Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Jānis Indulis Dundurs

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:AUVMK_005LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselībaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Jānis Indulis Dundurs
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Aroda un vides medicīnas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Maija Eglīte
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, avmkatrsu[pnkts]lv, avmkatrsu[pnkts]lv, +371 67060816
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas10
Kopā kontaktstundas30
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nepieciešamas priekšzināšanas ķīmijā, bioķīmijā, fizikā, mikrobioloģijā, fizioloģijā.
Mērķis:
studentam apgūt vides veselības teorētiskos pamatus un praktiskās metodes par ūdens, uztura, apdzīvotu vietu nozīmi, piesārņojumu, bērnu augšanas un attīstības vides nelabvēlīgiem, kaitīgiem faktoriem, to ietekmi uz veselību, identificēšanu, novērtēšanu, kontroli un preventīvu aizsardzību pret tiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ūdens loma cilvēka dzīvē. Ūdens resursi, piesārņojums.Lekcijas1.00auditorija
2Ūdenstilpju un ūdensgūtņu aizsardzības pasākumi. Notekūdeņi.Lekcijas1.00auditorija
3Dzeramā ūdens ieguves tehnoloģijas, apgāde, kvalitāte.Lekcijas1.00auditorija
4Uztura piesārņojums, ietekme uz veselību.Lekcijas1.00auditorija
5Pārtikas piedevas un ĢMO saturoši pārtikas produkti. Lietošanas drošums un marķēšana.Lekcijas1.00auditorija
6Dzīvojamo ēku higiēniskie pamatprincipi,Lekcijas1.00auditorija
7Publisko pakalpojumu un veselības aprūpes iestāžu vide.Lekcijas1.00auditorija
8Bērnu un pusaudžu augšanas un attīstības vide. Higiēniskās prasības izglītojošās iestādēsLekcijas1.00auditorija
9Apdzīvotu vietu piešārņojums, aizsardzība.Lekcijas1.00auditorija
10 Atkritumi - vides piesārņotāji, pasākumi to neitralizēšanā.Lekcijas1.00auditorija
11Dzeramā ūdens organoleptiskie, ķīmiskie un bakterioloģiskie rādītāji, to noteikšanas metodes.Nodarbības1.00laboratorija
12Dzeramā ūdens iegūšanas metodes.Nodarbības1.00auditorija
13Pārtikas produktu analīze un saindēšanās ar uzturu.Nodarbības1.00laboratorija
14Bērnu un pusaudžu higiēnas pētīšanas metodes. Augoša organisma fiziskā attīstība,saslimstība, veselības grupas. Fiziskās attīstības noteikšanas metodes.Nodarbības1.00laboratorija
15seminārs par cilvēka dzīves vides higiēniskajām prasībāmNodarbības1.00laboratorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Paplašināta papildus zināšanu, prasmju, kompetenču iegūšana no e-studiju apmācības materiāliem, no prezentācijām, diskusijām par studentu izstrādātajiem problēmreferātiem un pētnieciskajiem darbiem.
Vērtēšanas kritēriji:
Praktisko darbu laikā notiek teorētisko zināšanu pārbaudes, situācijas uzdevumu risināšana, diskusijas par tiem un kursa nobeigumā - mutvārdu eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:- par uztura kvalitāti, epidemioloģisko un toksisko nozīmi;-par ģenētiski modificēto pārtiku, par pārtikas piedevām; - par jaunās pārtikas izmantošanu un izplatīšanu, klasifikācijas, marķēšanas un kvalitātes prasībām; - par uztura piesārņojumu, tā ietekmi uz veselību; - par bērnu un pusaudžu augšanas un attīstības vidi.
Prasmes:- noteikt un novērtēt pārtikas produktu kvalitāti un piesārņojumu; - patstāvīgi, kritiski un argumentēti analizēt saindēšanās gadījumus ar uzturu; - veikt bērnu un pusaudžu izglītības iestāžu sanitāri higiēniskus apsekojumus, atklājot veselībai nelabvēlīgos riska faktorus.
Kompetences:ļauj izstrādāt rekomendācijas, preventīvus pasākumus uztura piesārņojuma, bērnu un pusaudžu augšanas un attīstības vides nelabvēlīgo riska faktoru novēršanā vai samazināšanā, nodrošinot cilvēka organisma un vides optimālu mijiedarbību.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Higiēna. Prof.Z.Lindbergas red., Rīga, 1991.
2Vides veselība.- RSU, 2008.
Papildus literatūra
1J.Dundurs. Methodic Directions for Practical Works in Environmental Health. RSU, 2011.
2J.Dundurs. Environmental & Occupational medicine. RSU, 2015.
Citi informācijas avoti
1Tee L.Guidotti. The Praeger Handbook of Occupational and Environmental Medicine. Vol 1. 2010.
2Tee L.Guidotti. The Praeger Handbook of Occupational and Environmental Medicine. Vol 2. 2010.