Pārlekt uz galveno saturu

Mērķi un darbības joma

Acta medico-historica Rigensia ir recenzējams akadēmisks brīvpieejas žurnāls, kas veltīts pētījumiem medicīnas un dzīvības zinātņu vēsturē  un medicīnas muzeoloģijā Latvijā un Baltijas jūras reģiona valstīs. Kopš 2018. gada žurnāls iznāk reizi gadā, publicējot zinātniskus pētījumus latviešu un angļu valodā, grāmatu un mediju recenzijas, kā arī apskatus par notikumiem akadēmiskajā un muzeju dzīvē. 

Žurnāls iznāk kopš 1957. gada. Tā sākotnējais nosaukums bija Iz istorii meditsiny. Kopš 1992. gada izdevuma nosaukums ir Acta medico-historica Rigensia. Žurnālu izdod Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas vēstures institūts.

Žurnāla politika

Kvalitātes kontroles politika

AMHR iesniegtie pētnieciskie raksti ir pakļauti dubultaklai profesionālapskatei (double blind peer-review). Katram rakstam katrā izdevumā ir divi vai vairāk recenzenti.

Brīvpieejas politika

Sākot no X (XXIX) numura, AMHR ir brīvpieejas žurnāls, kura viss saturs ir brīvi pieejams tiešsaistē lietotājiem tūlīt pēc publicēšanas. Lietotājam ir atļauta satura nekomerciāla lietošana un izplatīšana jebkādos mēdijos, atsaucoties uz autoru.

Plaģiātisma politika

AMHR publicē tikai oriģinālus pētījumus. Pirms AMHR iesniegto manuskriptu nodošanas dubultaklai profesionālapskatei to oriģinalitāte tiek pārbaudīta, izmantojot CrossCheck plaģiātisma pārbaudes programmu.

Autortiesību un licenču politika

Sākot no X (XXIX) numura, AMHR ir licencēta ar Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0), kas atļauj lietotājiem to lasīt, kopēt, izplatīt un veidot atvasinājumdarbus nekomerciālos nolūkos, norādot atsauci uz oriģinālā darba autoru.

Raksta autors saglabā autortiesības bez kādiem ierobežojumiem.

Licences vienošanās
Autors piešķir AMHR tiesības publicēt rakstu elektroniskā un drukātā veidā un identificēt AMHR kā oriģinālo izdevēju. Autors arī atļauj rakstu lietot trešajām personām, to izplatīt, reproducēt un veidot atvasinājumdarbus nekomerciālos nolūkos, norādot atsauci uz oriģinālā darba autoru. Autors pirms darba publicēšanas tiks lūgts parakstīt licences vienošanos. Licences vienošanos skatīt šeit.

cc.png

Arhivēšanas politika

AMHR izmanto DSpace repozitoriju žurnāla digitālā satura ilgtermiņa izvietošanai, pieejamības un saglabātības nodrošināšanai.

Maksa

Ar Rīgas Stradiņa universitātes atbalstu žurnāls nepiemēro maksu rakstu iesniegšanai, apstrādei un publicēšanai.

Privātums

Vārdi un e-pastu adreses, kas tiks iesūtītas žurnālam, tiks izmantotas tikai paredzētajiem žurnāla mērķiem un netiks lietoti citiem mērķiem vai nodoti trešajām personām.

Ētikas un labas prakses kodekss. Recenzēšana

AMHR tiecas uzturēt augstākos akadēmiska žurnāla izdošanas ētiskos standartus. Mūsu ētikas kodekss ir balstīts uz Committee on Publication Ethics (COPE) vadlīnijām žurnālu izdevējiem – Code of Conduct un Best Practice Guidelines.

Redaktora pienākumi

Atbildība

Redaktors ir atbildīgs par žurnālam iesniegto rakstu noraidīšanu vai pieņemšanu publicēšanai. Redaktors lēmuma pieņemšanā var vadīties no redkolēģijas izstrādātās žurnāla politikas, konsultēties ar citiem redaktoriem un recenzentiem, kā arī ņemt vērā likuma normas, lai izvairītos no potenciāliem  autortiesību pārkāpumiem, plaģiātisma vai neslavas celšanas. Redaktors nodrošina akadēmisko godīgumu, neatļaujot biznesa interesēm iespaidot intelektuālos un ētiskos standartus, un vienmēr ir gatavs publicēt labojumus, skaidrojumus, atvainošanās vai atsaukt rakstus, ja nepieciešams.

Taisnīgums

Redaktora lēmums noraidīt vai pieņemt rakstu publicēšanai ir balstīts tikai un vienīgi uz raksta nozīmību, oriģinalitāti, izteiksmes skaidrību un atbilstību žurnāla mērķiem, neņemot vērā autora rasi, dzimumu, seksuālo orientāciju, reliģisko pārliecību, etnisko izcelsmi, pilsonību vai politiskos uzskatus.

Konfidencialitāte

Iesniegtais manuskripts uzskatāms par konfidenciālu dokumentu. Redaktors un redakcijas darbinieki neatklāj informāciju par žurnālam iesniegto rakstu nevienam citam kā vien attiecīgajam autoram, recenzentiem, potenciālajiem recenzentiem, citiem redaktora padomdevējiem un izdevējam.

Interešu konfliktu atklāšana

Nepublicētie dati, kas manuskripta veidā iesniegti žurnālam, nedrīkst tikt izmantoti paša redaktora pētījumos, ja vien nav saņemta autora rakstveida piekrišana. Redaktoram jātiecas nodrošināt godīgs un atbilstīgs pētniecisko rakstu profesionālapskates (peer-review) process. Redaktors nedrīkst lemt par manuskriptiem, attiecībā uz kuriem viņš atrodas iespējamā interešu konfliktā. Redaktoram ir jāpieprasa autoriem un recenzentiem atklāt visus iespējamos interešu konfliktus.

Recenzentu pienākumi

Sadarbība ar redaktoru

Recenzenti palīdz redaktoram pieņemt lēmumu par žurnālam iesniegto rakstu noraidīšanu vai pieņemšanu publicēšanai, kā arī ar redaktora starpniecību var palīdzēt autoram uzlabot raksta kvalitāti.

Savlaicīgums

Recenzenti apņemas sniegt savu atsauksmi par rakstiem, kuru tēma atrodas viņu kompetencē un kuru recenzēšanu viņi var veikt savlaicīgi. Recenzenti, kas uzskata, ka recenzēšanai iesniegtais raksts nav viņu kompetencē vai ka viņi nespēs recenzēšanu veikt savlaicīgi, par to nekavējoties ziņo redaktoram, kas piemeklē citus recenzentus.

Konfidencialitāte

Katrs manuskripts, kas iesniegts recenzēšanai, uzskatāms par konfidenciālu dokumentu. Manuskripts nedrīkst tikt apspriests ar citām personām, ja vien to nav atļāvis redaktors. Informācija, kas iegūta, recenzējot manuskriptu, nedrīkst tikt lietota personiska labuma gūšanai.

Objektivitāte

Recenzijai jābūt objektīvai un konstruktīvai. Autora personiska rakstura kritika vai naidīgums nav pieļaujams. Recenzentam viedoklis jāizteic skaidri un argumentēti, atbilstoši redaktora sniegtajai recenzijas veidlapai.

Avotu izvērtējums

Recenzentam jānorāda raksti, kas iepriekš publicēti un attiecas uz iesniegtā pētījuma tēmu, bet kurus autors nav citējis savā pētījumā. Jebkuram apgalvojumam, ka novērojumi, rezultāti, argumenti vai secinājumi jau iepriekš bijuši publicēti, jāpievieno atbilstoša atsauce. Recenzenta pienākums ir redaktoram norādīt, ja iesniegtajā manuskriptā ir kādas līdzības ar citiem iepriekš publicētiem darbiem, kuri recenzentam ir zināmi.

Interešu konfliktu atklāšana

Recenzentiem ir jāatklāj visi iespējamie interešu konflikti, un, ja tie ir attiecināmi uz recenzējamo manuskriptu, viņam no recenzēšanas ir jāatturas.

Autoru pienākumi

Pētījuma kvalitātes standarti

Iesniegtā raksta pamatā veiktajam pētījumam jābūt izdarītam ētiskā un atbildīgā veidā un jāatbilst visām attiecīgajām likuma normām. Rezultātiem jābūt atspoguļotiem skaidri, godīgi, bez fabrikācijas, falsifikācijas vai manipulācijas ar datiem un avotiem. Pētījuma metodes jāapraksta skaidri un nepārprotami. Rakstam jāsatur detalizētas norādes un atsauces, kas citiem atļauj pārbaudīt pētījuma patiesīgumu. Krāpnieciski un tīši nepareizi ziņojumi ir neētiski un nepieņemami.

Pētījuma oriģinalitāte un plaģiātisms

Autoriem ir jābūt pārliecinātiem, ka viņi ir uzrakstījuši oriģinālu darbu. Ja viņi ir lietojuši citu autoru darbus, vārdus vai idejas, tiem jābūt pienācīgi citētiem. Ar autortiesībām aizsargāts materiāls tiks publicēts tikai ar atbilstošu atļauju un atsauci. Autoram jāapliecina, ka iesniegtais raksts nav publicēts iepriekš, arī ne kādā citā valodā. Paralēla viena raksta iesniegšana vairākos žurnālos ir neētiska un nepieņemama.

Avotu norādīšana

Vienmēr jānorāda atbilstošas atsauces uz citu autoru darbiem. Tāpat jāatsaucas uz publikācijām, kas netiek tieši citētas, bet ir atstājušas iespaidu uz autora darba būtību.

Raksta autorība

Raksta autori ir tikai tie, kas devuši nozīmīgu pienesumu pētījuma koncepcijā, uzbūvē, izstrādē vai interpretācijā. Visi tie, kas devuši šādu ieguldījumu, tiek norādīti kā līdzautori. Ja ir personas, kas kādā citā veidā ir piedalījušās pētījuma projektā, tās ir jāatzīst un jānorāda pateicību sadaļā. Galvenajam autoram jānodrošina, ka autoru sarakstā ir visi atbilstošie līdzautori, un nav neviena neatbilstoša līdzautora, un ka visi līdzautori ir redzējuši un apstiprinājuši raksta gala versiju un piekrituši tās publicēšanai.

Interešu konfliktu atklāšana

Visiem autoriem savos manuskriptos jānorāda interešu konflikti, kas varētu iespaidot pētījumu rezultātus vai to interpretāciju. Visiem finansējuma avotiem jābūt norādītiem.

Būtiskas kļūdas publicētajos darbos

Ja autors atklāj būtisku kļūdu vai neprecizitāti savā publicētajā darbā, tas ir autora pienākums nekavējoties par to ziņot žurnāla redaktoram un sadarboties ar viņu, lai publicētu kļūdas labojumu vai rakstu atsauktu.