Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Skaidrīte Šapovala

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_282LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Skaidrīte Šapovala
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nepieciešamas priekšzināšanas anatomijā, fizioloģijā, patoloģiskā fizioloģijā un farmakoloģijā.
Mērķis:
Students spēs organizēt, plānot, sniegt un novērtēt pacientu aprūpi pacientiem ar dažādām ķirurģiskām un iekšķīgām saslimšanām, profesionālo un ētisko standartu ietvaros integrējot iepriekš iegūtās zināšanas ķirurģijā un iekšķīgās slimībās. Students apgūs zināšanas par internās medicīnas pacientu aprūpes principiem, mērķiem, nozīmi un vadīšanu. Spēs atpazīt saslimšanas pazīmes, plānot, sniegt un izvirzīt iekšķīgo saslimšanu pacientiem piemērotu aprūpi. Students spēs saprast slimības diagnostikas un ārstniecības principus un pacientu aprūpi.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pacienta gatavošana akūtai un plānveida operācijai, pacientu aprūpe agrīnajā pēcoperāciju periodā.Lekcijas1.00auditorija
2Akūtas, hroniskas brūces, brūču aprūpe, pārsēji.Lekcijas1.00auditorija
3Gastrointestinālā trakta ķirurģiskās saslimšanas un pacientu aprūpe.Lekcijas1.00auditorija
4Gastrointestinālā trakta ķirurģiskās saslimšanas un pacientu aprūpe.Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Elpošanas orgānu ķirurģiskās saslimšanas un pacientu aprūpe.Lekcijas1.00auditorija
6Vēdera sienas ķirurģiskās saslimšanas un pacientu aprūpe.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Traumatoloģija, pacientu aprūpes principiNodarbības1.00klīniskā bāze
8Tansfuzioloģija.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Elpošanas orgānu slimību (bronhiālā astma, HOPS, PATE, pleirīts, empiēma), pacientu aprūpe. Elpošanas sistēmas slimību simptomu izvērtēšana, diagnostika, pacientu objektīvā stāvokļa novērtēšana, aprūpes vadīšana.Lekcijas1.00auditorija
10Elpošanas orgānu slimību (bronhiālā astma, HOPS, PATE, pleirīts, empiēma), pacientu aprūpe. Elpošanas sistēmas slimību simptomu izvērtēšana, diagnostika, pacientu objektīvā stāvokļa novērtēšana, aprūpes vadīšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Sirds un asinsrites sistēmas slimību (sirds ritma traucējumi, KSS, stenokardija, miokarda infarkts) pacientu aprūpe. Sirds un asinsrites slimību simptomu izvērtēšana, diagnostika, pacientu objektīvā stāvokļa novērtēšana, sirds un asinsvadu slimības, aprūpes vadīšana.Lekcijas1.00auditorija
12Sirds un asinsrites sistēmas slimību (sirds ritma traucējumi, KSS, stenokardija, miokarda infarkts) pacientu aprūpe. Sirds un asinsrites slimību simptomu izvērtēšana, diagnostika, pacientu objektīvā stāvokļa novērtēšana, sirds un asinsvadu slimības, aprūpes vadīšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
13Gremošanas orgānu slimību (caureja, aizcietējumi, gastroezofageālais refluks, aknu koma) pacientu aprūpe. Gremošanas sistēmas akūtu un hronisku slimību un simptomu novērtēšana, diagnostika, aprūpes vadīšana. Nieru un urīnceļu slimību (urīnceļu infekcijas, akūta un hroniska nieru nepietiekamība, hemodialīze) pacientu aprūpe. Neiru un urīnceļu slimību pacientu objektīva stāvokļa novērtēšana, slimību diagnostika, pacientu aprūpes vadīšana.Lekcijas1.00auditorija
14Gremošanas orgānu slimību (caureja, aizcietējumi, gastroezofageālais refluks, aknu koma) pacientu aprūpe. Gremošanas sistēmas akūtu un hronisku slimību un simptomu novērtēšana, diagnostika, aprūpes vadīšana. Nieru un urīnceļu slimību (urīnceļu infekcijas, akūta un hroniska nieru nepietiekamība, hemodialīze) pacientu aprūpe. Neiru un urīnceļu slimību pacientu objektīva stāvokļa novērtēšana, slimību diagnostika, pacientu aprūpes vadīšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
15Endokrīnās sistēmas slimību (cukura diabēts, aptaukošanās, metabolais sindroms) pacientu aprūpe. Pacientu novērtēšana, izmeklēšana, diagnostika, aprūpes vadīšana.Lekcijas1.00auditorija
16Endokrīnās sistēmas slimību (cukura diabēts, aptaukošanās, metabolais sindroms) pacientu aprūpe. Pacientu novērtēšana, izmeklēšana, diagnostika, aprūpes vadīšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Literatūras analīze, situāciju uzdevumu risināšana, diskusijas grupās.
Vērtēšanas kritēriji:
Eksāmens - tests par apgūto tematiku. Aktivitāte nodarbībās, patstāvīgā darba vērtējums.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju priekšmeta apguves rezultātā studējošie iegūst pamatzināšanas par ķirurģisko slimību aprūpes pamatprincipiem, par iekšķīgo slimību pacientu saslimšanu pazīmēm, pacientu aprūpes specifiku, aprūpes nozīmi un vadīšanu.
Prasmes:Studiju priekšmeta apguves rezultāta studējošie pratīs veikt pacientu aprūpi pacientiem ar ķirurģiskām slimībām, pratīs sagatavot pacientu dažādām ķirurģiskām manipulācijām, un izmeklējumiem. Pratīs atpazīt raksturīgās sūdzības, noteikt un formulēt aprūpes problēmas pacientiem ar iekšķīgo slimību diagnozēm, kā arī plānot un realizēt aprūpes procesu.
Kompetences:Studenti studiju kursa apguves rezultātā pratīs sagatavot pacientu dažādām izmeklēšanām, pamatot un skaidrot sagatavošanas nepieciešamību, izprast orgānu sistēmu darbības traucējumu subjektīvos un objektīvos simptomus un sindromus, identificēt galvenās klīniskās pazīmes un tās diferencēt pēc smaguma, prognozēt un plānot pacienta aprūpi. Studenti studiju kursa apguves rezultātā pratīs profesionāli sadarboties ar pacientiem, ievērot medicīnas ētikas normas, un respektējot pacientu tiesības uzņemties atbildību par patstāvīgu mācīšanos un darboties kā veselības veicinātājs iekšķīgo slimību specifiskas un nespecifiskās profilakses un pacientu aprūpes metožu izvēles kontekstā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Autoru kolektīvs., Kirurģiskās aprūpes māsas pamatspecialitāte, Rīga, 2009.
2Autoru kolektīvs., Medikamentozā aprūpe, jaunākās tendences un tehnoloģijas ķirurģijā. Pirmsoperācijas un pēcoperācijas aprūpe, 2012.
3Balode A. Laboratoriskā diagnostika. – Rīga: SIA Nacionālais apgāds, 2003.
4Šiliņa M., Dupure I. Pacientu izglītošana – māsas kompetence. Rīga, NA, 2004.
5Purviņš I., Purviņā S. Praktiskā farmakoloģija. Rīga, 2011.
6Gārša I. Neirokirurģija, Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2008.
7Gardovskis J., Kolītis R., Sondore A. u.c. Ķirurģija, Rīga, Rīgas Stradiņa universitāte, 2013.
8Ņemceva G., Sisene I., Šteinerte I., Praktiskā transfuzioloģija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
9Mācību materiāls. Internās aprūpes māsas pamatspecialitāte. Nacionālais apgabals: 2009.
10A. Ērglis. A. Kalvelis. u.c. Akūta koronāra sindroma (AKS) diagnostikas, loģistikas un ārstēšanas vadlīnijas. Rīga: 2011.
11A. Ērglis, A.Kalvelis. Kardiovaskulāro slimību (KVS) profilakses vadlīnijas. Rīga: 2010.
12Mācību materiāls. Diabēta aprūpes māsas papildspecialitāte. Nacionālais apgabals: 2009.
13G. Biksone. Medikamentozā ārstēšana un aprūpe. Rīga, SIA „Kerena”: 2008.
14A. Lejnieks. Red. Klīniskā medicīna. Rīga. Medicīnas apgabals: 2010.
15A. Grigāne, I. Bušmane. Nepārtraukta nieru aizstājterapija
16A. Kalvelis, A. Lejnieks Hipertensīvā sirds slimība. LHb 2015.
17A. Kalvelis Kardioloģija. Informācijas materiāli. RSU 2010
Papildus literatūra
1Konrāde., L. Ārente. Cukura diabēta ABC. Rīga, Nacionālais apgabals: 2003.
2N. Skuja., A. Danilāns., G. Geldnere. Praktiskā gastroenteroloģija un hematoloģija. Rīga. Zvaigzne ABC: 1999.
3G. Hofbauere. Laboratorijas analīzes. Rīga, Jumava: 2006.
4V. Liguts intensīvās terapijas rokasgrāmata. Rīga, Medicīnas apgabals: 2008.
Citi informācijas avoti
1Oxford Handbook of Acute Medicine.
2Oxford Handbook of Cardiology
3Oxford Handbook of Endocrinology and Diabetes
4Oxford Handbook of Gastroenterology & Hepatology
5Oxford Handbook of Respiratory Medicine 2e
6Oxford Handbook of Nephology and Hypertension
7Interneta resursi