Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Maija Eglīte
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna

Mērķis

Studiju kursa mērķis ir iemācīt maģistriem jaunākos atzinumus par darba vides riska faktoru novērtēšanas principiem, jaunāko likumdošanā arodveselībā, darba drošībā un darba medicīnā, kā arī arodveselības dienesta organizācijā; dot ieskatu par darba toksikoloģijas un ekotoksikoloģijas svarīgākajiem jautājumiem.

Priekšzināšanas

Jāzina teorētiskie un praktiskie pamatprincipi ķīmijā, bioķīmijā, fizikā, mikrobioloģijā un fizioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie iegūs pamatzināšanas par vides veselības un arodveselības nozīmi, principiem, virzieniem, uzdevumiem un izmantošanu praksē un zinās:
• definēt vides veselības nozīmi, principus, virzienus, uzdevumus un izmantot tos praksē;
• atpazīt vides piesārņojumu un veikt preventīvos pasākumus piesārņojuma mazināšanā;
• nosaukt prasības apdzīvotu vietu plānošanā, labiekārtošanā, dzīvojamo, publisko ēku, veselības aprūpes, izglītības iestāžu plānošanā, labiekārtošanā, ekspluatācijā;
• definēt arodveselības nozīmi;
• nosaukt iespējamās arodslimības dažādu profesiju grupās, kaitīgos riska faktorus, kā arī preventīvos pasākumus darba vides uzlabošanā.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs:
• patstāvīgi, kritiski analizēt un pielietot ekoloģisku argumentāciju sava viedokļa pamatošanai;
• izmantot praktiskās iemaņas uzdevumu risināšanā par vides sastāvdaļu (gaiss, ūdens, uzturs) un darba vides nozīmi, piesārņojumu, tā iedarbību uz cilvēka organismu;
• noteikt un novērtēt darba vides nozīmi, piesārņojumu, tā iedarbību uz cilvēka organismu;
• atpazīt iespējamās arodslimības un ar darbu saistītās slimības;
• izstrādāt preventīvos pasākumus arodveselībā.

Kompetences

Iegūtā kompetence ļauj:
• saskatīt cilvēka veselības stāvokļa saistību ar apkārtējās vides apstākļiem;
• pielietot argumentācijas, loģikas un retorikas pamatu zināšanas, lai analizētu praktiskas situācijas;
• izstrādāt rekomendācijas, pasākumus vides kaitīgo riska faktoru novēršanā vai samazināšanā, nodrošinot cilvēka organisma un vides optimālu mijiedarbību;
• uzņemties atbildību un demonstrēt vadīšanas prasmes gadījumos, kad to prasa vides drošības, indivīda vai visas sabiedrības intereses.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedrības veselība, SVFM3MaģistrsObligātsDace Jakimova, Žanna Martinsone, Jeļena Reste, Ivars Vanadziņš