Pārlekt uz galveno saturu

RSU izvirzītie prioritārie ilgtspējīgas attīstības mērķi un ieguldījums to īstenošanā

1-merkis.jpg

Atbilstīgi RSU Satversmei RSU administrācijai ir pienākums garantēt un respektēt Augstskolu likumā, RSU Satversmē un citos normatīvajos aktos paredzētās studējošo un akadēmiskā personāla tiesības. Lai ievērotu vienlīdzīgas attieksmes principu, izstrādāti un tiek ievēroti virkne iekšējo normatīvo dokumentu. Tie nosaka visiem RSU darbiniekiem vienādas tiesības gan dibinot darba tiesiskās attiecības, gan darba tiesisko attiecību pastāvēšanas laikā. Tas palīdz veidot RSU iekšējo kultūru tā, lai tiktu novērtēta un uzsvērta cilvēku savstarpējā cieņa un dažādība, apzinoties RSU vadības īpašo atbildību šo principu iedzīvināšanā un uzturēšanā.

Vairāk

Piemēram, RSU Darba kārtības noteikumos ir atrunāts, ka RSU darba tiesisko attiecību nodibināšana, grozīšana un izbeigšana RSU norit atbilstīgi Darba likumam, kas nosaka, ka “ikvienam ir vienlīdzīgas tiesības uz darbu, taisnīgiem, drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem, kā arī uz taisnīgu darba samaksu” (DL 7. pants, 1. daļa),  ko RSU nodrošina “bez jebkādas tiešas vai netiešas diskriminācijas — neatkarīgi no personas rases, ādas krāsas, dzimuma, vecuma, invaliditātes, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelsmes, mantiskā vai ģimenes stāvokļa, seksuālās orientācijas vai citiem apstākļiem” (DL 7. panta 2. daļa).

Lai ievērotu vienlīdzīgas tiesības uz taisnīgu darba samaksu, nolikumā par Rīgas Stradiņa universitātes personāla darba samaksas noteikšanas kārtību ir skaidri definēti darba samaksas noteikšanas principi.

Pamatalgas noteikšanas kārtība ir veidota, ievērojot šādus pamatprincipus:

 • organizācijas iekšējais taisnīgums – līdzīga līmeņa amatos tiek noteikta līdzīga pamatalga, ievērojot amata vērtējumu;
 • konkurētspēja darba tirgū – tiek noteiktas konkurētspējīgas pamatalgas atbilstoši atalgojumam citās augstākās izglītības iestādēs Latvijā līdzīgos divos amatos, kā arī ievērojot tendences Latvijas darba tirgū kopumā un konkurences apstākļus reģionālajā līmenī;
 • darbinieka kompetenču un rīcības atbilstība RSU noteiktajiem darbības un stratēģiskās attīstības mērķiem;
 • noteiktā pamatalgas līmeņa atbilstība RSU finansiālajām iespējām un atalgojuma budžetam.

Piemaksu, prēmiju un naudas balvu noteikšanas kārtība tiek veidota, ievērojot šādus pamatprincipus:

 • sekmes stratēģisko mērķu sasniegšanā;
 • normatīvajos aktos noteikto kritēriju iestāšanās;
 • motivācija (gan uzrādītā, gan sagaidāmā) darba izpildē.

Īstenojot vienlīdzīgas attieksmes principu, RSU darbinieki tiek informēti par viņu tiesībām un pienākumiem. RSU darba kolektīvā tas attīsta un veido papildu dialogu  (darbinieku apmierinātības aptaujas, RSU ziņas darbiniekiem u. c.).

Nolūkā noteikt no valsts budžeta līdzekļiem izmaksājamo stipendiju piešķiršanas kārtību RSU 2020. gada septembrī aktualizēts Stipendiju piešķiršanas nolikums.

Piešķirtās Valsts budžeta stipendijas 2019. gadā:

 • stipendija studiju programmas apguvei jeb minimālā stipendija – 805;
 • minimālā stipendija grūtniecības atvaļinājuma laikā – 17;
 • paaugstinātā stipendija – 90;
 • vienreizējā stipendija – 263;
 • doktorantūras nodaļas studējošajiem – 15 kredītam pielīdzinātas stipendijas;
 • sākot ar 2020./21. akadēmisko gadu pieejamas stipendijas Covid-19 radīto ekonomisko seku mazināšanai.

Ikviens RSU students var pieteikties arī dažādām privātpersonu, organizāciju, uzņēmumu un fondu stipendijām. Stipendijām ir dažādi mērķi un saņemšanas nosacījumi.

2019. gada laikā RSU saņēmuši:

 • E. Gulbja medicīnas un sociālās  stipendijas – 90 studentu,
 • Rīgas Stradiņa universitātes fonda kultūrizglītības stipendijas – 16 studentu,
 • Rīgas Stradiņa universitātes fonda basketbola stipendijas – 6 studenti,
 • prakses stipendijas – ap 130 studentu,
  un citas stipendijas.

3-merkis.jpg

Rīgas Stradiņa universitāte ir vienīgā universitāte Latvijā, kas tradicionāli ir cieši integrēta veselības aprūpes sistēmā, un tas savukārt rada priekšnoteikumus Latvijas ārstniecības iestāžu veiksmīgai darbībai. Izvirzītās pētniecības platformas RSU ir medicīna, sabiedrības veselība un sociālās zinātnes.

Medicīnas platforma starpdisciplinārā līmenī koncentrē RSU resursus, lai veiktu pasaules līmeņa pētījumus un izstrādātu metodes ES izplatītāko slimību diagnostikai un ārstēšanai.

Vairāk

Sabiedrības veselības platforma starpdisciplinārā līmenī apvieno RSU resursus kvalitatīviem pētījumiem, lai sekmētu veselības veicināšanu, veselības aprūpes organizāciju un darba vides uzlabošanu Latvijā. Pētniecības programmas prioritātes un nozares ir noteiktas RSU Zinātniskās institūcijas attīstības stratēģijā 2015.–2020.gadam

RSU pastāvīgi modernizē studiju procesu, kas jaunajiem speciālistiem nodrošina plašākas izaugsmes iespējas praktiskajā medicīnā. 2019. gadā tika atklāta RSU Medicīnas fakultātes Dermatoloģijas un veneroloģijas katedra un paplašināta RSU Stomatoloģijas institūta Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas klīnika. RSU Stomatoloģijas institūts ir RSU topošo zobārstniecības speciālistu klīniskā mācību bāze.

2019. gadā RSU absolventu skaits veselības aprūpē ir pieaudzis par 22 % salīdzinājumā ar 2017. gadu. 2019. gadā veselības aprūpes absolventu īpatsvars RSU bija 70 % (skat. diagrammu).

4-merkis.jpg

RSU vīzija un viens no galvenajiem tās izvirzītajiem mērķiem ir nodrošināt pētniecībā balstītu, kvalitatīvu un eksportspējīgu augstāko izglītību Eiropā un pasaulē. RSU veido stabilu pamatu akadēmiskai un profesionālai izglītībai, pētnieciskajam darbam, kā arī piedāvā un nodrošina mūžizglītību.

Arvien lielāku popularitāti RSU augsti kvalitatīvā izglītība gūst ārvalstu studentu vidū, kuri šobrīd veido 26 % no studējošo skaita, savukārt reflektantu skaits 2020. gadā salīdzinājumā ar 2019. gadu pieaudzis par 9 %. Augsto kvalitāti apliecina ne tikai ikgadējs reflektantu skaita pieaugums, bet arī Kantar veiktais pētījums par augstskolu reputāciju Latvijā – 2020. gadā RSU jau ceturto gadu pēc kārtas ierindoties Latvijas augstskolu reputācijas topa pirmajā vietā.

Vairāk

Nolūkā izglītot sabiedrību par aktuālajiem tematiem, kā arī nodrošināt tālākizglītību, RSU rīko un iesaistās vairākos plašai publikai pieejamos pasākumos.

 • Atvērtā universitāte un kursi: 2019. gadā realizēti 263 kursi, kuros zināšanas guvuši 8377 dalībnieki. No tiem 143 kursi un semināri ESF projektu un citu līdzekļu finansēti, t. i.,  pieejami bez dalībnieku līdzmaksājuma, un tos apguvuši 4734 dalībnieki.
 • Universitātes akadēmiskais personāls iesaistās arī skolēnu izglītošanā: 2014. gadā izveidota Jauno mediķu akadēmija. Akadēmija ir nodarbību cikls vidusskolēniem, kurā RSU mācībspēku un ārstu vadībā ir iespēja iepazīt mediķa profesiju un gūt pirmo ieskatu medicīnas specialitātēs.

Turpinot realizēt izstrādāto sadarbības politiku ar vidusskolām, noslēgti sadarbības līgumi ar vidusskolām. Sadarbības ietvaros no 2018. gada RSU docētāji palīdz padziļināt skolēnu izpratni dabaszinātnēs, kā arī sociālo zinātņu jomā.

 • RSU Veselības ekspresis, kas tiek organizēts ar mērķi augstskolā iegūtās zināšanas nodot tālāk plašākai sabiedrībai. Tas ļauj popularizēt veselīgu dzīvesveidu un rūpes par savu un līdzcilvēku veselību. 2019. gadā organizēti trīs ekspreši, kuros piedalījās 30 studenti. Konsultēti apmēram 600 pasažieri par tēmām: senioru veselība, acu veselība, vispārīgie veselības jautājumi u. c.
 • RSU Veselības dienas 2019. gadā organizētas divas reizes. 120 darbinieki un studējošie ziedoja 54 litrus asiņu, ar kuriem var palīdzēt 360 cilvēkiem. Veselības dienu ietvaros varēja pārbaudīt asinsspiedienu, acs spiedienu (glaukomas riskus), ausu veselību, stresa, miegainības un cukura līmeni, kā arī noteikt ķermeņa masas indeksu, diabēta un insulta riskus, veikt depresijas un trauksmes skrīningu, uzzināt par dzemdes kakla un krūts vēža riskiem, kā arī iemācīties, kā pareizi veikt krūšu pašpārbaudi. Piedalījās apmēram 40 studentu no otorinolaringoloģijas, ginekoloģijas un dzemdniecības, terapijas, oftalmoloģijas, psihiatrijas, neiroloģijas zinātniskā pulciņa. Apmēram 400 darbinieku un studentu konsultējās pie topošajiem mediķiem.
 • RSU pediatrijas studentu zinātniskais pulciņš, Latvijas Pediatru asociācija, Rīgas domes Labklājības departaments un Bērnu klīniskā universitātes slimnīca jau trešo gadu pēc kārtas rīko interaktīvi izglītojošu pasākumu Zinošs un drošs. Pasākums tiek rīkots ar mērķi informēt sabiedrību, kā izvairīties no bērnu traumām un kā rīkoties neatliekamās situācijās. Sīkāka informācija
 • RSU anestezioloģijas un reanimatoloģijas studentu zinātniskā pulciņa dalībnieki piedalījušies Tehniskās apskates naktī, mudinot autovadītājus ievērot drošas ceļu satiksmes pamatprincipus, atgādinnot plašākai sabiedrībai, cik būtiska ir pareizas pirmās palīdzības sniegšana. Sīkāka informācija

5-merkis.jpg

Rīgas Stradiņa universitātes galvenā vērtība ir cilvēks. Dzimumu līdztiesība ir neatņemama universitātes vērtība un viens no pamatelementiem sekmīgam darbam: dzimumu līdztiesība = ilgtspējīga attīstība. Rīgas Stradiņa universitāte ir vērsta uz saviem cilvēkiem un to atbalstīšanu. Apliecinot RSU progresu, universitātes darbiniekiem un studentiem ir iespēja bez maksas izmantot bērnu rotaļu istabu.

Vairāk

RSU seko līdzi aktualitātēm un publicē jaunāko informāciju par šo tematu RSU mājaslapā PVO Eiropas reģiona vīriešu veselības uzlabošana, izmantojot dzimumu līdztiesību, un RSU profesori kā eksperti izsaka savu viedokli sabiedrībā saistībā ar šo tematu [Ne]varēšanas robeža. Vai dzimums ietekmē cilvēka darbaspējas?

RSU piedalās diskusijās saistītās ar dzimumu līdztiesības tēmu – 2019. gada 6. martā kafejnīcā SPIIKIIZI notika RSU Politikas salona diskusija Dzimumu stereotipiem politikā – šahs un mats.

6-merkis.jpg

RSU īpašumā, valdījumā un turējumā esošajos nekustamajos īpašumos tiek nodrošināts kvalitatīvs dzeramais ūdens un atbilstīgi sanitārie apstākļi. Pieslēgums centralizētā ūdensapgādes tīkla pakalpojumam garantē, ka ūdens kvalitāte pastāvīgi tiek uzraudzīta un regulāri tiek pārbaudīta saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem. RSU pievērš uzmanību arī ūdeņu aizsardzībai un ir noslēgusi līgumus ar profesionāliem pakalpojumu sniedzējiem gan par sadzīves notekūdeņu novadīšanu pilsētas kanalizācijas tīklā, gan par bīstamo atkritumu savākšanu, transportēšanu un utilizāciju.

Vairāk

RSU uztur labu ūdens apsaimniekošanas praksi, investējot sanitārajā tehnikā un regulāri apsekojot sanitāros mezglus, kas palīdz efektīvāk izmantot ūdeni, kā arī novērst nevajadzīgus ūdens zudumus.

RSU dienesta viesnīcās ir nodrošināta piekļuve tīram ūdenim, un telpas ir aprīkotas ar sanitārajiem mezgliem, un izlietotais ūdens tiek novadīts centralizētā kanalizācijas sistēmā. RSU atpūtas un sporta bāzē Taurene funkcionē centralizēta ūdens ieguves un tīra ūdens sagatavošanas infrastruktūra, kā arī notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas infrastruktūra.

RSU atbalsta un izglīto arī sabiedrību par ūdensapgādi un sanitāriju, nodrošinot ikvienam interesentam bezmaksas piekļuvi Pasaules Veselības organizācijas (PVO) ziņojumiem un publikācijām, kas pieejamas pateicoties PVO Depozitārija bibliotēkai, kas atrodas RSU bibliotēkā.

7-merkis.jpg

Nolūkā nepārtraukti uzlabot RSU energosniegumu, tostarp energoefektivitāti, 2017. gadā RSU ieviesa un sertificēja energopārvaldības sistēmu atbilstīgi starptautiskajam standartam ISO 50001. Savukārt 2020. gadā RSU energopārvaldības sistēmu pārsertificēja atbilstīgi ISO 50001 standarta jaunajai versijai. Ar universitātes rektora rīkojumu apstiprināta Energopārvaldības rokasgrāmata un Energopārvaldības pārskats par 2020. gadu.

Vairāk

Šo abu dokumentu izstrāde apliecina, ka RSU ir apņēmusies arī turpmāk ieviest energoefektīvus risinājumus, kas ir pamats racionālai un efektīvai enerģijas izmantošanai, kā arī ilgtermiņā nodrošinās universitātes enerģijas patēriņa samazināšanos. 2019. gadā RSU elektroenerģijas patēriņš salīdzinājumā ar 2018. gadu samazinājies par 9 %.

RSU ar KPFI atbalstu 2014. gadā iegādājās trīs VW e-up elektromobiļus un trīs Wallbox uzlādes stacijas, kas uzstādītas RSU centrālās ēkas teritorijā Dzirciema ielā 16. Secinot, ka uzlādes staciju infrastruktūra valstī neattīstās pietiekami strauji, RSU tika pieņemts lēmums par pakāpenisku elektromobiļu uzlādes infrastruktūras attīstību. Atbilstīgi minētajam RSU veica jaunu, EVF1S22P22 Schneider Electric tipa uzlādes Wallbox staciju izbūvi. Veikto ieguldījumu rezultātā patlaban vienlaikus iespējams uzlādēt astoņus elektromobiļus četros RSU objektos: Dzirciema ielā 16, Kronvalda ielā 9, Kristapa ielā 30, Dārza ielā 5; līdz ar to pēdējo gadu laikā būtiski palielinājušās elektromobiļu pielietojuma iespējas.

RSU Darba drošības un vides veselības institūts no 2019. gada piedalījās LR Ekonomikas ministrijas organizētajās Nacionālās enerģētikas un klimata padomes sēdēs, kurās tika izskatīts Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021–2030 projekts. Tas ir politikas plānošanas dokuments, ar kuru tiek noteikti Latvijas mērķi un to izpildes pasākumi šādās nozarēs vai darbībās – siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums un oglekļa dioksīda piesaistes palielinājums, atjaunojamo energoresursu īpatsvara palielinājums, energoefektivitātes uzlabošana, enerģētiskās drošības nodrošināšana, enerģijas tirgu infrastruktūras uzturēšana un uzlabošana.

8-merkis.jpg

No 2010. gada RSU sadarbojas ar personālvadības konsultāciju un pētījumu kompāniju Fontes, regulāri piedaloties Fontes veiktajos atalgojuma pētījumos, kas ļauj sekot līdzi un novērtēt izmaiņas Latvijas un Baltijas darba tirgos, uzzināt atalgojuma attīstības tendences un prognozes šajos reģionos un kopā strādā, lai pilnveidotu atlīdzības principus un sistēmu. Sadarbības ietvaros tiek analizēti arī taisnīguma un līdztiesības aspekti – vai par vienu un to pašu darbu maksā vienlīdzīgi gan sievietēm, gan vīriešiem un vai starp augstākā līmeņa vadītājiem ir abu dzimumu pārstāvji. No 2013. gada RSU regulāri veic darbinieku apmierinātības un iesaistes aptaujas ar mērķi izprast darbinieku svarīgākos motivācijas un iesaistes aspektus, kā arī konstatēt darba faktorus, kurus nepieciešams uzlabot.

Vairāk

Arī 2019. gadā RSU veica darbinieku apmierinātības un iesaistes aptauju un analizēja rezultātus, un RSU rādītājs atkal pārsniedza vidējo darbinieku piesaistības līmeni Latvijā. Tas liecina par labu un stabilu darba vidi organizācijā. RSU aptaujas dati vairāku gadu dinamikā liecina par piesaistības līmeņa kāpumu gados jauno (18–29 gadi) darbinieku vidū. Tika organizēti semināri un darbnīcas struktūrvienību vadītājiem par aptaujas rezultātiem, lai vadītāji varētu efektīvāk veikt padotībā esošo darbinieku informēšanu un veicinātu motivējošu darba vidi struktūrvienības ietvaros.

2019. gadā salīdzinājumā ar 2018. gadu par 7,5 % pieaudzis to darba līgumu skaits, kuri ir noslēgti par darba attiecībām ar RSU uz periodu, kas ilgāks par diviem gadiem.

Ar 2020./21. studiju gadu RSU ir pārgājusi uz jaunu apmācības modeli, kas paredz būtiski palielināt prakses daļu ārstniecības iestādēs Medicīnas fakultātes sestā gada studējošajiem. Šajā prakses rotāciju laikā studējošie 10 nedēļas dažādās Latvijas ārstniecības iestādēs pilnveidoja savas prasmes iekšķīgo, ķirurģijas un brīvās izvēles profilos reālā ikdienas ārstniecības iestādes darba vidē. Kopumā studenti praktizējās 22 ārstniecības iestādēs gan universitātes slimnīcās, gan lielākajos ambulatorajos centros un specializētajās monoprofila slimnīcās, kā arī slimnīcās reģionos un 38 ģimenes ārstu praksēs. Ar katru nākamo gadu prakses rotāciju ilgums palielināsies līdz 18 nedēļām. Studējošie uztver šīs pārmaiņas kā lielisku iespēju pielietot apgūtās teorētiskās zināšanas praksē, savukārt ārstniecības iestādēm studējošie ir gan atbalsts personālam, gan iespēja pilnveidot apmācības prasmes un iepazīt potenciālos kolēģus nākotnē.

9-merkis.jpg

Kopš 2019. gada rudens darbojas RSU biznesa inkubators, kura mērķis ir palīdzēt studentiem īstenot un attīstīt savas jau noformulētās biznesa idejas, radīt jaunas un unikālas idejas vai arī pievienoties kāda cita radītai idejai un palīdzēt to pilnveidot, tostarp idejas kas vērstas uz ilgtspējīgas un noturīgas infrastruktūras attīstīšanu un iekļaujošas un ilgtspējīgas industrializācijas veicināšanu.

Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021–2030 projekta plānošanas dokuments, kura izskatīšanas procesā iesaistīts RSU Darba drošības un vides veselības institūts, ietver arī inovāciju, pētniecības un konkurētspējas uzlabošanas darbības.

Vairāk

RSU realizētie pētījumi saistīti ar inovācijām un jaunām tehnoloģijām veselības aprūpē, farmācijā, veselības sportā, zobārstniecībā un sociālajā darbā.

Jaunizveidotā RSU biznesa inkubatora B-Space aktivitātes

 • 2020. gadā notikuši divi meet-up pasākumi tiešsaistē – iedvesmojošas sarunas ar uzņēmējiem par viņu pieredzi uzņēmējdarbības sākšanā, attīstībā, iedrošinot klausītājus attīstīt savas biznesa idejas
 • Sākta sadarbība ar trim grantu programmas Rīgas Drosmes grants ieguvējiem, kam sniegtas konsultācijas uzņēmējdarbības sākšanā
 • 2020. gada 16. oktobrī sākās pieteikšanās pirmsinkubācijas programmai RSU biznesa inkubatorā B-Space. Programma tiek īstenota ar mērķi palīdzēt RSU studentiem un darbiniekiem, kā arī citiem interesentiem, spert pirmos soļus tuvāk savas biznesa idejas attīstībā. Programmas ietvaros saņemti 70 pieteikumi, aktīvo dalībnieku skaits – ap 30.
 • 2020. gada 14. decembrī sākta pieteikšanās inkubācijas programmai, kura norisināsies 2021. gada februārī

11-merkis.jpg

RSU lielu uzmanību pievērš vides pieejamības nodrošināšanai, kā arī zaļo zonu uzlabošanai un to vispārējas pieejamības nodrošināšanai. Piemēram, 2019. gadā atklātais renovētais Dārza ielas parks pieejams ne tikai universitātes plašajam kolektīvam, bet arī iedzīvotājiem un apmeklētājiem. Universitātes infrastruktūra, tostarp sporta zāle, muzejs un bibliotēka, pieejama arī sabiedrībai kopumā. RSU pievērš īpašu vērību kultūras vērtību nostiprināšanai un saglabāšanai. Universitātes jauktais koris Rīga un tautas deju ansamblis Ačkups ir neatņemama RSU un visas Latvijas kultūras dzīves daļa. Abi kolektīvi dibināti gandrīz vienlaikus ar augstskolu, 1951. gadā.

Vairāk

RSU ir noslēdzies jaunā Anatomijas muzeja izveides projekts, kas ilga piecus gadus. 2020. gadā atjaunotajā ēkā tika iekārtota ekspozīcija. RSU Anatomijas muzeja kolekcija ir Nacionālā muzeja krājumu daļa. Muzeja kolekcija sastāv no aptuveni 6000 dažādu un neparastu objektu.

2020. gada 19. oktobrī RSU piedalījās vides un veselības ekspertu diskusijā Diena par tīru gaisu! par gaisa piesārņojumu Latvijā un ilgtermiņa risinājumiem gaisa kvalitātes veicināšanā valsts, pašvaldību un individuālā līmenī. Diskusijā tika skaidrots, kā Latvijā notiek gaisa kvalitātes monitorēšana transporta, pilsētu un lauku fonā un kādi ir turpmākie plāni gaisa kvalitātes monitoringa staciju palielināšanai un iedzīvotāju informēšanai par gaisa kvalitātes izmaiņām.

12-merkis.jpg

RSU pētniecības aktualitātes tiek saskaņotas ar aktualitātēm un prioritātēm, kas definētas valstiskā līmenī. RSU pētniecība tiek organizēta tieši balstoties uz valstiski definētajām aktualitātēm un prioritātēm.

2019. gadā PVO Eiropas reģionālais birojs un Rīgas Stradiņa universitāte kopā ar Ziemeļvalstu Ministru padomi organizēja darba semināru Ceļā uz veselīgu un ilgtspējīgu pārtikas sistēmu izveidi Baltijas valstīs, lai mērķtiecīgā veidā analizētu dažādas perspektīvas un iniciatīvas saistībā ar ilgtspējīgu un veselīgu uzturu Baltijas reģionā.

Vairāk

RSU docētāji piedalījās ilgtspējīgas attīstības tematam veltītās starptautiskajās konferencēs. 2019. gadā apmeklēta konference ICSD 2019: 7th International Conference on Sustainable Development.

Ilgtspējīgas attīstības jautājumi ir integrēti arī RSU īstenotā studiju programmā Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, kā arī vairākos studiju kursos. Studiju laikā apgūtie temati ir saistīti gan ar aktuālajām ilgtspējīgas attīstības koncepta tendencēm ekonomikā, gan ar ilgtspējīgas attīstības aktualitātēm kopumā.

Sadarbībā ar Studējošo pašpārvaldi tiek izstrādāta RSU vides politika, un ir veikti pasākumi plastmasas atkritumu samazināšanai (piemēram, nodrošinot bezmaksas ūdens pieejamību universitātē un piedāvājot alternatīvu plastmasas traukiem RSU ēdnīcā u. c.). Universitātē tiek nodrošināta arī atkritumu šķirošana, tostarp bīstamo atkritumu apzināšana un atbilstoša savākšana.

Energopārvaldības sistēmas ISO 50001 ietvaros darbinieki tiek informēti par energoefektīvu uzvedību RSU, tādējādi veicinot darbinieku iesaisti atbildīgā un racionālā enerģijas lietošanā.

13_merkis.png

RSU Darba drošības un vides veselības institūts piedalās LR Ekonomikas ministrijas organizētajās Nacionālās enerģētikas un klimata padomes sēdēs, kurās tiek izskatīts Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021–2030 projekts ar mērķi integrēt klimata pārmaiņu jomā veiktos pasākumus valstu politikās, stratēģijās un plānošanā.

RSU Darba drošības un vides veselības institūts sadarbībā Karolinska Vides veselības institūtu (Zviedrija) un Baltijas jūras valstu sadarbības tīklu vides veselības un ilgtspējīgas pilsētvides attīstības jautājumos 2019. gada 28. martā RSU organizēja konferenci Vides veselības un ilgtspējīgas pilsētvides attīstība (Environmental Health and Sustainable Urban Development).

Vairāk

Tiek turpināti pētījumu projekti vides un klimata jomā Vides ķīmiskā piesārņojuma cēloņu, iedarbības un novēršanas iespēju izzināšana: iedzīvotāju un ekspertu viedoklis un Cilvēku biomonitoringa inciatīva Eiropā (HBM4EU).

14-merkis.jpg

RSU pievēršas jautājumiem, kas var samazināt piesārņojuma nonākšanu ūdenstilpnēs cilvēku darbības radīto seku rezultātā. 2019. gadā RSU sāka īstenot projektu, kura mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju un vides ekspertu viedokli par vides ķīmiskā piesārņojuma cēloņiem, iedarbības līmeni un novēršanas iespējām Latvijā. Projekta gaitā RSU pētnieki iesaista arī sabiedrību, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par vides piesārņojumu.

Vairāk

RSU kā Latvijas medicīnas un veselības aprūpes izglītības līdere īpašu vērību pievērš arī izlietoto medikamentu drošai utilizēšanai, kas tiek izmantoti izglītības programmu praktisko nodarbību, kā arī zinātnisko pētījumu īstenošanai. Atbilstīgi starptautiskā standarta ISO 9001 prasībām sertificētajā kvalitātes pārvaldības sistēmā ir noteikta kārtība medikamentu utilizācijai, līdz ar to novēršot zāļu aktīvo vielu nonākšanu vidē un ūdeņos.

Universitātes īstenotajos studiju kursos, kuros Atvērtās universitātes pakalpojuma ietvaros var piedalīties arī jebkurš brīvklausītājs, ir iespējams iegūt zināšanas par dzeramo ūdeni, ūdenstilpņu ekosistēmām un piesārņota saldūdens ietekmi uz veselību. 

15-merkis.jpg

Rūpēs par sauszemes ekosistēmu ilgtspējīgu izmantošanu un apsaimniekošanu starp RSU centrālo ēku Dzirciema ielā 16 un tai līdzās esošo dienesta viesnīcu ir labiekārtota zaļā teritorija 1,3 hektāru platībā. Teritorijai piešķirts nosaukums Iedvesmas parks. Sakārtotais parks ir brīvi pieejams ne vien augstskolas studentiem un darbiniekiem, bet atvērts arī publiskai lietošanai apkaimes iedzīvotājiem un kaimiņos esošās vidusskolas skolēniem.

2019. gadā tika atklāts Iedvesmas parks, un 2020. gadā noslēdzās visi plānotie parka labiekārtošanas darbi; kopumā ieguldīts aptuveni 288 tūkst. eiro no universitātes pašas pelnītajiem līdzekļiem.

Vairāk

Ārpus pilsētas, Taurenes pagasta zaļajā un gleznainajā Vecpiebalgas ielejā atrodas RSU atpūtas un sporta bāze Taurene, kuras kopējā platība ir 8,64 ha. Vairāku gadu garumā, sākot ar 2013. gadu, atpūtas un sporta bāzē pakāpeniski tiek veikti labiekārtošanas un kopējās infrastruktūras attīstības darbi. Notiek arī dabas teritorijas sakopšana. Labiekārtošanas darboskopā ieguldīts vairāk nekā 1 milj. eiro no RSU pašu pelnītajiem līdzekļiem. Pašlaik RSU atpūtas un sporta bāzē Taurene 76,8 % no kopējās platības atvēlēta zaļajai teritorijai.

Visos RSU īpašumā, valdījumā un turējumā esošajos nekustamajos īpašumos kopējā apkopjamā zaļā teritorija ir 14,92 ha jeb 62,14 % no kopējās RSU teritorijas platības.

16-merkis.jpg

Nodrošinot darbinieku un studējošo interešu pārstāvniecību RSU pārvaldības institūcijas iekļauj visu universitātes darbinieku grupu, tostarp studējošo pārstāvniecību. Universitātes augstāko lēmējinstitūciju darbībā (Satversmes sapulce, Senāts, Akadēmiskā šķīrējtiesa u. c.) iesaistīts gan akadēmiskais un administratīvais personāls, gan studējošo pašpārvaldes pārstāvji.

Vairāk

Universitātē aktīvi darbojas šādas studējošo pārstāvniecības: Studējošo pašpārvalde (SP) un International Student Association, ISA (Ārvalstu studentu asociācija, ĀSA). SP pārstāv vairāk nekā 9000 studējošo, un tās mērķis ir pārstāvēt universitātes studējošo intereses akadēmiskās, materiālās un kultūras dzīves jautājumos. Lai kvalitatīvi pildītu uzskaitītos uzdevumus, SP izstrādāta vairāku līmeņu pašpārvaldes struktūra, kā arī kārtība, kādā tiek ievēlēti un deleģēti studējošo pārstāvji dažādās komisijās un institūcijās. ISA ir brīvprātīgi izveidota studentu organizācija ar mērķi veicināt RSU ārvalstu studentu iekļaušanos augstskolas vidē, kā arī pārstāvētu ārvalstu studentu intereses pēc iespējas plašākās ar augstskolas darbību saistītās jomās.

Nolūkā pilnveidot studiju un pētniecības kvalitāti fakultāšu domēs, RSU Padomnieku konventā un citu institūciju sastāvā iesaistīti un aktīvi līdzdarbojas darba devēju pārstāvji. Piemēram, Padomnieku konventa sastāvā ir dažādu jomu un darba devēju pārstāvji, kuru galvenais uzdevums ir konsultēt RSU Senātu un rektoru augstskolas attīstības stratēģijas jautājumos. Konventam ir tiesības ierosināt jautājumu izskatīšanu Senātā un Satversmes sapulcē, kā arī pieprasīt un saņemt no universitātes amatpersonām un struktūrvienībām konventa darbam nepieciešamos dokumentus un informāciju. 2019. gada ietvaros notikušas četras Padomnieku konventa sēdes, kuru laikā pārskatīti un apspriesti vairāki RSU attīstībai būtiski jautājumi, tostarp studiju programmu pilnveide un ikgadējā budžeta priekšlikums. Padomnieku konventa nolikums pēdējo reizi aktualizēts 2020. gada oktobrī.

Visas universitātes pārvaldības institūcijas veidotas ar mērķi nodrošināt elastīgu, pārredzamu, iesaistošu lēmumu pieņemšanu visos līmeņos, nodrošinot darbinieku un studējošo atbildīgu iesaisti procesos. RSU mājaslapā publiski pieejama informācija par vadības ikgadējiem ziņojumiem, kur kopsavilkumā apkopota informācija par kalendārā gada finanšu rādītājiem.

Lai stiprinātu akadēmisko godīgumu, izstrādāta un apstiprināta RSU akadēmiskā godīguma politika. Akadēmiskā godīguma politika stiprina RSU spēju konstatēt un apkarot plaģiātisma dažādās izpausmes, kā arī ļauj ieguldīt resursus preventīvā darbā.

17-merkis.jpg

Rīgas Stradiņa universitātes misija ir būt par mūsdienīgu, prestižu, Eiropā un pasaulē pazīstamu universitāti, kurā galvenā vērtība ir cilvēks un kura nodrošina pētniecībā balstītu, kvalitatīvu un eksportspējīgu augstāko izglītību. Viens no universitātes stratēģiskajiem mērķiem ir internacionalizācija un starptautiskā mobilitāte, kas caurvij studiju un pētniecības procesus.

Vairāk

RSU Attīstības stratēģijā definētie attīstības mērķi, kā arī Zinātniskās institūcijas attīstības stratēģijā izvirzītās prioritātes ietver ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu realizāciju. Studiju process universitātē tiek nepārtraukti pilnveidots, tostarp tā īstenošānā tiek ņemtas vērā stratēģijā minētās prioritātes, kas tiek apgūtas gan studiju procesa ietvaros, gan pētniecības aktivitātēs. Studējošajiem zināšanas iespējams papildināt gan zinātniskajos pulciņos, gan Biznesa inkubatorā un Vertikāli integrēto projektu ietvaros, kā arī citos projektos. Savukārt katru otro gadu RSU organizē Baltijā lielāko zinātnisko konferenču kopumu Zinātnes nedēļa, lai dalītos ar pieredzi un zināšanām starptautiskajā vidē.

Starptautiskās un vietējās sadarbības ietvaros RSU īsteno vairākus projektus iepriekš uzskaitīto ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanai, to starpā ir vairāki nozīmīgi projekti, kas tiek īstenoti gan sadarbībā ar ministrijām, gan nevalstiskajām organizācijām un starptautiskajām institūcijām. 2019.–2020. gadā būtiskākie pētījumi.

 1. RSU pētījumos izmanto SHARE – infrastruktūru, kas nodrošina informāciju par veselību, novecošanos un pensionēšanos Eiropā.
 2. RSU pētnieki valsts izsludinātajos projektu konkursos veselības veicināšanai piesaista vairāk nekā pusi no kopējā finansējuma, kā arī veiksmīgi piedalās starptautiskos pētniecības projektos.
  1. RSU vadītie Fundamentāli lietišķo pētījumu programmas projekti
  2. RSU vadītie Valsts pētījumu programmas COVID-19 seku samazināšanai projekti
  3. RSU īstenotie ES programmu projekti
  4. RSU īstenotie Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projekti
 3. Lai veicinātu topošo un esošo doktorantu, pētnieku un docētāju pētniecības kompetenču attīstību un tīklošanos, darbojas Doktorantūras skola.
 4. Kopš 2019. gada RSU darbojas sešas Vertikāli integrēto projektu (VIP) komandas. VIP ir jauns, inovatīvs mācību procesa papildinājums – iespēja studējošajiem padziļināti un praktiskā veidā apgūt pētniecības veikšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes.
 5. Efektīvākai sadarbībai starp studentiem un pētniekiem pētniecības projektos ir izveidots digitāls rīks – Zinātnes platforma.
 6. Lai veicinātu interesi un izpratni par zinātnisko darbību, jau RSU Absolventu asociācija sadarbībā ar Studējošo pašpārvaldi aicina 1.–4. studiju gadā studējošos piedalīties projektā Pētnieku akadēmija.
 7. RSU aktīvi piedalās ES struktūrfondu projektos, kuru mērķis ir inovatīvos risinājumos balstīta izglītības kvalitātes paaugstināšana.
 8. Lai paaugstinātu zinātnisko kapacitāti un sekmētu ekselences veidošanos jaunu biomateriālu izpētē un izstrādē kaulaudu atjaunošanai, sejas, mutes un žokļa ķirurģijai, ortopēdijai un citām jomām, RSU īsteno Baltijas Biomateriālu ekselences centra (Baltic Biomaterials Centre of Excellence – BBCE) projektu.
 9. Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) 2020. gadā uzsāka jaunā farmācijas studiju un zinātnes kompleksa būvniecību Rīgā. Ēkas kopējā platība būs 7151 m2, tā top ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu, tur atradīsies modernas studiju telpas, pasaules līmeņa zinātnes centrs, tostarp Gatavo zāļu formu pētnieciskā laboratorija.
 10. RSU Reģionālās inovāciju shēmas (RIS) ietvaros notiek sadarbība ar EIT Health, kuras mērķis ir sekmēt inovāciju attīstību Latvijas veselības aprūpes ekosistēmā.
 11. RSU realizē plaša spektra pētījumus ilgtspējīgu pilsētu un kopienu attīstībai.
  1. Atbildīgas, daudzveidīgas un kvalitatīvas žurnālistikas attīstība Latvijas nacionālajos un reģionālajos masu medijos, veicinot trešo valstu pilsoņu sociālo iekļaušanos Latvijā
  2. Automatizēta roku mazgāšanas kvalitātes kontroles un kvalitātes novērtēšanas sistēma ar reāllaika atgriezenisko saiti
  3. Bioefektīvas dzīvnieku pārtikas izstrāde bioloģiskām saimniecībām
  4. Ekonomiskais, politiskais un juridiskais ietvars Latvijas tautsaimniecības potenciāla saglabāšanai un konkurētspējas pieauguma veicināšanai pēc pandēmijas izraisītas krīzes (reCOVery-LV)
  5. Integrēta pieeja jaunu pārtikas sistēmu izveidošanā - stratēģijas, lai mazinātu klimata pārmaiņas un malnutrīciju, SYSTEMIC
  6. 2021. gadā RSU atbalsta vieslektori Oksfordas Universitātes asociēto profesori Daci Dzenovsku viņas vadītā un Eiropas Zinātnes padomes finansētā projekta Emptiness: Living Capitalism and Democracy After (Post)socialism (Tukšums: Kapitālisms un demokrātija pēc postsociālisma) realizācijā.