Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
socioloģija, politoloģija un antropoloģija
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds vai kvalifikācija:
akadēmiskais sociālo zinātņu maģistra grāds politikas zinātnē
Valoda: Angļu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga
2 gadi

2,5 gadi *


Vietu skaits:
16 maksas
3000 EUR/gadā

*Nepilna laika studijas

Neraugoties uz nelielo Krievijas ekonomikas apjomu un Rietumu noteiktajām sankcijām par tās karu pret Ukrainu, Krievija joprojām saglabā būtisku militāro un politisko varu. Tā turpina izmantot energoresursus, kiberuzbrukumus, informācijas operācijas un citus instrumentus citu valstu ietekmēšanā. Līdz ar to Krievija būtiski ietekmē gan tās apkārtējo reģionu dinamiku, gan citus reģionus un globālos procesus.

Krievijas karš pret Ukrainu ir radījis fundamentālu ietekmi uz visas Eiropas drošību un to turpinās ietekmēt pārskatāmā nākotnē. Arī citi studiju programmā analizējamie reģioni turpinās saglabāt savu nozīmi reģionālā un globālā kontekstā. Būtiskāko vidū ir:

 • tā sauktie iesaldētie konflikti Moldovā un Gruzijā, kā arī daļēji aktīvais konflikts Azerbaidžānas un Armēnijas starpā;
 • nedemokrātiska valsts pārvalde un ar to saistītie potenciālie politiskās un ekonomiskās transformācijas procesi virknē Austrumeiropas, Dienvidkaukāza un Centrālāzijas valstu;
 • Taliban grupējuma pārņemtās Afganistānas ietekme uz Centrālāzijas valstīm, jo īpaši Tadžikistānu, Turkmenistānu un Uzbekistānu;
 • Ķīnas Tautas Republikas ekonomiskās un politiskās ietekmes pieaugums Centrālāzijas un citos reģionos caur Joslas un ceļa iniciatīvu un ar to saistītajiem projektiem.

Līdz ar to arī turpmāk saglabāsies nepieciešamība pēc starptautisko attiecību un diplomātijas speciālistiem ar zināšanām kā par Krieviju, tā arī par Austrumeiropu, Dienvidkaukāzu un Centrālāziju. Šo nepieciešamību vēl vairāk pasvītro pastiprinātā Krievijas izolēšana no Rietumiem, kā arī tās pašnoslēgšanās un iekšpolitiskās dinamikas attīstība.

Studiju vide, saturs un metodes

Studiju uzbūve un metodes

Studiju programmā paredzēti trīs galvenie tematiskie bloki, kuru ietvaros tiks apgūti kā obligātās, tā arī izvēles daļas kursi.

Pirmais bloks ir Krievijas iekšpolitika un ārpolitika. Tajā ietilpst studiju kursi Krievijas vēsture no viduslaikiem līdz 20. gadsimtam, Krievijas politiskās kultūras transformācija, Krievijas iekšpolitika – faktori un spēlētāji, Krievijas politikas mijiedarbība ar reliģiju, Krievijas ekonomika – starp resursiem un modernizāciju, Krievijas transformācijas politekonomija, Krievijas ārpolitika un nekonvencionālās pieejas, Krievijas aizsardzības politika, Krievija un starptautiskās organizācijas, Krievija, ASV un Baltijas valstis – mijiedarbība pagātnē un tagadnē, Krievijas–Ķīnas partnerība – faktori un intereses, Krievijas centrētā institucionālā arhitektūra – EES, KDLO, NVS un citas organizācijas un Krievu kopienas Eiropā (uzskaitījums ietver obligātos un izvēles studiju kursus).

Otrais studiju bloks ir veltīts Austrumeiropas, Kaukāza un Centrālāzijas apakšreģioniem un to mijiedarbībai. Tajā ietverti studiju kursi Krievija, Austrumeiropa, Kaukāzs, Centrālāzija un Baltija – iekšpolitika un ārpolitika starp pagātni un tagadni, Pārejas tiesiskums post-post-padomju telpā un ap to, Dzimte un seksualitāte post-post-padomju telpā, Centrālāzija – vietējā dinamika apkārtējā ietekmē, Austrumeiropas un Dienvidkaukāza valstis starp ES Austrumu partnerību un citiem (ģeo)politiskajiem projektiem, Ukraina – valsts “pa vidu”, Baltkrievija starp Austrumiem un Rietumiem, Biopolitika un biovara – starpdisciplināra perspektīva Austrumeiropā un Eirāzijā kopumā un Iesaldētie konflikti post-post-padomju telpā – attīstība, izaicinājumi un perspektīvas (uzskaitījums ietver obligātos un izvēles studiju kursus).

Starptautisko attiecību un diplomātijas teorijas, metodoloģija un metodes tiks apgūtas studiju kursos Teorijas un metodes starptautiskajās attiecībās un diplomātijā, Zinātniskā rakstība un Akadēmiskais seminārs.

Plašāka informācija par studiju kursu saturu pieejama kursu aprakstos. Studiju kursus docē Latvijas starptautisko attiecību viedokļu līderi un praktiķi, kā arī ārvalstu docētāji (skat. zemāk šajā vietnē).

Otrā studiju gada pirmajā semestrī studentiem ir iespēja doties Erasmus+ apmaiņas studijās, tostarp uz programmas sadarbības partnerorganizāciju – Kirgizstānas Nacionālo universitāti Biškekā.

Studiju programma tiek īstenota sadarbībā ar vēl divām RSU partnerorganizācijām – Centrālāzijas Stratēģisko pētījumu institūtu (CAISS) un Kazahstānas Ablai Hana Starptautisko attiecību un pasaules valodu universitāti.

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
PZK_185Akadēmiskais seminārsPolitikas zinātnes katedraAndris Sprūds1 / 1.5
PZK_169Austrumeiropas un Dienvidkaukāza valstis starp ES Austrumu partnerību un citiem (ģeo)politiskajiem projektiemPolitikas zinātnes katedraMāris Andžāns5 / 7.5
PZK_170Baltkrievija starp Austrumiem un RietumiemPolitikas zinātnes katedraElizabete Vizgunova-Vikmane5 / 7.5
PZK_172Biopolitika un biovara - starpdisciplināra perspektīva Austrumeiropā un Eirāzijā kopumāPolitikas zinātnes katedraAndrey Makarychev3 / 4.5
PZK_162Dzimte un seksualitāte post-post-padomju telpā Politikas zinātnes katedraMāris Andžāns3 / 4.5
PZK_173Iesaldētie konflikti post-post-padomju telpā - attīstība, izaicinājumi un perspektīvasPolitikas zinātnes katedraMārtiņš Vargulis2 / 3
PZK_167Krievija un starptautiskās organizācijasPolitikas zinātnes katedraGunda Reire5 / 7.5
PZK_180Krievija, ASV un Baltijas valstis - mijiedarbība pagātnē un tagadnēPolitikas zinātnes katedraEdijs Bošs5 / 7.5
PZK_181Krievija, Austrumeiropa, Kaukāzs, Centrālāzija un Baltija - iekšpolitika un ārpolitika starp pagātni un tagadniPolitikas zinātnes katedraArtūrs Bikovs5 / 7.5
PZK_175Krievijas centrētā institucionālā arhitektūra - EES, KDLO, NVS un citas organizācijasPolitikas zinātnes katedraElīna Vrobļevska5 / 7.5
PZK_177Krievijas ekonomika - starp resursiem un modernizācijuPolitikas zinātnes katedraKārlis Bukovskis5 / 7.5
PZK_179Krievijas iekšpolitika - faktori un spēlētājiPolitikas zinātnes katedraMāris Andžāns5 / 7.5
PZK_183Krievijas politikas mijiedarbība ar reliģijuPolitikas zinātnes katedraArtūrs Bikovs3 / 4.5
PZK_176Krievijas-Ķīnas partnerība - faktori un interesesPolitikas zinātnes katedraUna Bērziņa-Čerenkova5 / 7.5
PZK_168Krievu kopienas EiropāPolitikas zinātnes katedraAndrey Makarychev2 / 3
VC_136Krievu valoda Valodu centrsSvetlana Muhejeva6 / 9
VC_124Latviešu valoda ārvalstu studentiemValodu centrsInga Laizāne2 / 3
PZK_032Maģistra darba sagatavošana un aizstāvēšanaPolitikas zinātnes katedraMāris Andžāns20 / 30
PZK_189Pārejas tiesiskums post-post-padomju telpā un ap toPolitikas zinātnes katedraArta Snipe5 / 7.5
PZK_152Teorijas un metodes starptautiskajās attiecībās un diplomātijāPolitikas zinātnes katedraKārlis Bukovskis5 / 7.5
PZK_171Zinātniskā rakstībaPolitikas zinātnes katedraMāris Andžāns2 / 3

Plānotie studiju programmas rezultāti

 • Spēja modelēt nākotnes scenārijus un empīrisko fenomenu attīstību, izstrādājot individuālus pētnieciskos un zinātniskos darbus, kas balstīti padziļinātās zināšanās par starptautisko attiecību teorētiskajiem un metodoloģiskajiem aspektiem un izpratnē par empīriskajiem fenomeniem plašākā likumsakarību un teorētisko pieņēmumu kontekstā.
 • Spēja orientēties būtiskāko starptautisko attiecību aktuālo jautājumu pašreizējā un vēsturiskā kontekstā.
 • Spēja interpretēt un prognozēt Krievijas iekšējo procesu norises un Krievijas ārpolitisko uzvedību, kā arī Krievijas mijiedarbību ar citiem varas centriem divpusējos un daudzpusējos sadarbības formātos.
 • Izpratne par Austrumeiropas valstu, Dienvidkaukāza valstu un Centrālāzijas valstu iekšpolitisko un ārpolitisko dinamiku, tostarp mijiedarbību ar Krieviju un citiem reģionālajiem un globālajiem varas centriem.
 • Prasme patstāvīgi veikt liela apjoma analītisko darbu, kritiski atlasot un izvērtējot informāciju, lai nonāktu pie objektīva un neitrāla risinājuma.
 • Prasme strādāt profesionālā komandā un sadarboties ar sadarbības partneriem – spēja vadīt grupas darbu, pārliecināt citus par savu viedokli, spēja koordinēt pienākumu izpildi, spēja motivēt citus grupas darbā.
 • Prasme veikt liela apjoma individuālo darbu un pieņemt kvalitatīvus lēmumus stresa apstākļos, kad vienlaikus jāpaveic virkne dažādas nozīmības un sarežģītības uzdevumu. Iegūtās prasmes ietver darba plānošanas, uzdevumu prioritizēšanas prasmes, kā arī stresa noturības prasmes.
 • Kompetence integrēt dažādu nozaru metodes un zināšanas jaunu risinājumu izstrādei, piemēram, informācijas tehnoloģiju risinājumus, lai ar to palīdzību iegūtu jaunas zināšanas un risinājumus citos sektoros.
 • Kompetence izstrādāt inovatīvus risinājumus profesionālajā darbā gan akadēmiskajā vidē, gan valsts pārvaldē, gan arī nevalstiskajā sektorā un uzņēmējdarbības vidē.

Studijas tiek organizētas lekciju, semināru, patstāvīgo darbu (eseju, referātu) formā un noslēgtas ar maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu. Tāpat paredzēti ārpusstudiju braucieni ir studiju programmā analizējamo reģionu valstīm.

Studiju norises vietas

RSU centrālā ēka

Politoloģe un Ķīnas pētniece Una Bērziņa-Čerenkova RSU izglīto topošos starptautisko attiecību ekspertus

Darba iespējas pēc studijām

Studijas programmā Krievijas un Eirāzijas studijas palīdzēs veidot karjeru kā Latvijā, tā arī starptautiskā līmenī. Potenciālo darba devēju vidū ir Ārlietu ministrija, tostarp Latvijas vēstniecības ārvalstīs, Aizsardzības ministrija, augstākās izglītības iestādes, domnīcas, starptautiskās organizācijas un starptautiskie uzņēmumi ar specializāciju šajos Eirāzijas reģionos, kā arī Latvijā izvietotās citu valstu vēstniecības.

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds akreditētā studiju programmā šādās sociālajās vai humanitārajās zinātnēs: politikas zinātne, ekonomika un uzņēmējdarbība, socioloģija un sociālais darbs, tiesību zinātne, sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija, plašsaziņas līdzekļi un komunikācija, militārā zinātne, vēsture un filozofija, ētika un reliģija.
 • Gadījumā, ja akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds, kas iegūts akreditētā studiju programmā, ir citās zinātnēs - pārrunas ar studiju programmas vadītāju un reāllaika tests (pārrunu un testa norise tiek ierakstīta un ieraksts tiek uzglabāts trīs mēnešus). Pārrunās un testā tiek noskaidrotas reflektanta zināšanas par sociālo zinātņu metodoloģiju un petniecības metodēm, kā arī par aktuālajiem starptautisko attiecību un diplomātijas jautājumiem, tostarp Krieviju un Eirāziju. Programmas vadītājs pieņem pozitīvu lēmumu, ja programmas vadītājs rod pārliecību par pretendenta piemērotību studijām un testā pareizi sniegtas atbildes uz vismaz 50% jautājumu.
 • Starptautiskās testēšanas institūcijas pēdējo 5 gadu laikā izsniegts dokuments, kas apliecina reflektanta angļu valodas prasmes vismaz B2 līmenī (reflektantiem, kuru izglītība iegūta valodā, kas nav angļu valoda) vai RSU īstenotās reflektanta angļu valodas prasmes pārbaudes rezultāti (tests saskaņā ar normatīvalos aktos noteikto metodiku, kas apliecina angļu valodas prasmes vismaz B2 līmenī)
 • Intervija
 • Eseja par iecerēto maģistra darba tematu
 • Reflektanta motivācijas vēstule
Dokumenti, kas jāiesniedz (ES pilsoņiem)
 • Reflektanta elektronisks pieteikums RSU e-Uzņemšanas portālā https://admission.rsu.lv/en/login
 • Pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses) 
 • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
 • Bakalaura grāda diploms un diploma pielikums 
 • Angļu valodas starptautiskās testēšanas institūcijas testa rezultāts
 • Reflektanta motivācijas vēstule (aizpildīta RSU veidlapa)
 • Eseja par iecerēto maģistra darba tematu
 • Apliecinājums par pieteikuma maksas apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda un / vai vārda maiņu
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds

  Gadījumā, ja dokumenti tiek sūtīti pa pastu (tikai ārvalstu reflektantiem), tad peiteikumam jāpievieno:
 • Pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses) 
 • Bakalaura diploma un diploma pielikuma apstiprināta kopija
 •  Reflektanta motivācijas vēstule (aizpildīta RSU veidlapa)
 • Eseja par iecerēto maģistra darba tematu
 • Angļu valodas starptautiskās testēšanas institūcijas testa rezultāts
 • Apliecinājums par pieteikuma reģistrēšanas maksas apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda un / vai vārda maiņu

  Trešo valstu pilsoņiem papildus jāiesniedz arī:
 • Divas (2) fotogrāfija (3 x 4 cm)
 • Plaušu rentgena izmeklējumu rezultāti un radiologa izziņa par tiem
 • Policijas / atbildīgās iestādes izsniegta izziņa par nesodāmību, kuru ir izdevusi valsts, kurā reflektants ir uzturējies pēdējos 12 mēnešus
 • Bankas izziņa par reflektanta bankas konta stāvokli
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Krievijas un Eirāzijas studijas reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido: 

 • Diploma vidējā svērtā atzīme, ja tāda ir norādīta diplomā, vai diploma vidējā atzīme,
 • Esejas par iecerēto maģistra darba tematu vērtējums,
 • Reflektanta motivācijas vēstules vērtējums,
 • Angļu valodas starptautiskās testēšanas institūcijas testa rezultāts,
 • Intervija, kurā studiju programmas mācību valodā tiek pārbaudīta reflektanta motivācija un gatavība studēt izvēlētajā studiju programmā (intervija tiek ierakstīta un tās ieraksts tiek uzglabāts trīs mēnešus) vērtējums.
  Šī intervija neaizstāj pārrunas un testu ar reflektantiem, kas ieguvuši iepriekšējo izglītību citās zinātnēs. 

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē diploma vidējā svērtā atzīme vai vidējā atzīme.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās.

 

NAP_ESF_0_0.png

Projekts nr. 8.2.1.0/18/A/014 Studiju programmu fragmentācijas mazināšana un studiju internacionalizācijas veicināšana Rīgas Stradiņa universitātē

Programmas direktors

Kontaktinformācija