Pārlekt uz galveno saturu

Studiju kredīts paredzēts akreditētas studiju programmas maksas segšanai. To var saņemt pilna un nepilna laika studējošie. Tas nevar pārsniegt augstskolas noteikto studiju maksu vai valsts noteikto maksimālo studiju kredīta apmēru studiju programmām attiecīgajā kalendārajā gadā.

Kredīta pieprasītājiem jāiepazīstas ar LR MK 29.05.2001. noteikumiem nr. 220 „Kārtība, kādā tiek piešķirts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu”.

Svarīgi zināt!

 1. Pieprasītais kredīta lielums var nesakrist ar faktiski piešķirto, to regulē Studiju un zinātnes administrācijas noteiktie maksimālie studiju kredīta lielumi studiju programmās 2019. gadā.
 2. RSU Kredītu piešķiršanas komisija rudens semestrī (septembra beigās) un pavasara semestra sākumā (februāra beigās) informē par kredītu piešķiršanas rezultātiem un no kura datuma studējošais var doties uz banku slēgt kredītlīgumu. Pavasarī var aizkavēties komisijas lēmums sakarā ar gada sākumā pieteikto banku izsoles rezultātiem.
 3. Jāņem vērā, ka jaunajiem kredītņēmējiem pirmo kredītizmaksu banka veiks, tikai sākot ar otro vai trešo mēnesi. Tas nozīmē, ka studiju maksa par pirmajiem semestra mēnešiem jāsamaksā pašam studējošajam. Kad banka ieskaitīs universitātes kontā studiju kredītu par attiecīgo semestri, studējošajam jāraksta iesniegums RSU Studentu servisam par savas iemaksātās naudas pārskaitīšanu atpakaļ uz savu kontu.

Studiju un studējošo kredītus ar valsts vārdā sniegtu galvojumu izsniedz SEB banka

2018. gada 28. martā Finanšu ministrijas rīkotajā izsolē kredītiestādēm par tiesībām 2018. gadā izsniegt studiju kredītus ar valsts vārdā sniegtu galvojumu uzvarēja vienīgais izsoles dalībnieks a/s SEB banka.

Tiesības 2018. gadā izsniegt studiju kredītus ar valsts vārdā sniegtu galvojumu SEB banka saņēma par kopējo summu 25 200 000 eiro, procentu likme – sešu mēnešu EURIBOR likme plus 2,5 %.

Izsoles noteikumi tika apstiprināti ar Finanšu ministrijas rīkojumu. Izsoles komisijas sastāvā darbojās Finanšu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, kā arī Valsts kases pārstāvji.

Arī 2017. gadā tiesības izsniegt kredītus ar valsts vārdā sniegtu galvojumu ieguva SEB banka.

Informācija SEB bankas mājaslapā

Iesniedzamie dokumenti

Veidlapa / iesniegums RSU Kredītu piešķiršanas komisijai:

 • pieprasījuma veidlapa (skat. zemāk),
 • pases kopija (ja pase mainīta kopš dokumentu iesniegšanas RSU),
 • īpašus sociālos apstākļus apliecinošas valsts vai pašvaldību iestāžu dokumentu kopijas (ja tādas ir).
Pieteikumu izvērtēšana

Kredītu piešķiršanas komisija izvērtē kredītu pieteikumus un saskaņo ar IZM Studiju un zinātnes administrāciju ne ilgāk par 10 darba dienām.

Pēc kredītu pieteikumu izvērtēšanas Kredītu piešķiršanas komisija izsludina lēmumu par piešķirtajiem kredītiem studējošo portālā Universum, nenorādot studiju/studējošā kredīta pretendentu datus. Kopā ar lēmumu tiek paziņots datums, no kura var doties uz banku slēgt kredītlīgumu. Sīkāka informācija par katru studentu pieejama Mācību departamenta Studējošo informācijas un attīstības nodaļā.

Līgumu slēgšana un galvojums
 • Rudens semestrī kredītlīgumus varēs slēgt bankā līdz 1. decembrim. Jāņem vērā, ka jaunajiem kredītņēmējiem pirmās kredītizmaksas par rudens semestri banka veiks tikai semestra orajā pusē.
 • Pavasara semestrī kredītlīgumus varēs slēgt līdz 1. jūnijam. Pirmās izmaksas banka veiks maija beigās. Izmaksas datums ir atkarīgs no kredītlīguma noslēgšanas laika.
 • Kredīta nodrošinājumam ir nepieciešams fiziskās personas vai pašvaldības galvojums. Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušajiem bērniem (līdz 24 gadu vecumam), uzrādot atbilstīgus dokumentus, ir iespējams saņemt kredītu bez galvotāja (šādos gadījumos 100 % apmērā galvo valsts).
  • Par fizisku personu šajā gadījumā tiek uzskatīts LR pilsonis vai persona ar LR nepilsoņa pasi, kas nav vecāks par 65 gadiem, kuram ir regulāri ienākumi vismaz vienas minimālās algas apmērā un kurš vēlams ir klients tanī bankā, kura izsniedz kredītu (banka grib būt droša par galvotāja ienākumiem);
  • Galvotājs var galvot par vairākiem savu bērnu kredītiem, ja viņa ikmēneša ienākumi nav mazāki par minimālo mēnešalgu, kura reizināta ar attiecīgo studējošo skaitu, par kuriem galvo.
  • Ja galvotājs pats saņem vai atmaksā kredītus, tad galvot par studējošo viņš var tikai tādā gadījumā, ja viņa ikmēneša kopējie maksājumi kredītsaistību dzēšanai nepārsniedz 40 % no viņa kopējiem ikmēneša ienākumiem.

Papildu informācija SZA mājaslapā

Kredīta izmaksas apturēšana

Studiju kredīta izmaksa tiek apturēta, ja studējošais

 • ir aizgājis akadēmiskajā atvaļinājumā,
 • ir ieskaitīts budžeta grupā,
 • nepilda studiju saistības (piemēram, atkārtoti vienā un tajā pašā semestrī),
 • ir atskaitīts.

Kredītņēmēju ievērībai

Ar studējošā piekrišanu RSU sagatavo un sūta uz SZA kredīta grozījumus šādos gadījumos:

 • ja kredīta izmaksa bijusi apturēta (t. i., studējošais bijis atskaitīts) un studējošais ir atjaunots studijām,
 • ja piešķirta studiju maksas atlaide visam mācību procesam,
 • ja studējošais nomaina augstskolu,
 • ja ir mainīts studiju programmas nosaukums vai studiju veids (no pilna uz nepilna laika klātieni vai otrādi).

Studējošajiem kredītņēmējiem uz banku jādodas patstāvīgi vienīgi tad, ja tiek mainīta studiju maksa un jāparaksta jauns līgums. Universitāte informē studējošo par termiņu, kādā jāapmeklē banka. 


Kredītu atmaksa

 • Studiju laikā (akadēmisko gadu ieskaitot) studiju kredīts ir bezprocentu kredīts, ja tas tiek ņemts eiro valūtā, bet latos saņemtā studiju kredīta procenti jāsāk maksāt jau studiju laikā, valsts tos nekompensē.
 • Kredīta (kredīta pamatsumma) atmaksa un procentu aprēķināšana sākas ar 12. mēnesi pēc studiju beigšanas vai trešo mēnesi pēc studiju pārtraukšanas.
 • Kredīta procentus aprēķina katru mēnesi no kopējās studiju kredīta summas atlikuma.
 • Ja kredītu kopējā summa ir mazāka par 1423 eiro, kredīti jāatmaksā piecu gadu laikā (katru gadu jāatmaksā 1/5 daļa no kopējās summas). Ja kredītu kopējā summa ir lielāka par 1423 eiro, kredīti jāatmaksā 10 gadu laikā (katru gadu jāatmaksā 1/10 daļa no kopējās kredīta summas).
 • Ja kredīta ņēmējs tiek izslēgts no studējošo saraksta, viņš, atmaksājot kredītu, maksā pilnu bankas noteikto gada procentu likmi vai arī 5 % likmi, ja bankas pilnā procenta likme ir zemāka nekā 5 % gadā.
 • Studiju kredīta atmaksas termiņš tiek pagarināts par faktisko bezdarba laiku, bet ne ilgāk par diviem gadiem, ja kredīta ņēmējam tiek piešķirts bezdarbnieka statuss.
 • Studiju kredīta un kredīta procentu atmaksas termiņu var pagarināt, un procenti kredīta ņēmējam netiek uzskaitīti par laiku, kamēr kredīta ņēmējs:
  • turpina studijas maģistrantūrā, doktorantūrā vai arī otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā un par to ir personīgi informējis banku, iesniedzot izziņu (ko var saņemt savas fakultātes dekanātā) katru studiju gadu līdz 14. septembrim;
  • ir dekrēta vai dzemdību atvaļinājumā.

Papildu informāciju par kredītiem var saņemt:

 • Mācību departamenta studējošo informācijas un attīstības nodaļā (MD SIUAN) pie stipendiju un kredīta administratora;
 • Studiju un zinātnes administrācijā Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, 1. stāvā (tālr. 67702490);
 • visās a/s SEB banka filiālēs;
 • Studiju un zinātnes administrācijas mājaslapā.

Kur vēl var saņemt kredītu studijām?

Studējošajiem, kuriem nav bijusi iespēja saņemt kredītu ar valsts galvojumu vai izvēlētā studiju programma nav akreditēta, ir iespēja saņemt komerckredītu šādās Latvijas bankās: Nordea, SEB banka un Swedbank.

Vairāk informācijas www.sza.gov.lv un www.kreditiem.lv.

Kontaktinformācija