Pārlekt uz galveno saturu
Kvalitātes vadība
Reitingi

Izvērtējot, kā Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) īsteno Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ilgtspējīgas attīstības 17 mērķus (Sustainable Development Goal, SDG), RSU ierindota pasaulē visaugstāk novērtēto augstskolu 301.–400. vietu grupā reitingā Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2020. Šajā reitingā tiek vērtēta universitāšu darbības efektivitāte, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību pasaulē, iekļaujot sociālos, ekonomiskos un vides aspektus. Augstākais novērtējums RSU ir par veselīga dzīvesveida popularizēšanu (Laba veselība).

fb_card_the.png

fb_card_65_the.png

 • Realizējot mērķi Laba veselība, RSU attīsta un veido tādu pētniecību, lai sekmētu veselības veicināšanu, veselības aprūpes organizācijas un labklājību.
  RSU ir vienīgā universitāte Latvijā, kas tradicionāli cieši integrēta veselības aprūpes sistēmā, radot priekšnoteikumus Latvijas ārstniecības iestāžu veiksmīgai darbībai. Izvirzītās pētniecības platformas RSU ir medicīna, sabiedrības veselība un sociālās zinātnes.

Visaugstāk novērtēti arī RSU centieni, tiecoties sasniegt mērķi Miers un taisnīgums, Ilgstspējīgas pilsētas un kopienas un Sadarbība mērķu īstenošanai.

 • Realizējot mērķi Miers un taisnīgums, RSU veicina miermīlīgu un iekļaujošu sabiedrību ilgtspējīgai attīstībai, nodrošina taisnīgas tiesas pieejamību visiem un veido efektīvas, atbildīgas un iekļaujošas institūcijas visos līmeņos.
  RSU pārvaldības institūcijas veidotas, iekļaujot visu universitātes darbinieku grupu un studējošo pārstāvniecību. Universitātes lēmējinstitūciju darbībā (Satversmes sapulce un Senāts) iesaistīts gan akadēmiskais un administratīvais personāls, gan studējošo pašpārvaldes pārstāvji. RSU pārvaldības institūcijas veidotas ar mērķi nodrošināt elastīgu, pārredzamu, iesaistošu lēmumu pieņemšanu visos līmeņos, nodrošinot darbinieku un studējošo atbildīgu iesaisti procesos.
 • Realizējot mērķi Ilgstspējīgas pilsētas un kopienas, RSU padara pilsētas un apdzīvotās vietas iekļaujošas, drošas, kā arī spējīgas pielāgoties un ilgtspējīgas.
  RSU pievērš lielu uzmanību vides pieejamības nodrošināšanai, kā arī zaļo zonu uzlabošanai un to vispārējas pieejamības nodrošināšanai. Piemēram, 2019. gadā labiekārtotais Iedvesmas parks Dārza ielā pieejams ne tikai universitātes plašajam kolektīvam, bet arī iedzīvotājiem un apmeklētājiem. Universitātes infrastruktūra, tostarp sporta zāle, muzejs un bibliotēka, pieejama arī sabiedrībai kopumā.
 • Realizējot mērķi Sadarbība mērķu īstenošanai, RSU stiprina globālās partnerības īstenošanas līdzekļus un atjauno globālo partnerību ilgtspējīgai attīstībai.
  RSU misija ir būt par mūsdienīgu, prestižu, Eiropā un pasaulē atpazīstamu universitāti, kurā galvenā vērtība ir cilvēks un kura nodrošina pētniecībā balstītu, kvalitatīvu un eksportspējīgu augstāko izglītību. Viens no universitātes stratēģiskajiem mērķiem ir internacionalizācija un starptautiskā mobilitāte, kas caurvij studiju un pētniecības procesus. Starptautiskās un vietējās sadarbības ietvaros RSU īsteno vairākus projektus iepriekš uzskaitīto ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanai.

Ilgtspējīga attīstība ir viena no RSU prioritātēm. RSU plāno turpināt īstenot ilgtermiņa attīstības stratēģiju, lai, saskaņā ar tās vīziju, kļūtu par mūsdienīgu, prestižu, Eiropā un pasaulē atpazīstamu universitāti, kurā galvenā vērtība ir cilvēks un kura nodrošina pētniecībā balstītu, kvalitatīvu un eksportspējīgu augstāko izglītību.

Šogad reitingā Times Higher Education Impact Rankings, īstenojot 17 SDG mērķus, tika izvērtētas 766 universitātes no 85 valstīm. Reitinga pirmajā vietā ierindojusies Oklendas Universitāte (University of Auckland) no Jaunzēlandes, otrajā – Sidnejas Universitāte (University of Sydney), bet trešajā – Rietumu Sidnejas Universitāte (Western University of Sydney).

Times Higher Education universitāšu ietekmes reitinga rezultāti tika publiskoti 22. aprīlī, un pasaules labāko universitāšu vidū ir arī Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte un Latvijas Universitāte.

Plašāka informācija par reitingu

SDG3_Good_Health_Wellbeing_Top_60.png