Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Dagnija Brutāne
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Students spēs organizēt, plānot, sniegt un novērtēt pacientu aprūpi pacientiem ar dažādām ķirurģiskām un iekšķīgām saslimšanām, profesionālo un ētisko standartu ietvaros integrējot iepriekš iegūtās zināšanas ķirurģijā un iekšķīgās slimībās. Students apgūs zināšanas par internās medicīnas pacientu aprūpes principiem, mērķiem, nozīmi un vadīšanu. Spēs atpazīt saslimšanas pazīmes, plānot, sniegt un izvirzīt iekšķīgo saslimšanu pacientiem piemērotu aprūpi. Students spēs saprast slimības diagnostikas un ārstniecības principus un pacientu aprūpi.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas priekšzināšanas anatomijā, fizioloģijā, patoloģiskā fizioloģijā un farmakoloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie iegūst pamatzināšanas par ķirurģisko slimību aprūpes pamatprincipiem, par iekšķīgo slimību pacientu saslimšanu pazīmēm, pacientu aprūpes specifiku, aprūpes nozīmi un vadīšanu.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultāta studējošie pratīs veikt pacientu aprūpi pacientiem ar ķirurģiskām slimībām, pratīs sagatavot pacientu dažādām ķirurģiskām manipulācijām un izmeklējumiem. Pratīs atpazīt raksturīgās sūdzības, noteikt un formulēt aprūpes problēmas pacientiem ar iekšķīgo slimību diagnozēm, kā arī plānot un realizēt aprūpes procesu.

Kompetences

Studenti studiju kursa apguves rezultātā pratīs sagatavot pacientu dažādām izmeklēšanām, pamatot un skaidrot sagatavošanas nepieciešamību, izprast orgānu sistēmu darbības traucējumu subjektīvos un objektīvos simptomus un sindromus, identificēt galvenās klīniskās pazīmes un tās diferencēt pēc smaguma, prognozēt un plānot pacienta aprūpi. Studenti studiju kursa apguves rezultātā pratīs profesionāli sadarboties ar pacientiem, ievērot medicīnas ētikas normas, un respektējot pacientu tiesības uzņemties atbildību par patstāvīgu mācīšanos un darboties kā veselības veicinātājs iekšķīgo slimību specifiskas un nespecifiskās profilakses un pacientu aprūpes metožu izvēles kontekstā.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Vecmāte, MZFVb4BakalaursObligāts