Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskās kapacitātes paaugstināšana Eiropas pētniecības telpā

Projekta/līguma nr.
Nr. 1.1.1.5/18/I/011
Projekta finansējums
371 600,00 EUR, ERAF finansējums 315860 EUR, valsts budžeta finansējums 55740 EUR
Projekta vadītājs
Asja Lunga
Projekta īstenošana
01.01.2014. - 31.12.2022.

Mērķis

Paaugstināt Rīgas Stradiņa universitātes zinātnisko kapacitāti un veicināt starptautisko atpazīstamību Eiropas Pētniecības telpā, piedaloties starptautiskās pētniecības projektos, konferencēs un pētniecības infrastruktūras konsorcijā EATRIS-ERIC.

Apraksts

Projekta aktivitātes

  1. Dalība starptautiskās aktivitātēs – ES organizētajās informācijas dienās, partnerības biržās un starptautiskās zinātniskās konferencēs.
  2. Kvalitatīvu projektu iesniegumu sagatavošana ES pētniecības programmās, kas ietver atlīdzību projektu iesniegumu sagatavotājiem, ārējo ekspertu piesaistei, darba semināru organizēšanai un darba vizītes braucieniem pie potenciālajiem sadarbības partneriem.
  3. Dalība EATRIS-ERIC konsorcijā, kas iever informāciju par konsorcija piedāvātajām iespējām izmantošanai pētniecībā un līdzdalību ar RSU pētniecības infrastruktūru konsorcija piedāvātajos pētniecības pakalpojumos.

 Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti

Nr. p. k.Projekta darbībaRezultāts
1.Projekta vadība un īstenošanaĪstenots 1 projekts
2.Tīklošanās, mācību un pētniecības mobilitātes pasākumiĪstenoti 57 pasākumi
3.Pasākumi projekta iesniegumu sagatavošanai

27 virs kvalitātes sliekšņa novērtēti projektu iesniegumi
27 darba braucieni, komandējumi uz projekta plānošanas un izstrādes sanāksmēm
6 piesaistīti eksperti projekta iesniegumu sagatavošanā

4.Dalības nodrošināšana EATRIS-ERIC konsorcijāĪstenots partnerības plāns

Projekta aktualitātes

Seminārs Par finansējuma iegūšanu programmā Apvārsnis 2020 

2018.gada 31.augustā Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Hipokrāta auditorijā notika Valsts izglītības aģentūras un RSU kopīgi organizēts seminārs par iespējām iegūt finansējumu ES pētniecības un inovāciju programmā Apvārsnis 2020, kā arī sniegta informācija par iespējām pieteikties finansiālam atbalstam no ERAF projekta Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskās kapacitātes paaugstināšana Eiropas pētniecības telpā līdzekļiem projekta iesniegumu sagatavošanai Apvārsnis 2020 un 9. Ietvara programmā un pētnieciskās mobilitātes un tīklošanās pasākumiem, lai iesaistītos starptautiskos konsorcijos.

Vairāk informācijas par semināra norisi.

Informācija ievietota 31.08.2018

Zinātnieku brokastis 

2018.gada 5.septembrī RSU organizētajās Zinātnieku brokastīs pētniekiem tika prezentētas ERAF projekta Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskās kapacitātes paaugstināšana Eiropas pētniecības telpā atbalsta iespējas  projekta iesniegumu sagatavošanai un mobilitātes, un tīklošanās pasākumiem, lai iesaistītos starptautiskos konsorcijos un programmas Apvārsnis 2020 un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektos.

Pasākuma programma. 

Informācija ievietota 06.09.2018

ANSER ikgadējā biedru kopsapulce 

2018.gada 26.–29. novembrī Ģentes Universitātē, Beļģijā notika ANSER (Academic Network on Sexual and Reproductive Health Policy) ikgadējā biedru kopsapulce, kuras laikā tika izvērtēta iespēja kopēju pētniecības projektu līdzdalībā un sagatavošanā, kas tiks iesniegti dažādos projektu konkursos. RSU šajā pasākumā pārstāvēja prof. G.Lazdāne un prof. D.Rezeberga, kuras uzstāšanās laikā prezentēja intereses un iespējas dalībai ES pētniecības programmās.

Vairāk informācijas par pasākuma norisi.

Informācija ievietota 30.11.2018

Seminārs Par 1.1.1.5. pasākuma un Apvārsnis 2020 otrā līmeņa tīkla attīstības iespējām

2018.gada 30. novembrī RSU pārstāvji piedalījās VIAA organizētajā seminārā Par 1.1.1.5. pasākuma un Apvārsnis 2020 otrā līmeņa tīkla attīstības iespējām, kura mērķis bija informēt par aktuālajiem jautājumiem 1.1.1.5. pasākuma ieviešanā un stiprināt sadarbību starp IZM, VIAA Apvārsnis 2020 kontaktpunktu un pasākuma otrās kārtas dalībniekiem–1.1.1.5. pasākuma  projektu īstenotājiem.

Informācija ievietota 30.11.2018

EATRIS valdes, nacionālo direktoru un platformu vadītāju sanāksme 

2018.gada 29.-30. novembrī RSU Zinātnes stratēģijas vadītājs Ilmārs Stonāns piedalījās EATRIS–ERIC (Education Resources Information Center-European infrastructure for translational medicine) valdes, nacionālo direktoru un platformu vadītāju sanāksmē Amsterdamā, Nīderlandē, kas bija veltīta 2018. gada pirmo triju ceturkšņu darbības rezultātu apkopošanai un izvērtēšanai un 2019-2022.gada stratēģiskā plāna prezentācijai un apstiprināšanai, kurš ietver visas translācijas medicīnas jomas. Latvijai novērotājas valsts statusā ir būtiskas konsorcija darbības attīstības  tendences un iespējas pārejai uz dalībvalsts statusu.

Informācija ievietota 03.12.2018

EATRIS apvienotā platformu sanāksme

2018.gada 11.–12.decembrī Ļubļanā, Slovēnijā notika EATRIS apvienotā platformu sanāksme, kas bija veltīta zinātniskās partnerības iespēju prezentācijai un konsorcija sasniegto darbības rezultātu un attīstības stratēģijas publiskošanai. 
No Latvijas pasākumā piedalījās 3 institūciju pārstāvji - Ilmārs Stonāns (RSU), Zaiga Nora-Krūkle (RSU mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts), Zanda Daneberga (RSU Onkoloģijas institūts),  Jānis Kloviņš (BMC), Osvalds Pugovičs (OSI). Latvijas pārstāvji sarunās ar EATRIS centrālo vadību un tās platformu vadošiem pētniekiem ieguva  informāciju par konsorcija zinātnisko un inovatīvo potenciālu, kas aptver praktiski visas translācijas medicīnas fāzes, un  ļaus apsvērt ieguvumus un iespējas no dalības EATRIS konsorcijā.

Vairāk par pasākuma norisi.

Informācija ievietota 17.12.2018

Projekta aktualitātes no 01.01.2019. līdz 31.03.2019

•    Izveidota informatīvā sadaļa par projekta finansējuma pieejamību un nosacījumiem Rīgas Stradiņa universitātes mājas lapā - "Finansējums pētniecībā".
•    Informācija  par finansējuma pieejamību un nosacījumiem vismaz reizi mēnesī tiek ievietota universitātes elektroniskajās ziņās - "Universitātes Pulss" un "Aktualitātes pētniecībā".
•    Informācija par finansējuma pieejamību projekta ietvaros ievietota RSU centrālās ēkas (Dzirciema ielā 16, Rīgā) informatīvajos ekrānos ar mērķi piesaistīt RSU zinātnisko personālu pētniecības projektu pieteikumu izstrādei. Ekrānos aktuālā informācija atkārtoti parādās ik pēc 2 minūtēm. 

Informācija ievietota 29.03.2019

Projekta aktualitātes no 01.04.2019. līdz 30.06.2019 

•    Papildināta izveidotā informatīvā sadaļa par projekta finansējuma pieejamību un nosacījumiem  universitātes mājas lapā - "Finansējums pētniecībā", iekļaujot informāciju par aktuālajiem projekta konkursa uzsaukumiem 
•    Informācija  par finansējuma pieejamību un nosacījumiem vismaz reizi mēnesī tiek ievietota universitātes elektroniskajās ziņās - "Universitātes Pulss" un "Aktualitātes pētniecībā". Piemēram, 21.06.2019 “Universitātes Pulss” ievietots aicinājums iepazīties ar projekta konkursa uzsaukumiem un nosacījumiem finansiālā atbalsta saņemšanai. 

Informācija ievietota 27.06.2019

Projekta aktualitātes no 01.04.2019. līdz 30.09.2019

No 1.septembra atsākta informācijas rādīšana RSU centrālās ēkas (Dzirciema ielā 16, Rīgā) informatīvajos ekrānos  par finansējuma pieejamību projekta ietvaros pētniecības projektu pieteikumu izstrādei. Ekrānos aktuālā informācija atkārtoti parādās ik pēc 2 minūtēm.

Informācija ievietota 27.09.2019

 

EATRIS pārstāvju vizīte RSU

RSU vizītē 1. un 2. oktobrī bija ieradušies pārstāvji no EATRIS (European infrastructure for translational medicine), kuri informēja par konsorcija aktivitātēm un Latvijas iespējām tajā iesaistīties. Vizītes laikā tika apmeklēti vadošie RSU un LU zinātniski pētnieciskie institūti un laboratorijas, kā arī Organiskās sintēzes institūts un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs.
Vairāk

Informācija ievietota 04.10.2019

Zinātnieku brokastis

2019.gada 4.decembrī RSU organizētajās Zinātnieku brokastīs par tēmu Pētniecības attīstības izaicinājumi un pieejamais finansējums pētniekiem tika prezentētas aktualitātes Apvārsnis 2020 programmā Veselība, demogrāfiskās pārmaiņas un labklājība, kā arī sniegta informācija par plānotajiem konkursiem 2020. gadā, konkrēti ERA-NET un JPI.

Pasākuma programma un prezentācijas pieejamas RSU mājaslapā:  https://www.rsu.lv/notikumi/zinatnieku-brokastis-04122019 

Informācija ievietota 04.12.2019

Izveidota vietne - EATRIS koordinators Latvijā 

2020.gada sākumā RSU mājas lapā izveidota sadaļa EATRIS koordinators Latvijākurā izklāstīti konsorcija mērķi, uzdevumi un sniegtās iespējas.

Informācija ievietota 16.01.2020

Sasniegts projekta iznākuma rādītājs

RSU 2020.gada 1.ceturksnī veiksmīgi sasniegusi projektā izvirzīto  iznākuma rādītāju – 27 virs kvalitātes sliekšņa novērtētus projektu iesniegumus programmas “Apvārsnis2020”, un citās starptautiskās pētniecības programmās, ERA-NET projektu konkursos, kuros RSU statuss ir kā 2 projektu koordinators un  25 projektos kā sadarbības partneris. No kopējā projektu skaita par 12 projektiem ir noslēgti līgumi par projekta īstenošanu, bet 15 projektu iesniegumi nav finansēti konkursa ierobežotā finansējuma dēļ.

Informācija ievietota 14.04.2020

Projekta aktualitātes no 01.04.2020. līdz 30.09.2020
  • Papildināta izveidotā informatīvā sadaļa par projekta finansējuma pieejamību un nosacījumiem  universitātes mājas lapā - "Finansējums pētniecībā", iekļaujot informāciju par aktuālajiem projekta konkursa uzsaukumiem.
  • Informācija  par finansējuma pieejamību un nosacījumiem vismaz reizi mēnesī tiek ievietota universitātes elektroniskajās ziņās - "Universitātes Pulss" un "Aktualitātes pētniecībā". Piemēram, 22.05.2020 “Universitātes Pulss” ievietota informācija par jaunāko uzsaukumu H2020. 
  •  No 1.septembra atsākta informācijas rādīšana RSU centrālās ēkas (Dzirciema ielā 16, Rīgā) informatīvajos ekrānos  par finansējuma pieejamību projekta ietvaros pētniecības projektu pieteikumu izstrādei. Ekrānos aktuālā informācija atkārtoti parādās ik pēc 2 minūtēm.

Informācija ievietota 20.09.2020

Seminārs Translational medicine - from molecule to the patient

2020.gada 24.novembrī tiešsaistē, platformā Zoom norisināsies starptautisks bezmaksas seminārs Translācijas medicīna- no molekulas līdz pacientam (Translational medicine - from molecule to the patient), kurā ar savu pieredzi translācijas medicīnā dalīsies pasaules mēroga zinātnieki prof. Jehuda Šēnfelds (Yehuda Shoenfeld) no Telavivas Šebas medicīnas centra Izraēlā, prof. Reiko Krīgers (Rejko Krüger) no Luksemburgas Universitātes, prof.  Pāvels Zaļevskis (Paweł Zalewski) no Toruņas Nikolaja Kopernika universitātes Polijā, kā arī EATRIS darbības un finanšu direktors Antons Usi (Anton Ussi) no Nīderlandes. 

Semināra prezentācijas veltītas translācijas medicīnai tās visplašākajā nozīmē, autoimunitātei un autoimūnām slimībām, kā arī tam, kā izveidots translācijas medicīnas pētījuma cikls, balstoties uz Parkinsona slimības modeli. 

Semināra valoda – angļu.

Aicinām iepazīties ar semināra programmu! Reģistrējieties dalībai semināram šeit

Informācija ievietota 06.11.2020