Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
veselības aprūpe
Doktora studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
zinātnes doktors (Ph.D.) medicīnas bāzes zinātnēs, tai skaitā farmācijā
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 120/180
Lekciju norises vieta: Rīga
3 gadi
Vietu skaits:
4 budžeta
12 maksas
Norādītais doktora studiju programmas apguves ilgums (trīs gadi) ir spēkā un attiecināms uz esošajiem doktorantiem. 2021./2022. akadēmiskajā gadā uzņemtajiem doktorantiem paredzētas izmaiņas, jo šobrīd notiek jaunas doktora studiju programmas izstrāde un licencēšana. Studiju ilgums jaunajā programmā būs četri gadi. Programmas saturs izstrādāts atbilstoši MK rīkojumam nr. 345 Par konceptuālo ziņojumu "Par jauna doktorantūras modeļa ieviešanu Latvijā". Programmas īstenošanu paredzēts sākt ar 2022./2023. akadēmisko gadu. Esošās studiju programmas īstenošanu paredzēts pārtraukt ar 2023./2024. akadēmisko gadu, nodrošinot esošo studējošo pāreju uz jauno programmu.

Programmas absolventi izzina un  risina mūsdienu farmācijas aktuālākās problēmas, sistematizē, metodoloģiski analizē praktiskos novērojumus, saistot tos ar teorētiskām zināšanām, demonstrē konceptuālas un analītiskas prasmes teorijas attīstībā un inovatīvu pētījumu veikšanā, ir ieguvuši starptautiski salīdzināmu kompetenci un starptautiski pielīdzināmu doktora grādu farmācijas zinātnē.

Prasmes un kompetences

 • Zināšanas, iemaņas un attieksmes sekmīgai zinātnisko un inovatīvo pētījumu realizācijai farmācijā
 • Spēja sistematizēt, metodoloģiski analizēt praktiskos un eksperimentālos novērojumus, saistīt tos ar teorētiskām zināšanām, un demonstrēt konceptuālas un analītiskas prasmes teorijas attīstībā
 • Ieviest jaunas pētniecības, diagnostikas un ārstēšanas metodes un publicēt savus pētījumus starptautiskā līmeni
 • Iemaņas pētījuma problēmas identificēšanā, hipotēzes vai pētījuma pamatjautājuma formulēšanā, pētījuma plāna un dizaina izveidē, datu vākšanā un analīzes plānošanā
 • Sekmēt zinātnisko pētījumu un moderno tehnoloģiju integrēšanu vienotā inovatīvā darbības vidē, pētījumu produktivitāti un konkurētspēju kā Latvijā, tā starptautiskajā apritē
 • Konkurētspēja vietējā un starptautiskajā zinātnes tirgū
 • Kvalifikācija akadēmiskam darbam augstskolā
 • Prasme pielietot jaunāko tehnoloģu sasniegumus, pētījumu plānošanas, datu apstrādes un pasniegšanas metodes zinātnisko pētījumu izstrādē
 • Savu zinātniskā darbā izvirzīto mērķu īstenošana
 • Spēja veidot un attīstīt sadarbību starp zinātniskām institūcijām

Programmas saturs

Obligātā zinātniski pētnieciskā daļa
 • Publikācijas starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos vai apstiprinājums par tās pieņemšanu publicēšanai
 • Publikācija Latvijas recenzētā zinātniskā izdevuma vai apstiprinājums par tās pieņemšanu publicēšanai
 • Starptautisko konferenču un kongresu recenzēto referātu pilna teksta (Proceedings) izdevums (vismaz 3 lpp.)
 • Mutisks ziņojums vai referāts par promocijas darba tēmu starptautiskajā kongresā, konferencē
 • Mutisks ziņojums vai referāts par promocijas darba tēmu vietēja mēroga kongresā vai konferencē
 • Tēzes starptautiskā kongresā vai seminārā
 • Tēzes vietēja mēroga kongresā vai seminārā
 • Starptautisks patents
 • Latvijas patents
 • Zinātniska monogrāfija (vienīgais autors)
 • Sadaļa zinātniskā monogrāfijā (par sadaļu)

Līdz trešā studiju gada beigām jābūt vismaz vienai citējamai publikācijai starptautiski recenzētā zinātniskā izdevumā.

Obligātā izglītības daļa
 • Matemātiskā statistika
 • Zinātniskās darbības metodoloģija
 • Informācijas tehnoloģijas un informācijpratība
 • Medicīnas ētika
 • Epidemioloģija
 • Piedalīšanās pedagoģiskajā darbā
 • Promocijas eksāmens svešvalodā (angļu, vācu valoda)
 • Promocijas eksāmens specialitātē
Brīvās izvēles daļa (jāizvēlas divi studiju kursi)
 • Farmakoloģijas sasniegumi
 • Laboratorijas dzīvnieku izmantošana zinātniskajos pētījumos
 • Augstskolas pedagoģija
 • Mūsdienu kardioloģija
 • Lekciju cikls zobārstniecībā
 • Zinātnisko rakstu izstrāde / Zinātniskā valoda
 • Citas Doktorantūras nodaļas piedāvātās vieslekcijas un viessemināri

dace_bandere-griezta.jpg

Farmācija jau vairākus gadus ir Latvijas zinātnes prioritārā un perspektīvākā nozare. Mūsu doktora studiju programma piedāvā attīstīt spējas jaunu zāļu izpētē, radīt inovatīvas zāļu formas, rūpēties par zāļu terapijas individualizētu pielāgošanu pacientiem, analizēt zāļu terapijas problēmas, izstrādāt jaunas analītiskās metodes un produktus.
Tā kā doktora studiju programmā Farmācija ir tikai divas budžeta vietas, katram doktorantam tiek dotas ne tikai milzīgas iespējas, bet arī atbildība pret nozari. Mūsu doktorantiem ir iespēja izmantot izveidojušos sadarbību ar citām universitātēm Latvijā un Eiropā, savukārt promocijas darbi tiek izstrādāti ciešā sadarbībā ar labākajiem speciālistiem farmācijā, medicīnā, ķīmijā, bioloģijā un veterinārmedicīnā.
Studijas ir ļoti dinamiskas un interesantas. Programma sniegs jaunas atziņas, prasmes un zināšanas, bet galvenais – lieliskus kolēģus, kontaktus un nākotnes iespējas gan zinātnes, gan akadēmiskajā vidē.
Svarīgi ir nenorobežoties savos pētījumos, meklēt radošas idejas un sadarbības iespējas.
Esiet atsaucīgi, meklējiet iedvesmu pētījumiem un iedvesmojiet ar saviem panākumiem citus!

Asoc. prof., Dr. pharm. Dace Bandere, studiju programmas vadītāja

Doktoranta komentārs

renate_sukele_dsp.png

Farmācija ir ļoti daudzveidīga un mainīga nozare, kas dod plašas pētniecības iespējas jaunu zāļu vielu atklāšanā un izveidošanā, dod iespēju pētīt zāļu vielu ietekmes dažādu slimību ārstēšanā, uzrauga esošo zāļu lietošanu un sabiedrības veselību kopumā.
Doktora studijas Rīgas Stradiņa universitātē palīdz iepazīties ar jaunākajiem sasniegumiem farmācijas nozarē un nozares zinātnisko literatūru, paverot plašas iespējas jaunu zāļu radīšanai. RSU farmācijas laboratorijas šobrīd strauji attīstās, izmantojot visjaunākās mērierīces un instrumentus izpētei un inovācijai. Aktīvi darbojoties laboratorijā, rodas arvien vairāk jaunas idejas par to, ko vēl varētu pārbaudīt, izzināt, radīt.
Studijas doktorantūrā sniedz iespēju ne tikai pierādīt, kādas ārstnieciskās īpašības piemīt augiem, kādas aktīvās vielas ir par to atbildīgas, bet arī piedalīties zinātniskajos pētījumos, lai sniegtu ieguldījumu farmācijas nozares attīstībā. Pētījumos jaunatklātā informācija sniedz praktiskus risinājumus farmācijas jomā, uzlabo farmaceitiskās aprūpes kvalitāti un ārstniecības procesu. Arī darbs akadēmiskā vidē sniedz gandarījumu, jo ir iespēja nodot savas zināšanas topošiem farmaceitiem un ārstiem.
RSU paver plašas iespējas jaunajiem zinātniekiem un pētniekiem, jo vienmēr būs jauni jautājumi un izaicinājumi, kas jārisina.

Renāte Šukele, II gada doktorante

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija