Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) izvirzītie prioritārie ilgtspējīgas attīstības mērķi un ieguldījums to īstenošanā.

1-merkis.jpg

Atbilstīgi RSU Satversmei RSU administrācijai ir pienākums garantēt un respektēt Augstskolu likumā, RSU Satversmē un citos normatīvajos aktos paredzētās studējošo un akadēmiskā personāla tiesības. Lai ievērotu vienlīdzīgas attieksmes principu, izstrādāti un tiek ievēroti virkne iekšējo normatīvo dokumentu. Lai ievērotu vienlīdzīgas tiesības uz taisnīgu darba samaksu, nolikumā par RSU personāla darba samaksas noteikšanas kārtību ir skaidri definēti darba samaksas noteikšanas principi. Tie nosaka visiem RSU darbiniekiem vienādas tiesības gan dibinot darba tiesiskās attiecības, gan darba tiesisko attiecību pastāvēšanas laikā. Tas palīdz veidot RSU iekšējo kultūru tā, lai tiktu novērtēta un uzsvērta cilvēku savstarpējā cieņa un dažādība, apzinoties RSU vadības īpašo atbildību šo principu iedzīvināšanā un uzturēšanā.

3-merkis.jpg

RSU ir vienīgā universitāte Latvijā, kas tradicionāli ir cieši integrēta veselības aprūpes sistēmā, un tas savukārt rada priekšnoteikumus Latvijas ārstniecības iestāžu veiksmīgai darbībai. RSU pastāvīgi modernizē studiju procesu, kas jaunajiem speciālistiem nodrošina plašākas izaugsmes iespējas praktiskajā medicīnā.

Izvirzītās pētniecības platformas RSU ir medicīna, sabiedrības veselība un sociālās zinātnes. Medicīnas platforma starpdisciplinārā līmenī koncentrē RSU resursus, lai veiktu pasaules līmeņa pētījumus un izstrādātu metodes ES izplatītāko slimību diagnostikai un ārstēšanai. Sabiedrības veselības platforma starpdisciplinārā līmenī apvieno RSU resursus kvalitatīviem pētījumiem, lai sekmētu veselības veicināšanu, veselības aprūpes organizāciju un darba vides uzlabošanu Latvijā.

4-merkis.jpg

RSU vīzija un viens no galvenajiem tās izvirzītajiem mērķiem ir nodrošināt pētniecībā balstītu, kvalitatīvu un eksportspējīgu augstāko izglītību Eiropā un pasaulē. RSU veido stabilu pamatu akadēmiskai un profesionālai izglītībai, pētnieciskajam darbam, kā arī piedāvā un nodrošina mūžizglītību. Lai izglītotu sabiedrību par aktuālajiem tematiem, kā arī nodrošinātu tālākizglītību, RSU rīko un iesaistās vairākos plašai publikai pieejamos pasākumos.

Arvien lielāku popularitāti RSU augsti kvalitatīvā izglītība gūst ārvalstu studentu vidū. Augsto kvalitāti apliecina ne tikai ikgadējs reflektantu skaita pieaugums, bet arī Kantar veiktais pētījums par augstskolu reputāciju Latvijā – RSU, jau sākot no 2017. gada, tiek ierindota Latvijas augstskolu reputācijas topa pirmajā vietā.

5-merkis.jpg

RSU galvenā vērtība ir cilvēks. Dzimumu līdztiesība ir neatņemama universitātes vērtība un viens no pamatelementiem sekmīgam darbam: dzimumu līdztiesība = ilgtspējīga attīstība. RSU ir vērsta uz saviem cilvēkiem un to atbalstīšanu. Apliecinot RSU progresu, universitātes darbiniekiem un studentiem ir iespēja bez maksas izmantot bērnu rotaļu istabu.

RSU seko līdzi aktualitātēm un publicē jaunāko informāciju par šo tematu RSU mājaslapā, un RSU profesori kā eksperti izsaka savu viedokli sabiedrībā par to.

6-merkis.jpg

RSU īpašumā, valdījumā un turējumā esošajos nekustamajos īpašumos tiek nodrošināts kvalitatīvs dzeramais ūdens un atbilstīgi sanitārie apstākļi. Pieslēgums centralizētā ūdensapgādes tīkla pakalpojumam garantē, ka ūdens kvalitāte pastāvīgi tiek uzraudzīta un regulāri tiek pārbaudīta saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem. RSU pievērš uzmanību arī ūdeņu aizsardzībai un ir noslēgusi līgumus ar profesionāliem pakalpojumu sniedzējiem gan par sadzīves notekūdeņu novadīšanu pilsētas kanalizācijas tīklā, gan par bīstamo atkritumu savākšanu, transportēšanu un utilizāciju.

7-merkis.jpg

Lai nepārtraukti uzlabotu RSU energosniegumu, tostarp energoefektivitāti, 2017. gadā RSU ieviesa un sertificēja energopārvaldības sistēmu atbilstīgi starptautiskajam standartam ISO 50001. Savukārt 2020. gadā RSU energopārvaldības sistēmu pārsertificēja atbilstīgi ISO 50001 standarta jaunajai versijai. Ar universitātes rektora rīkojumu apstiprināta Energopārvaldības rokasgrāmata un Energopārvaldības pārskats par 2020. gadu. Šo abu dokumentu izstrāde apliecina, ka RSU ir apņēmusies arī turpmāk ieviest energoefektīvus risinājumus, kas ir pamats racionālai un efektīvai enerģijas izmantošanai, kā arī ilgtermiņā nodrošinās universitātes enerģijas patēriņa samazināšanos.

8-merkis.jpg

Kopš 2010. gada RSU sadarbojas ar personālvadības konsultāciju un pētījumu kompāniju Fontes, regulāri piedaloties Fontes veiktajos atalgojuma pētījumos, kas ļauj sekot līdzi un novērtēt izmaiņas Latvijas un Baltijas darba tirgos, uzzināt atalgojuma attīstības tendences un prognozes šajos reģionos, un kopā strādā, lai pilnveidotu atlīdzības principus un sistēmu. Sadarbības ietvaros tiek analizēti arī taisnīguma un līdztiesības aspekti – vai par vienu un to pašu darbu maksā vienlīdzīgi gan sievietēm, gan vīriešiem un vai starp augstākā līmeņa vadītājiem ir abu dzimumu pārstāvji. Kopš 2013. gada RSU regulāri veic darbinieku apmierinātības un iesaistes aptaujas ar mērķi izprast darbinieku svarīgākos motivācijas un iesaistes aspektus, kā arī konstatēt darba faktorus, kurus nepieciešams uzlabot.

9-merkis.jpg

Kopš 2019. gada rudens darbojas RSU biznesa inkubators B-Space, kura mērķis ir palīdzēt studentiem īstenot un attīstīt savas jau noformulētās biznesa idejas, radīt jaunas un unikālas idejas vai arī pievienoties kāda cita radītai idejai un palīdzēt to pilnveidot, tostarp idejas, kas vērstas uz ilgtspējīgas un noturīgas infrastruktūras attīstīšanu un iekļaujošas un ilgtspējīgas industrializācijas veicināšanu.

RSU biznesa inkubators specializējies biznesa ideju attīstībā, kas saistītas ar inovācijām un jaunām tehnoloģijām veselības aprūpē, farmācijā, veselības sportā, zobārstniecībā un sociālajā darbā.

11-merkis.jpg

RSU lielu uzmanību pievērš vides pieejamības nodrošināšanai, kā arī zaļo zonu uzlabošanai un to vispārējas pieejamības nodrošināšanai. Piemēram, 2019. gadā atklātais renovētais Dārza ielas parks pieejams ne tikai universitātes plašajam kolektīvam, bet arī iedzīvotājiem un apmeklētājiem. Universitātes infrastruktūra, tostarp sporta zāle, muzejs un bibliotēka, pieejama arī sabiedrībai kopumā. Jaunais un modernais RSU Anatomijas muzejs, kura izveide sākās 2015. gadā un ilga piecus gadus, ir nozīmīgs ilgtermiņa ieguldījums medicīnas izglītības un zinātnes attīstībā Latvijā. RSU pievērš īpašu uzmanību kultūras vērtību nostiprināšanai un saglabāšanai. Universitātes jauktais koris Rīga un tautas deju ansamblis Ačkups ir neatņemama RSU un visas Latvijas kultūras dzīves daļa.

12-merkis.jpg

RSU pētniecības aktualitātes tiek saskaņotas ar aktualitātēm un prioritātēm, kas definētas valstiskā līmenī. RSU pētniecība tiek organizēta tieši balstoties uz valstiski definētajām aktualitātēm un prioritātēm.

Ilgtspējīgas attīstības jautājumi ir integrēti RSU īstenotā studiju programmā Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, kā arī vairākos studiju kursos. Studiju laikā apgūtie temati ir saistīti gan ar aktuālajām ilgtspējīgas attīstības koncepta tendencēm ekonomikā, gan ar ilgtspējīgas attīstības aktualitātēm kopumā. RSU docētāji piedalās ilgtspējīgas attīstības tematiem veltītās starptautiskajās konferencēs.

Universitātē tiek nodrošināta arī atkritumu šķirošana, tostarp bīstamo atkritumu apzināšana un atbilstoša savākšana. Energopārvaldības sistēmas ISO 50001 ietvaros darbinieki tiek informēti par energoefektīvu uzvedību RSU, tādējādi veicinot darbinieku iesaisti atbildīgā un racionālā enerģijas lietošanā.

13_merkis.png

RSU Darba drošības un vides veselības institūts piedalās LR Ekonomikas ministrijas organizētajās Nacionālās enerģētikas un klimata padomes sēdēs, kurās tiek izskatīts Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021–2030 projekts ar mērķi integrēt klimata pārmaiņu jomā veiktos pasākumus valstu politikās, stratēģijās un plānošanā. RSU Darba drošības un vides veselības institūts iesaistās arī vides veselības un ilgtspējīgas pilsētvides attīstības pasākumos, kā arī īsteno projektus saistībā ar vides ķīmiskā piesārņojuma cēloņiem un novēršanas iespējām.

14-merkis.jpg

RSU pievēršas jautājumiem, kas var samazināt piesārņojuma nonākšanu ūdenstilpēs cilvēku darbības radīto seku rezultātā. RSU kā Latvijas medicīnas un veselības aprūpes izglītības līdere īpašu vērību pievērš arī izlietoto medikamentu drošai utilizēšanai, kas tiek izmantoti izglītības programmu praktisko nodarbību, kā arī zinātnisko pētījumu īstenošanai. Atbilstīgi starptautiskā standarta ISO 9001 prasībām sertificētajā kvalitātes pārvaldības sistēmā ir noteikta kārtība medikamentu utilizācijai, līdz ar to novēršot zāļu aktīvo vielu nonākšanu vidē un ūdeņos.

Universitātes īstenotajos studiju kursos, kuros Atvērtās universitātes pakalpojuma ietvaros var piedalīties arī jebkurš brīvklausītājs, ir iespējams iegūt zināšanas par dzeramo ūdeni, ūdenstilpju ekosistēmām un piesārņota saldūdens ietekmi uz veselību. 

15-merkis.jpg

Lai rūpētos par sauszemes ekosistēmu ilgtspējīgu izmantošanu un apsaimniekošanu, starp RSU centrālo ēku Dzirciema ielā 16 un tai līdzās esošo dienesta viesnīcu ir labiekārtota zaļā teritorija 1,3 hektāru platībā. Teritorijai piešķirts nosaukums Iedvesmas parks. Sakārtotais parks ir brīvi pieejams ne vien augstskolas studentiem un darbiniekiem, bet apkaimes iedzīvotājiem un kaimiņos esošās vidusskolas skolēniem.

Ārpus pilsētas, Taurenes pagasta zaļajā un gleznainajā Vecpiebalgas ielejā, atrodas RSU atpūtas un sporta bāze Taurene, kuras kopējā platība ir 8,64 ha. Pašlaik RSU atpūtas un sporta bāzē Taurene 76,8 % no kopējās platības atvēlēta zaļajai teritorijai.

16-merkis.jpg

Nodrošinot darbinieku un studējošo interešu pārstāvniecību RSU pārvaldības institūcijas iekļauj visu universitātes darbinieku grupu, tostarp studējošo pārstāvniecību. Universitātes augstāko lēmējinstitūciju darbībā (Satversmes sapulce, Senāts, Akadēmiskā šķīrējtiesa u. c.) iesaistīts gan akadēmiskais un administratīvais personāls, gan studējošo pašpārvaldes pārstāvji. Universitātē aktīvi darbojas šādas studējošo pārstāvniecības: Studējošo pašpārvalde un International Student Association (Ārvalstu studentu asociācija).

Lai pilnveidotu studiju un pētniecības kvalitāti fakultāšu domēs, RSU Padomnieku konventā un citu institūciju sastāvā iesaistīti un aktīvi līdzdarbojas darba devēju pārstāvji.

Visas universitātes pārvaldības institūcijas veidotas ar mērķi nodrošināt elastīgu, pārredzamu, iesaistošu lēmumu pieņemšanu visos līmeņos, nodrošinot darbinieku un studējošo atbildīgu iesaisti procesos.

17-merkis.jpg

Rīgas Stradiņa universitātes misija ir būt par mūsdienīgu, prestižu, Eiropā un pasaulē pazīstamu universitāti, kurā galvenā vērtība ir cilvēks un kura nodrošina pētniecībā balstītu, kvalitatīvu un eksportspējīgu augstāko izglītību. Viens no universitātes stratēģiskajiem mērķiem ir internacionalizācija un starptautiskā mobilitāte, kas caurvij studiju un pētniecības procesus.

RSU Attīstības stratēģijā definētie attīstības mērķi, kā arī Zinātniskās institūcijas attīstības stratēģijā izvirzītās prioritātes ietver ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu realizāciju. Studiju process universitātē tiek nepārtraukti pilnveidots, tostarp tā īstenošanā tiek ņemtas vērā stratēģijā minētās prioritātes, kas tiek apgūtas gan studiju procesa ietvaros, gan pētniecības aktivitātēs.

Starptautiskās un vietējās sadarbības ietvaros RSU īsteno vairākus projektus iepriekš uzskaitīto ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanai, to starpā ir vairāki nozīmīgi projekti, kas tiek īstenoti gan sadarbībā ar ministrijām, gan nevalstiskajām organizācijām un starptautiskajām institūcijām.