Skip to main content

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Akadēmiskais sociālo zinātņu bakalaura grāds tirgzinībās un reklāmā
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 120/180
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
3 gadi
P. O. T. C. Pk.
8.00–17.00
Vietu skaits:
2 budžeta
38 maksas
1 850,00 EUR/gadā

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Studijas norit produktīvā, pozītīvā, atvērtā, uz sadarbību vērstā gaisotnē. Mācību auditorijas ir aprīkotas ar modernu, mūsdienīgu aprīkojumu, kas ļauj organizēt efektīvu studiju procesu. Studentiem ir organizētas ērtas darba vietas patstāvīgam daram arī ārpus auditorijām, kas ļauj ikdienā sagatavoties nodarbībām universitātes telpās, izpildot gan individuālos, gan grupu uzdevumus. Ir nodrošinātas iespējas studēt un veikt patstāvīgos darbus ārpus universitātes, izmantojot e-apmācību platformu, kurā apkopoti un pieejami visi kursu materiāli, obligātā un ieteicamā literatūra.

Atsevišķi studiju kursi tiek pasniegti angļu valodā.

Visu studiju laiku tev būs iespēja pieteikties Erasmus+ apmaiņas programmām.

1. studiju gads

Apgūsi zināšanas par ekonomikas un vadības zinātnes teorijām – to vēsturisko attīstību un mūsdienu tendencēm, lai analizētu, interpretētu un risinātu teorētiskās un praktiskās ekonomiskās un vadības problēmas. Mācīsies vākt, apkopot un sistematizēt informāciju, risināt uzdevumus, klasificēt datus, pielietot kvantitatīvas un kvalitatīvas metodes datu analīzē, formulēt problēmu, īstenot kvalitatīvu un kvantitatīvu pētījumu un piedāvāt argumentētus, zinātniski pamatotus problēmu risinājuma variantus. Apgūstamie priekšmeti: mikroekonomikas teorija, ievads tiesību teorijā, prakstiskā uzņēmējdarbība, makroekonomikas teorija, gramatvedības pamati, statistika, ekonomisko pētījumu metodoloģija, biznesa komunikācija un ētika, finanšu pamati.

2. studiju gads

Gūsi padziļinātas zināšanas par starptautiskā mārketinga vadības procesiem un starptautisko reklāmu, kas noderēs gan radošam darbam, gan biznesa mērķu sasniegšanai mūsdienu mainīgās vides apstākļos. Mācīsies strādāt gan individuāli, gan komandā, attīstīsi savas spējas argumentēti diskutēt par uzņēmējdarbības vadīšanas problēmām starptautiskā tirgū.

Šajā studiju gadā būs jāiziet arī prakse, kas ļaus attīstīt profesionālās iemaņas un pielietot teorētiskās zināšanas praktisku uzdevumu veikšanā. Universitātei ir noslēgti līgumi ar vairākiem darba devējiem, kas ļauj nodrošināt mūsu studentiem prakses vietas.

3. studiju gads

Iegūsi zināšanas un prasmes, kas veidos tavu specializāciju un veicinās mārketinga vides elementu apguvi. Balstoties uz iegūtajām teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaņām trīs gadu laikā, studenti spēj patstāvīgi veikt analītiskus pētījums, lai noskaidrotu patērētāju vēlmju un vajadzību izmaiņas.  

Profesionālo līmeni un radošo potenciālu paaugstina regulārās vieslekcijas, ko lasa mārketinga un reklāmas speciālisti no Latvijas un ārvalstīm, kas ir atzīti un godalgoti speciālisti, zinātnieki, valsts institūciju, mazā un vidējā biznesa, kā arī starptautisku organizāciju vadītāji. RSU ir cieša sadarbība ar Latvian Art Directors Club, kuras vadītāja ir arī RSU absolvente. Studiju laikā tiek organizēti arī izbraukuma semināri uz dažādiem Latvijas uzņēmumiem.

Studiju metodes

Studiju process šajā programmā organizēts pēc moduļu sistēmas, iekļaujot tādas studiju formas kā lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, kā arī tavs patstāvīgais darbs, kam tiek pievērsta liela uzmanība un kas sevī ietvers zinātniskās literatūras apgūšanu un analīzi, kopsavilkumu un eseju rakstīšanu, referātu un projektu, kā arī kursa darbu un grupas darbu sagatavošanu un prezentācijas. Šo dažādo metožu mērķis ir attīstīt spēju kritiski analizēt ekonomiskās situācijas, loģiski vērtēt un modelēt šo situāciju attīstību nākotnē, veidot iemaņas darbam komandā un pat komandas vadībā.

Studiju norises vietas

RSU centrālā ēka, Dzirciema ielā 16

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
VC_047Angļu valoda ekonomikā un uzņēmējdarbībāValodu centrsTatjana Zakutajeva6 / 9
REUBK_002Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšanaReģionālās ekonomikas un biznesa katedraInna Dovladbekova18 / 27
REUBK_028Bakalaura darba izstrādes metodiskais un teorētiskais seminārsReģionālās ekonomikas un biznesa katedraHenrijs Kaļķis2 / 3
REUBK_039Biznesa komunikācija un ētikaReģionālās ekonomikas un biznesa katedraIrina Rezepina3 / 4.5
REUBK_059Biznesa plāna izstrādes metodikaReģionālās ekonomikas un biznesa katedraHenrijs Kaļķis2 / 3
PZK_121Civilā aizsardzībaPolitikas zinātnes katedraMāris Cepurītis2 / 3
REUBK_031Ekonomisko pētījumu metodoloģijaReģionālās ekonomikas un biznesa katedraIrina Rezepina3 / 4.5
REUBK_033Finanšu pamatiReģionālās ekonomikas un biznesa katedraAnželika Berķe-Berga3 / 4.5
VC_023Franču valodaValodu centrsAleksandrs Timofejevs9 / 13.5
REUBK_036Grāmatvedības pamatiReģionālās ekonomikas un biznesa katedraIrina Rezepina3 / 4.5
REUBK_038Ievads tiesību teorijāReģionālās ekonomikas un biznesa katedraMarta Ābula3 / 4.5
VC_024Krievu valodaValodu centrsLudmila Jermakoviča9 / 13.5
REUBK_057Makroekonomikas teorijaReģionālās ekonomikas un biznesa katedraInna Dovladbekova3 / 4.5
REUBK_064Mārketinga komunikāciju metodesReģionālās ekonomikas un biznesa katedraAnda Batraga2 / 3
REUBK_060MatemātikaReģionālās ekonomikas un biznesa katedraEvija Liepa2 / 3
REUBK_067Mikroekonomikas teorijaReģionālās ekonomikas un biznesa katedraInna Dovladbekova3 / 4.5
REUBK_068Organizāciju teorija un vadībaReģionālās ekonomikas un biznesa katedraIrina Rezepina2 / 3
REUBK_069Patērētāju uzvedībaReģionālās ekonomikas un biznesa katedraKristīne Blumfelde-Rutka3 / 4.5
REUBK_074PrakseReģionālās ekonomikas un biznesa katedraMarta Ābula20 / 0
REUBK_055Praktiskā uzņēmējdarbībaReģionālās ekonomikas un biznesa katedraHenrijs Kaļķis6 / 9
REUBK_161Projektu vadība: jaunu produktu izstrādeReģionālās ekonomikas un biznesa katedraJekaterina Pankova3 / 4.5
REUBK_077Reklāmas dizaina izveidošanaReģionālās ekonomikas un biznesa katedraIrina Rezepina3 / 4.5
REUBK_079Reklāmas psiholoģiskie un ētiskie aspektiReģionālās ekonomikas un biznesa katedraIrina Rezepina3 / 4.5
VC_017Spāņu valodaValodu centrsAleksandrs Timofejevs9 / 13.5
REUBK_098Starptautiskā zīmola veidošana un vadīšanaReģionālās ekonomikas un biznesa katedraRuta Siliņa3 / 0
REUBK_099Starptautiskais biznessReģionālās ekonomikas un biznesa katedraDainis Zelmenis3 / 4.5
REUBK_172Starptautiskais mārketingsReģionālās ekonomikas un biznesa katedraKristīne Blumfelde-Rutka3 / 4.5
REUBK_089Starptautiskais reklāmas tirgus un tā attīstībaReģionālās ekonomikas un biznesa katedraValdis Tilgalis3 / 0
REUBK_102Starptautiskās komerctiesībasReģionālās ekonomikas un biznesa katedraMarta Ābula2 / 3
REUBK_104Starptautiskās reklāmas organizācijas un vadīšanas pamatiReģionālās ekonomikas un biznesa katedraAnda Batraga3 / 4.5
REUBK_109StatistikaReģionālās ekonomikas un biznesa katedraEvija Liepa3 / 4.5
SUPK_101Stresa menedžmentsSocioloģijas un psiholoģijas katedraSandra Mihailova2 / 3
REUBK_112Studiju darbsReģionālās ekonomikas un biznesa katedraHenrijs Kaļķis4 / 6
REUBK_113Tiešais un interaktīvais mārketingsReģionālās ekonomikas un biznesa katedraIrina Rezepina3 / 4.5
REUBK_005Tirgus pētījumu vadīšanaReģionālās ekonomikas un biznesa katedraAnda Laķe3 / 0
REUBK_010Uzņēmuma stratēģija un politikaReģionālās ekonomikas un biznesa katedraIrina Rezepina3 / 4.5
VC_022Vācu valodaValodu centrsLudmila Jermakoviča9 / 13.5

Darba iespējas pēc studijām

Studiju programmas absolventi strādā dažādos uzņēmumos, kas pārstāv vairāk nekā 15 apakšnozares, tādas kā mazumtirdzniecība, apdrošināšana, sabiedriskās attiecības un komunikācija, reklāmas aģentūras, tirgus pētījumu aģentūras, tūrisms, aviopārvadājumi, interneta portālu uzturēšana, semināru un izstāžu organizēšana, konsultāciju pakalpojumi un citas.

Absolventi uzrāda augstu profesionālo sniegumu, ieņemot vadošas pozīcijas gan vietējos Latvijas, gan arī starptautiskos uzņēmumos.

Absolventi

Lauma Rikmane.jpg

Ja vēlies studēt mārketingu un reklāmu, tad  RSU noteikti ir labākā vieta, kur to apgūt. Visvairāk novērtēju moduļu sistēmu un to, ka pasniedzēji ir pretīmnākoši. Lai gan mājasdarbu apjoms ir liels, tomēr tas man ir iemācījis pašdisciplīnu reizē ar to, ka mācību viela paliek atmiņā labāk. Šobrīd apgūtās zināšanas pielietoju praksē gan veidojot savu uzņēmumu, gan darbojoties pārdošanas nozarē.

Lauma Rikmane, pārdošanas menedžere un trenere

Liva Lazdina.jpg

Brīdī, kad esi nolēmis, ka mārketings un reklāma ir lauciņš, kurā gribi iegūt augstāko izglītību vai papildināt esošās zināšanas, šī būs izvēle, kas neliks vilties. Neskaitāmi rakstu darbi, milzīga literatūras bāze, jautājumi, uz kuriem atbildes aicinās meklēt pašiem – tieši tas liek apjaust, ka šī ir nozare, kurā universitāte var ielikt stabilus pamatus, bet darba tirgū viss atkarīgs no pašiniciatīvas! Paldies, ka sniedzāt apziņu, cik svarīgi ir nemitīga zināšanu iegūšana un nebaidīšanās konkurēt arī starptautiskā līmenī.

Līva Lazdiņa, projektu vadītāja dizaina un reklāmas aģentūrā "Sprintlab"

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts latviešu valodā,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments.
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma Sekmju izraksts kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. /98. mācību gada līdz pašreizējam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Starptautiskais mārketings un reklāma reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vidējais vērtējums no CE vērtējuma latviešu valodā un CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma svešvalodā.

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē:
1) vērtējums svešvalodā,
2) vidējās izglītības diploma vidējā atzīme.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās:

Programmas vadītājs

Docētāji

Kontaktinformācija