Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Laine Kristberga

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:22.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_176LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne; Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Laine Kristberga
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav.
Mērķis:
Šī kursa ietvaros studenti tiks iepazīstināti ar vizuālo antropoloģiju kā antropoloģijas apakšnozari, sniedzot tiem zināšanas un izpratni par tās metodēm un instrumentāriju materiālās un nemateriālās kultūras dokumentācijā, mediju analīzē, entogrāfiskajā izpētē, kā arī nozīmju veidošanā komunikācijas vizuālajās formās. Kursa ietvaros tiks apskatīta fotogrāfijas kā vizuālo datu nesējas loma un dažādas fotogrāfiskās metodes, kas tiek izmantotas antropoloģiskajos pētījumos. Sevišķa uzmanība tiks pievērsta trim fotogrāfiskajām metodēm: fotodokumentācijai (photo-documentation), fotoizdibināšanai (photo elicitation) un fotoesejai (photo essay). Studentiem būs jāstrādā pie individuālajiem fotoprojektiem, piemērojot vienu no kursa laikā apskatītajām metodēm un/vai teorijām. Kursa galapārbaudījumā studentiem būs jāprezentē savs fotoprojekts, kurš tiks izstrādāts izmantojot gan arhīvā atrastus, gan pašu radītos attēlus, kā arī pievienojot tekstuālo/faktoloģisko analīzi.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievadlekcija.Lekcijas1.00auditorija
2Vizuālās kultūras dokumenti.Lekcijas2.00auditorija
3Mākslas un performances antropoloģija.Lekcijas1.00auditorija
4Praktiskās nodarbības vizuālajā antropoloģijā, radošo projektu izstrāde, izvērtējums.Nodarbības1.00auditorija
5Personīgo pētniecisko projektu prezentācijas un diskusijas.Nodarbības2.00auditorija
6Fotogrāfija, nemateriālā kultūra, teātris, dzeja vizuālajā antropoloģijā.Lekcijas1.00auditorija
7Vizuālā etnogrāfija un tās izpausmes fotogrāfijā un kinematogrāfijā, atsevišķi apskatot arī autoetnogrāfijas koncepciju.Lekcijas1.00auditorija
8Personīgo pētniecisko projektu prezentācijas un diskusijas.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievadlekcija.Lekcijas1.00auditorija
2Vizuālās kultūras dokumenti.Lekcijas1.00auditorija
3Mākslas un performances antropoloģija.Lekcijas1.00auditorija
4Praktiskās nodarbības vizuālajā antropoloģijā, radošo projektu izstrāde, izvērtējums.Nodarbības1.00auditorija
5Personīgo pētniecisko projektu prezentācijas un diskusijas.Nodarbības1.50auditorija
6Fotogrāfija, nemateriālā kultūra, teātris, dzeja vizuālajā antropoloģijā.Lekcijas1.00auditorija
7Vizuālā etnogrāfija un tās izpausmes fotogrāfijā un kinematogrāfijā, atsevišķi apskatot arī autoetnogrāfijas koncepciju.Lekcijas1.00auditorija
8Personīgo pētniecisko projektu prezentācijas un diskusijas.Nodarbības0.50auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Gatavošanās semināriem, literatūras un informācijas materiālu izpēte un apguve, patstāvīgie un grupu pētnieciskie un radošie projekti. Kursa ietvaros ir jāizstrādā 3 radošie projekti: 1) Fotoprojekts “Pašportrets bez paša” 2) Fotoprojekts “Apropriācija” 3) Eksāmena projekts “Arhīvs un mūsdienas”.
Vērtēšanas kritēriji:
Līdzdalība lekcijās. Līdzdalība un aktivitātes semināros. Gala pārbaudījums – eksāmens – sastāv no divām daļām: 1) Eseja, kurā tiek apskatīta viena no kursa ietvaros apskatītajām tēmām. Apjoms 3 lpp. (dubultā atstarpe, Times New Roman, 12pt fonts). Papildus esejas tekstam studenti var ietvert arī radošā darba materiālus (video, fotogrāfijas). 2) 5 – 10 min. prezentācija par izvēlēto esejas tēmu auditorijā. Studenti var būt radoši prezentācijas pasniegšanā (performance, video, foto-eseja, u.tml.).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:• atpazīt un pārzināt vizuālās antropoloģijas instrumentāriju, terminus, metodes, reprezentācijas fotogrāfijā, kinematogrāfijā, mākslā, performances studijās; prast pielietot tādus terminus kā reprezentācija, identitāte, subjektivitāte, marginalizācija, citādais, refleksija, apropriācija u.c.; • aprakstīt, interpretēt, analizēt vizuālās antropoloģijas formas, tekstus, procesus un artefaktus (antropoloģisks saturs versus estētisks risinājums); • orientēties un nosaukt ievērojamākos vizuālās antropoloģijas teorētiķus, kā arī viņu darbos analizētos subjektus, procesus un artefaktus, nodrošinot prasmes izmantot šo instrumentāriju turpmākajā akadēmiskajā izpētē.
Prasmes:• kritiski un analītiski domāt, spriest, rakstīt par tēmām, kas saistītas ar vizuālo antropoloģiju; • piemērot nepieciešamās metodes vizuālās antropoloģijas artefaktu analīzē; • savākt, atlasīt, izprast teorētisko un vizuālo materiālu; • uzrakstīt kritiski analītisku pārsprieduma eseju par vizuālās antropoloģijas tēmu.
Kompetences:• izpratne par vizuālās antropoloģijas lomu, uzdevumiem, ētiskajiem apsvērumiem un izaicinājumiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Collier, John. (1986) Visual Anthropology: Photography as a Research Method. University of New Mexico Press.
2Pinney, Christopher. (2011) Photography and Anthropology. Reaktion Books
3Pink, Sarah. (2006) The Future of Visual Anthropology: Engaging the Senses. London; New York: Routledge.
4Parker, A. & Kosofsky Sedgwick, E. (eds.) (1995). Performativity and Performance. New York: Routledge.
5Hockings, Paul.(ed) (2003). Principles of Visual Anthropology. Berlin: Ratzlow-Druck.
6Banks Marcus, Morphy Howard (eds.) (1999) Rethinking Visual Anthropology. Yale University.
7Banks Marcus, Ruby Jay. (2011) Made To Be Seen: Perspectives on the History of Visual Anthropology. University of Chicago Press
8Hall, S. (1997) Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London; Thousand Oaks, Calif.: Sage in association with the Open University.
9MacDougall, D. (2006) The Corporeal Image: Film, Ethnography, and the Senses. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
10Ruby, J. (2000) 'Towards an Anthropological Cinema: some conclusions and a possible future', ch. 8 in: Picturing Culture: Explorations of Film & Anthropology. Chicago: University of Chicago Press.
11Russell, Catherine. (1999) Experimental Ethnography.The Work of Film in the Age of Video. London: Duke University Press.
12Stoller, P. (1992) The Cinematic Griot: the Ethnography of Jean Rouch. Chicago: University of Chicago Press.
13Svašek, Maruška. (2007) Anthropology, Art and Cultural Production. London, UK: Pluto Press. “Introduction” (pp. 3-14)
Papildus literatūra
1Banks, Marcus. (1992) Which Films are Ethnographic Films? In Film as Ethnography, ed. Peter Ian Crawford and David Turton, 116-29. Manchester; New York: Manchester University Press in association with the Granada Centre for Visual Anthropology.
2Barthes, R. (1981) Camera Lucida. New York: Hill and Wang
3Bourdieu, P. (1990) Photography, a Middle-Brow Art. Stanford, Calif.: Stanford University Press.
4Ginsburg, F. D., Abu-Lughod, L. and Larkin, B. (eds.) (2002) Media Worlds: Anthropology on New Terrain. Berkeley: University of California Press.
5Grimshaw, Anna. (2001) The Ethnographer's Eye: Ways of Seeing in Anthropology. Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press.
6Kristberga, Laine. Ķermenis kā politisks instruments un mākslas platforma Taņas Ostojičas darbos. (Studija Nr. 75, 48.–53. lpp.)
7Kristberga, Laine. Neērtums un sociālās paradigmas etnogrāfiskajos novērojumos. Saruna ar videomāksliniecēm Jūliku Rudēliusu un Pilvi Takalu. (Studija Nr. 79, 58.–63. lpp.)
8Kristberga, Laine (2011). The Aesthetics of Curiosity in Katrina Neiburga’s Works ‘Topology No 29’, ‘What’s in a Girl’s Handbag?’ and ‘The Teashroom’. Acta Academiae Artium Vilnensis, 203.–211.lpp.
9Kristberga, Laine (2013). Fragmentārais ķermenis laikmetīgajā mākslā. Letonica Nr.23, 100.- 107.lpp.
10Citi informācijas avoti: dokumentālās un mākslas filmas, YouTube un citi interneta resursi, fotogrāfijas un citi vizuālie materiāli.
Citi informācijas avoti
1-