi mūsdienu sabiedrības veselības problēmu kontekstā;
• argumentēs veselības veicināšanas un slimību profilakses lomu sabiedrības veselības uzlabošanā;
• novērtēs komunikāciju stratēģiju izmantošanas iespējas veselības veicināšanas programmās.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības komunikācija, VKM3MaģistrsObligāts