Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Jeļena Reste
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķis

Apgūt zināšanas par dažādu vides faktoru (gaiss, ūdens, uzturs, augsne, apdzīvotas vietas) nozīmi, nelabvēlīgiem vides faktoriem, vides piesārņojumu, šo faktoru ietekmi uz veselību, kaitīgu vides faktoru identificēšanu, mērīšanu, novērtēšanu, novēršanu un kontroli.

Priekšzināšanas

Pamatzināšanas ķīmijā, bioķīmijā, fizikā, mikrobioloģijā, propedeitikā un fizioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Iegūtās zināšanas ļauj orientēties un izklāstīt jautājumus par:
• vides veselības nozīmi, principiem, virzieniem, uzdevumiem un izmantošanu praksē;
• vides ekoloģiskām sastāvdaļām, to piesārņojumu un preventīviem pasākumiem piesārņojuma mazināšanā;
• prasībām apdzīvotu vietu plānošanā, labiekārtošanā, dzīvojamo, publisko ēku, veselības aprūpes, izglītības iestāžu plānošanā, labiekārtošanā, ekspluatācijā;
• uztura kvalitāti, epidemioloģisko un toksisko nozīmi;
• ģenētiski modificēto pārtiku, par pārtikas piedevām; par uztura piesārņojumu, tā ietekmi uz veselību;
• bērnu un pusaudžu augšanas un attīstības vidi.

Prasmes

Studenti būs spējīgi:
• patstāvīgi, kritiski analizēt, pielietot ekoloģisku argumentāciju sava viedokļa pamatošanai un novērtēt vides veselību kā vides zinātnes un medicīnas preventīvu nozari cilvēka veselības saglabāšanā un nostiprināšanā;
• apsekot un novērtēt dažādus apkārtējās vides objektus (dzīvojamās ēkas, veselības un sociālās aprūpes iestādes, izglītības iestādes, sabiedriskās ēdināšanas iestādes), to mērāmos parametrus (mikroklimatu, apgaismojumu, gaisa, ūdens, augsnes piesārņojumu), kā arī noteikt tajos esošos riska faktorus;
• noteikt un novērtēt pārtikas produktu kvalitāti un piesārņojumu;
• analizēt saindēšanās gadījumus ar uzturu;
• atklāt bērnu un pusaudžu veselībai, augšanai un attīstībai nelabvēlīgos vides riska faktorus;
• risināt praktiskus jautājumus saistītus ar piesārņojumu dažādās apkārtējās vides sfērās.

Kompetences

Iegūtā kompetence ļauj:
• saskatīt cilvēka veselības stāvokļa saistību ar apkārtējās vides apstākļiem;
• pielietot argumentācijas, loģikas un retorikas pamatu zināšanas, lai analizētu praktiskas situācijas;
• izstrādāt rekomendācijas, pasākumus vides kaitīgo riska faktoru novēršanā vai samazināšanā, nodrošinot cilvēka organisma un vides optimālu mijiedarbību;
• uzņemties atbildību un demonstrēt vadīšanas prasmes gadījumos, kad to prasa vides drošības, indivīda vai visas sabiedrības intereses.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz5MaģistrsObligātsMaija Eglīte, Jeļena Reste, Marija Avota, Darja Kaļužnaja, Žanna Martinsone, Kristīne Andža
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMF5MaģistrsObligātsJeļena Reste, Marija Avota, Darja Kaļužnaja, Žanna Martinsone
Medicīna, MF5MaģistrsObligātsDarja Kaļužnaja, Jeļena Reste, Žanna Martinsone, Dace Jakimova, Kristīne Andža