Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Darbiniekiem
Skolēniem
Skolotājiem
Uzņemšana

Mārketingam ir liela nozīme uzņēmuma veiksmīgā ilgtermiņa pastāvēšanā. Skatoties no uzņēmuma attīstības perspektīvas, mārketings gan tieši, gan pastarpināti saistīts ar uzņēmuma ražošanas vai pārdošanas procesu, saskarsmi ar klientiem, piedāvājuma vērtības radīšanu, zīmolvedību u. c.

"Mūsdienās mārketings saistīts arī ar ilgtspējīgas attīstības veicināšanu, sabiedrības rīcības un domāšanas maiņu.

Tieši mārketings ietekmē patērētāju kā lēmumu pieņēmēju izšķirošo nozīmi virzībā uz ilgtspējīgu attīstību, ietekmējot to, ka sabiedrība pievēršas veselīgākam dzīvesveidam, pārstrādā arvien vairāk atkritumu, atbalsta godīgu tirdzniecību," skaidro bakalaura studiju programmas Starptautiskais mārketings un reklāma un maģistra studiju programmas Starptautiskais mārketings un biznesa vadība docente Santa Bormane.

Viņas bagātā zinātniskās darbības un darba pieredze, kas saistīta ar uzņēmējdarbību, kur apgūtas praktiskās iemaņas par visiem biznesa vadības procesiem un gūta izpratne par dažādiem problēmjautājumiem, ļauj topošajiem uzņēmējiem un mārketinga, kā arī reklāmas speciālistiem sniegt vispusīgas zināšanas, iemaņas un prasmes, kas ir aktuālas reālajā darba vidē un ikvienam noder turpmākajā karjerā.

Studenti aptaujas anketās par studiju procesa saturu un kvalitāti atzinīgi vērtē arī docentes inovatīvās mācību metodes, atsaucību, atvērtību un iedrošinājumu sapņot.

Vai lekcija mūsdienās ir novecojusi studiju metode?

Negribētu apgalvot, ka lekcija ir novecojusi metode. Lekcijās docents sniedz studentiem pierādījumus, skaidrojumu, tādējādi palīdzot izprast tēmu.

rsu_doc_santa_bormane_izlaiduma.jpgDoc. Santa Bormane RSU Eiropas studiju fakultātes 2021. gada izlaidumā

Taču arvien lielāka nozīme studiju procesā un spējā iegūtās teorētiskās zināšanas izmantot praksē ir nevis docētāja monologam, bet dialoga veidošanai ar auditoriju un diskusijai.

Atsevišķos gadījumos bieži vien studenti ir eksperti noteiktās tēmās, tai skaitā mārketingā, reklāmā vai, piemēram, satura veidošanā un komunikācijā sociālajos tīklos. Tāpēc studiju procesā izmantoju ne tikai lekciju, kurā sniegt teorētiskos aspektus par konkrēto tēmu, bet arī citas, nu jau pasaulē plaši lietotas metodes. Piemēram, sarežģītu problēmu risināšanai un klientu vēlamās pieredzes radīšanai palīdz dizaina domāšanas metode, kas ļauj iegūt detalizētu priekšstatu par klientiem un dod iespēju iejusties klienta lomā, kā arī radīt produktu vai pakalpojuma prototipu. Savukārt nākotnes grafiskā modelēšanas metode ļauj identificēt vissvarīgākās tendences, vizualizēt nākotni, formulēt skaidru stratēģiju. Papildus šīm metodēm studiju kursa apguvē tiek lietotas pieprasījuma prognozēšanas metodes.

Kādas kompetences studenti apgūst jūsu mārketinga un reklāmas studiju kursos?

Galvenokārt studenti paplašina un padziļina teorētiskās zināšanas par tiešā un interaktīvā mārketinga būtību, nepieciešamību un veidošanu. Arī par reklāmu un tās nozīmi uzņēmējdarbības veicināšanā, tai skaitā reklāmas īpatnībām starptautiskajā tirgū.

Pēc studiju kursu apguves studenti spēj noteikt mārketinga uzdevumus un to īstenošanas iespējas (arī interneta vidē), patstāvīgi analizēt un objektīvi vērtēt mārketinga lietojamību un nepieciešamību konkrētajā situācijā, t. sk. tendences, dažādas problēmas un risinājumus.

Studenti attīsta analītiskās domāšanas spēju un nodrošina sev nepieciešamo teorētisko bāzi mārketinga jomā praktiskai izmantošanai biznesa vidē. Proti, vākt un apkopot mārketinga informāciju, veidot pircēju un klientu datubāzes, izstrādāt mārketinga stratēģiju, plānot mārketinga aktivitātes, kā arī novērtēt mārketinga instrumentu izmantošanas efektivitāti u. c.

marketings02.jpg

Kādas ir Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedras absolventu darba iespējas pēc absolvēšanas?

Ja students ir izvēlējies studēt kādā no studiju programmām Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedrā, tad viņš būs topošais uzņēmējs, iestādes augstākā vai vidējā līmeņa vadītājs, projektu vadītājs u. tml. Savukārt, izvēloties studēt Starptautiskā mārketinga un reklāmas vai Starptautiskā mārketinga un biznesa vadības programmā, studentiem paplašinās darba iespējas strādāt mārketinga un reklāmas jomā.

Ne velti RSU pētījumu kompānijas Kantar veiktajā ikgadējā reputācijas pētījumā jau piekto gadu pēc kārtas atzīta par augstskolu ar labāko reputāciju Latvijā.

Par RSU stiprajām pusēm respondenti uzskata iegūtā diploma augsto novērtējumu darba tirgū, izglītības augsto kvalitāti un studiju procesā iegūtās praktiskās zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas darbam specialitātē.

Daži fakti par doc. Santu Bormani

  • RSU Eiropas studiju fakultātes Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra docente
  • Latvijas Zinātnes padomes sociālo zinātņu eksperte (ekonomika un uzņēmējdarbība)
  • 2019. iegūts ekonomikas doktora zinātniskais grāds tirgzinībā
  • 2012. sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē ar izcilību
  • 2010. sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē
  • Studenšu korporācijas Selga biedre