Pārlekt uz galveno saturu

RSU izvirzītie prioritārie ilgtspējīgas attīstības mērķi

Attīstīt un veidot pētniecību, lai sekmētu veselības veicināšanu, veselības aprūpes organizācijas un labklājību

Rīgas Stradiņa universitāte ir vienīgā universitāte Latvijā, kas tradicionāli cieši integrēta veselības aprūpes sistēmā, radot priekšnoteikumus Latvijas ārstniecības iestāžu veiksmīgai darbībai. Izvirzītās pētniecības platformas Rīgas Stradiņa universitātē ir medicīna, sabiedrības veselība un sociālās zinātnes. Medicīnas platforma starpdisciplinārā līmenī koncentrē RSU resursus, lai veiktu pasaules līmeņa pētījumus un izstrādātu metodes ES izplatītāko slimību diagnostikai un ārstēšanai. Sabiedrības veselības platforma starpdisciplinārā līmenī apvieno RSU resursus kvalitatīviem pētījumiem, lai sekmētu veselības veicināšanu, veselības aprūpes organizāciju un darba vides uzlabošanu Latvijā.

3-merkis.jpg


Nodrošināt pētniecībā balstītu, kvalitatīvu un eksportspējīgu augstāko izglītību Eiropā un pasaulē

Rīgas Stradiņa universitātes vīzija un viens no galvenajiem izvirzītajiem mērķiem ir nodrošināt pētniecībā balstītu, kvalitatīvu un eksportspējīgu augstāko izglītību Eiropā un pasaulē. RSU veido stabilu pamatu akadēmiskai un profesionālai izglītībai, pētnieciskajam darbam, kā arī piedāvā un nodrošina mūžizglītību ikvienam. Ikvienam, sākot no vidusskolēna līdz zinātņu doktoram, RSU ir iespēja iegūt jaunu kvalifikāciju, papildināt izglītību, kā arī dot pienesumu jaunu zināšanu un tehnoloģiju radīšanā. Arvien lielāku popularitāti RSU augsti kvalitatīvā izglītība gūst ārvalstu studentu vidū.

4-merkis.jpg


Nodrošināt vienādas iespējas visiem, pastāvēt par dzimumu līdztiesību

Rīgas Stradiņa universitātes galvenā vērtība ir cilvēks. Dzimumu līdztiesība ir neatņemama universitātes vērtība un viens no pamatelementiem sekmīgam darbam: dzimumu līdztiesība = ilgtspējīga attīstība. Rīgas Stradiņa universitāte ir vērsta uz saviem cilvēkiem un to atbalstīšanu. Apliecinot RSU progresu, universitātes darbiniekiem un studentiem ir iespēja bez maksas izmantot bērnu rotaļu istabu.

5-merkis.jpg


Nodrošināt visiem piekļuvi uzticamai, ilgtspējīgai un mūsdienīgai enerģijai par pieejamu cenu

Domājot par atjaunojamo energoresursu izmantošanu un ar mērķi samazināt SEG emisiju, RSU 2014. gadā kā pirmā universitāte Latvijā iegādājās trīs Volkswagen elektromobiļus e-up! Elektromobiļu iegāde tika veikta realizējot SIA Vides investīciju fonds administrēto un Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansēto projektu Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā Rīgas Stradiņa universitātē (vienošanās Nr. KPFI-16/66).

7-merkis.jpg

No RSU puses Darba drošības un vides veselības institūts piedalās LR Ekonomikas ministrijas organizētajās Nacionālās enerģētikas un klimata padomes sēdēs, kurās tiek izskatīts Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021–2030 projekts. Tas ir politikas plānošanas dokuments, ar kuru tiek noteikti Latvijas mērķi un to izpildes pasākumi šādās nozarēs vai darbībās – siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums un oglekļa dioksīda piesaistes palielinājums, atjaunojamo energoresursu īpatsvara palielinājums, energoefektivitātes uzlabošana, enerģētiskās drošības nodrošināšana, enerģijas tirgu infrastruktūras uzturēšana un uzlabošana.

2017. gadā RSU ieviesa un sertificēja energopārvaldības sistēmu atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 50001. Ieviešot energopārvaldības sistēmu, RSU ir noteikusi energopārvaldības politiku, mērķus un energouzdevumus, kā arī regulāri novērtē RSU energosniegumu.


Veicināt noturīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, pilnīgu un produktīvu nodarbinātību, kā arī cilvēka cienīgu darbu visiem

No 2010. gada RSU sadarbojas ar personālvadības konsultāciju un pētījumu kompāniju Fontes, regulāri piedaloties Fontes veiktajos atalgojuma pētījumos, kas ļauj sekot līdzi un novērtēt izmaiņas Latvijas un Baltijas darba tirgos, uzzināt atalgojuma attīstības tendences un prognozes šajos reģionos un kopā strādā, lai pilnveidotu atlīdzības principus un sistēmu. Sadarbības ietvaros tiek analizēti arī taisnīguma un līdztiesības aspekti – vai par vienu un to pašu darbu maksā vienlīdzīgi gan sievietēm, gan vīriešiem un vai starp augstākā līmeņa vadītājiem ir abu dzimumu pārstāvji. No 2013. gada RSU regulāri veic darbinieku apmierinātības un iesaistes aptaujas ar mērķi izprast darbinieku svarīgākos motivācijas un iesaistes aspektus, kā arī konstatēt darba faktorus, kurus nepieciešams uzlabot.

8-merkis.jpg


Veidot noturīgu infrastruktūru, veicināt iekļaujošu un ilgtspējīgu industrializāciju un sekmēt inovācijas 

Kopš 2019. gada rudens darbojas RSU biznesa inkubators, kura mērķis ir palīdzēt studentiem īstenot un attīstīt savas jau noformulētās biznesa idejas, radīt jaunas un unikālas idejas vai arī pievienoties kāda cita radītai idejai un palīdzēt to pilnveidot, tostarp idejas kas vērstas uz ilgtspējīgas un noturīgas infrastruktūras attīstīšanu un iekļaujošas un ilgtspējīgas industrializācijas veicināšanu.

Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021–2030 projekta plānošanas dokuments, kura izskatīšanas procesā iesaistīts RSU Darba drošības un vides veselības institūts, ietver arī inovāciju, pētniecības un konkurētspējas uzlabošanas darbības.

9-merkis.jpg

RSU realizētie pētījumi saistīti ar inovācijām un jaunām tehnoloģijām veselības aprūpē, farmācijā, veselības sportā, zobārstniecībā un sociālajā darbā.


Padarīt pilsētas un apdzīvotās vietas iekļaujošas, drošas, pielāgoties spējīgas un ilgtspējīgas

RSU lielu uzmanību pievērš vides pieejamības nodrošināšanai, kā arī zaļo zonu uzlabošanai un to vispārējas pieejamības nodrošināšanai. Piemēram, 2019. gadā atklātais renovētais Dārza ielas parks pieejams ne tikai universitātes plašajam kolektīvam, bet arī iedzīvotājiem un apmeklētājiem. Universitātes infrastruktūra, tostarp sporta zāle, muzejs un bibliotēka, pieejama arī sabiedrībai kopumā.

11-merkis.jpg

RSU pievērš īpašu vērību kultūras vērtību nostiprināšanai un saglabāšanai. Universitātes jauktais koris Rīga un tautas deju ansamblis Ačkups ir neatņemama RSU un visas Latvijas kultūras dzīves daļa. Abi kolektīvi dibināti gandrīz vienlaikus ar augstskolu, 1951. gadā. Savukārt 2020. gadā plānots atklāt laikmetīgo RSU Anatomijas muzeju. Patlaban tiek veikta vēsturiskās ēkas rekonstrukcija, kuras telpās plānota vēsturisko anatomisko preparātu izvietošana.


Nodrošināt ilgtspējīgus patēriņa paradumus un ražošanas modeļus 

RSU pētniecības aktualitātes tiek saskaņotas ar valstī noteiktajām, to ietvaros notiek pētniecība definēto pētniecības prioritāšu nozarēs un aktuālo jautājumu risināšanā.

Sadarbībā ar Studējošo pašpārvaldi tiek izstrādāta RSU vides politika, un ir veikti pasākumi plastmasas atkritumu samazināšanai (piemēram, nodrošinot bezmaksas ūdens pieejamību universitātē un piedāvājot alternatīvu plastmasas traukiem RSU ēdnīcā u. c.). Universitātē tiek nodrošināta arī atkritumu šķirošana, tostarp bīstamo atkritumu apzināšana un atbilstoša savākšana.

12-merkis.jpg

Energopārvaldības sistēmas ietvaros darbinieki tiek informēti par energoefektīvu uzvedību RSU, tādējādi veicinot darbinieku iesaisti atbildīgā un racionālā enerģijas lietošanā. 


Veicināt miermīlīgu un iekļaujošu sabiedrību ilgtspējīgai attīstībai, nodrošināt taisnīgas tiesas pieejamību visiem un izveidot efektīvas, atbildīgas un iekļaujošas institūcijas visos līmeņos 

RSU pārvaldības institūcijas veidotas iekļaujot visu universitātes darbinieku grupu un studējošo pārstāvniecību. Universitātes lēmējinstitūciju darbībā (Satversmes sapulce un Senāts) iesaistīts gan akadēmiskais un administratīvais personāls, gan studējošo pašpārvaldes pārstāvji.

Savukārt RSU Padomnieku konventā, kura galvenais uzdevums ir konsultēt RSU Senātu un rektoru augstskolas attīstības stratēģijas jautājumos, darbojas galvenokārt eksperti un darba devēju pārstāvji. Par Padomnieku konventa sastāvu lemj RSU Senāts.

16-merkis.jpg

RSU pārvaldības institūcijas veidotas ar mērķi nodrošināt elastīgu, pārredzamu, iesaistošu lēmumu pieņemšanu visos līmeņos, nodrošinot darbinieku un studējošo atbildīgu iesaisti procesos. 


Stiprināt globālās partnerības īstenošanas līdzekļus un atjaunot globālo partnerību ilgtspējīgai attīstībai 

Rīgas Stradiņa universitātes misija ir būt par mūsdienīgu, prestižu, Eiropā un pasaulē atpazīstamu universitāti, kurā galvenā vērtība ir cilvēks un kura nodrošina pētniecībā balstītu, kvalitatīvu un eksportspējīgu augstāko izglītību. Viens no universitātes stratēģiskajiem mērķiem ir internacionalizācija un starptautiskā mobilitāte, kas caurvij studiju un pētniecības procesus. Starptautiskās un vietējās sadarbības ietvaros RSU īsteno vairākus projektus iepriekš uzskaitīto ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanai.

17-merkis.jpg