Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
veselības aprūpe
Doktora studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
farmācijas zinātņu doktors (Dr. Pharm.)
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 120/180
Lekciju norises vieta: Rīga
3 gadi
Vietu skaits:
4 budžeta
12 maksas
4553 EUR/gadā

Doktoranta atskaite (plāns) par studiju gadā paveikto

Programmas absolventi izzina un  risina mūsdienu farmācijas aktuālākās problēmas, sistematizē, metodoloģiski analizē praktiskos novērojumus, saistot tos ar teorētiskām zināšanām, demonstrē konceptuālas un analītiskas prasmes teorijas attīstībā un inovatīvu pētījumu veikšanā, ir ieguvuši starptautiski salīdzināmu kompetenci un starptautiski pielīdzināmu doktora grādu farmācijas zinātnē.

Prasmes un kompetences

 • zināšanas, iemaņas un attieksmes sekmīgai zinātnisko un inovatīvo pētījumu realizācijai farmācijā
 • spēja sistematizēt, metodoloģiski analizēt praktiskos un eksperimentālos novērojumus, saistīt tos ar teorētiskām zināšanām, un demonstrēt konceptuālas un analītiskas prasmes teorijas attīstībā
 • ieviest jaunas pētniecības, diagnostikas un ārstēšanas metodes un publicēt savus pētījumus starptautiskā līmeni
 • iemaņas pētījuma problēmas identificēšanā, hipotēzes vai pētījuma pamatjautājuma formulēšanā, pētījuma plāna un dizaina izveidē, datu vākšanā un analīzes plānošanā
 • sekmēt zinātnisko pētījumu un moderno tehnoloģiju integrēšanu vienotā inovatīvā darbības vidē, pētījumu produktivitāti un konkurētspēju kā Latvijā, tā starptautiskajā apritē
 • konkurētspēja vietējā un starptautiskajā zinātnes tirgū
 • kvalifikācija akadēmiskam darbam augstskolā
 • prasme pielietot jaunāko tehnoloģu sasniegumus, pētījumu plānošanas, datu apstrādes un pasniegšanas metodes zinātnisko pētījumu izstrādē
 • savu zinātniskā darbā izvirzīto mērķu īstenošanai,
 • spēja veidot un attīstīt sadarbību starp zinātniskām institūcijām

Programmas saturs

Obligātā zinātniski pētnieciskā daļa
 • Publikācijas starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos vai apstiprinājums par tās pieņemšanu publicēšanai
 • Publikācija Latvijas recenzētā zinātniskā izdevuma vai apstiprinājums par tās pieņemšanu publicēšanai
 • Starptautisko konferenču un kongresu recenzēto referātu pilna teksta (Proceedings) izdevums (vismaz 3 lpp.)
 • Mutisks ziņojums vai referāts par promocijas darba tēmu starptautiskajā kongresā, konferencē
 • Mutisks ziņojums vai referāts par promocijas darba tēmu vietēja mēroga kongresā vai konferencē
 • Tēzes starptautiskā kongresā vai seminārā
 • Tēzes vietēja mēroga kongresā vai seminārā
 • Starptautisks patents
 • Latvijas patents
 • Zinātniska monogrāfija (vienīgais autors)
 • Sadaļa zinātniskā monogrāfijā (par sadaļu)

Līdz trešā studiju gada beigām jābūt vismaz vienai citējamai publikācijai starptautiski recenzētā zinātniskā izdevumā.

Obligātā izglītības daļa
 • Matemātiskā statistika
 • Zinātniskās darbības metodoloģija
 • Informācijas tehnoloģijas un informācijpratība
 • Medicīnas ētika
 • Epidemioloģija
 • Piedalīšanās pedagoģiskajā darbā
 • Promocijas eksāmens svešvalodā (angļu, vācu valoda)
 • Promocijas eksāmens specialitātē
Brīvās izvēles daļa (jāizvēlas divi studiju kursi)
 • Farmakoloģijas sasniegumi
 • Laboratorijas dzīvnieku izmantošana zinātniskajos pētījumos
 • Augstskolas pedagoģija
 • Mūsdienu kardioloģija
 • Lekciju cikls zobārstniecībā
 • Zinātnisko rakstu izstrāde / Zinātniskā valoda
 • Citas Doktorantūras nodaļas piedāvātās vieslekcijas un viessemināri

dace_bandere_sq.jpg

Doktora grāds farmācijā ir apliecinājums par starptautiski atzītu augstāko izglītības pakāpi farmācijas jomā. Farmācija ir zinātne, kas strauji attīstās katru dienu. Arī Latvijā ir laboratorijas, institūti un RSU katedras, kurās iespējams veikt augstas klases zinātniskos pētījumus, kurus novērtē un atzīst pasaules zinātniskā sabiedrība. Farmācija ir zinātne ar ļoti dažādiem pētniecības virzieniem – jaunu zāļu radīšana, izpēte, analīze, jaunu zāļu formu izstrāde, terapijas uzraudzīšana, zāļu terapijas līdzestības veicināšana, farmaceitiskās aprūpes problēmu risinājumi un citi. Doktora grāds rada iespēju attīstīt arī veiksmīgu akadēmisko karjeru, kas nozīmē nemitīgu sevis izglītošanu, sekošanu jaunajiem zinātniskajiem atklājumiem un darbu ar studentiem. Aicinu jūs studēt RSU doktora studiju programmā Farmācija.

Asoc. prof., Dr. pharm. Dace Bandere, studiju programmas vadītāja

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija