Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībā un administrēšanā
Valoda: Angļu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 120/180
Lekciju norises vieta: Rīga
3 gadi
Darbdienās
8.00–18.00
Vietu skaits:
maksas
2800 EUR/gadā
Pašreiz notiek studiju virziena akreditācijas process. Studiju programmu izvērtējums ilgs līdz norādītā termiņa beigām. Šī procesa noslēgumā stāsies spēkā jauns akreditācijas termiņš.

Studiju maksā iekļauti ārvalstu vizīšu naktsmītņu izdevumi.

No 2021. gada šo programmu varēs apgūt arī nepilna laika un tālmācības studiju formā.

Studiju saturs un formāts

Studiju saturs

Programma piedāvā reālu ekonomikas un biznesa vidē balstītu studiju saturu. Sešu semestru garumā pakāpeniski attīstīsi zināšanas, prasmes un kompetences starptautiskā biznesa un jaunuzņēmējdarbības ekonomikas un vadības kontekstā. Satura apguves nodrošināšanā līdz ar zināšanu pārnesi un prasmju attīstību vienlīdz svarīga uzmanība pievērsta gan zināšanu pārneses un koprades metodēm, gan kursu pasniegšanas un īstenošanas formātam, tostarp ārpuslekciju un semināru aktivitātēm reālā uzņēmējdarbības un ekonomikas pārvaldības vidē, gan studiju kursu savstarpējai sasaistei (piemēram, matemātika biznesā vai komunikācijas prasmes biznesa idejas pārdošanai investoriem).

 • Zināšanu attīstība ekonomikas un uzņēmējdarbības mūsdienu tendencēs
 • Digitālā ekonomika
 • Vides ekonomika un finanses
 • Komunikācijas prasmes, ētika un starpkultūru attiecības biznesā
 • Resursu vadība
  • Inovācijas, radošums
  • Finanses, riska kapitāls, vērtspapīri
  • Talantu vadība
 • Tirgus pētījumi, Mārketings
 • Stratēģiskā un pārmaiņu vadība
 • Līderība un biznesa ideju prezentācija (Pitch) investoriem
 • Specializācijas moduļi
  • Jaunuzņēmējdarbība
  • Sociālā uzņēmējdarbība
  • Veselības ekonomika
 • Papildkursi pēc studentu izvēles

Studiju formāts

Programmas saturu apgūsi dažādos studiju formātos – ārpuslekciju un semināru aktivitātēs reālā uzņēmējdarbības un ekonomikas pārvaldības vidē, dodoties studiju vizītēs ārvalstīs unstarptautiskos uzņēmumos tepat Latvijā biznesa problēmu risināšana simulāciju izspēlēs praktiski semestru projekti, tostarp sadarbībā ar RSU biznesa inkubatoru; biznesa ideju izstrāde un prezentācija investoriem u. c.

 • Studijas angļu valodā
 • Plašs starptautiskais konteksts
  • ārvalstu vieslektori
  • ārvalstu studenti
  • studiju vizītes ārvalstīs
  • studiju vizītes starptautiskos uzņēmumos Latvijā
  • biznesa vieslektori no starptautiskiem uzņēmumiem Latvijā
 • Docēšana komandās, interaktīvas studijas
 • Problēmbāzētas (PBL) studijas un simulācijā balstīta augstākā izglītība – reālu biznesa problēmu risināšana
 • Praktiski semestru projekti, tostarp sadarbībā ar RSU biznesa inkubatoru
 • Biznesa ideju izstrāde un prezentācija investoriem
 • Studiju prakses uzņēmumos
 • Bakalaura darba tēmu atlases konkurss uzņēmējiem
1. studiju gads

Apgūsi pamatzināšanas ekonomikas un uzņēmējdarbības kontekstā, kā arī sāksi attīstīt savas praktiskās iemaņas un prasmes ekonomiskajos pētījumos, biznesa komunikācijā un ētikā. Semestru noslēgumā studējošie strādā komandā pie semestru projektiem zināšanu integrācijai un noteiktas biznesa tēmas analīzes.

2. studiju gads

Padziļinātāka un specializētāka satura apguve ekonomikas un uzņēmējdarbības vadības kontekstā ar fokusu uz starptautisko biznesu un jaunuzņēmējdarbību, būtiski paplašinot zināšanu un prasmju apguves dimensiju starptautiskajā vidē, tostarp studiju vizītē Briselē, kuras laikā (piecas darba dienas) studējošie piedalās biznesa iestāžu, pētniecības iestāžu, starptautisko organizāciju un ES vadības iestāžu ekspertu sesijās kopā ar studējošajiem no Šveices, Beļģijas un Vācijas. Trešā semestra noslēgumā studējošie komandā mācībspēku vadībā izstrādā un prezentē investoriem RSU Biznesa inkubatorā biznesa idejas īsprezentācijas (pitches session). Šīs īzprezentāciju sesijas ietver gan līdzšinējos semestros apgūto zināšanu izmantošanu, gan jo īpaši prasmju izmantošanu un to tālāku attīstību – lakonisku izteiksmi, argumentācijas prasmes, prezentācijas prasmes, biznesa komunikācijas prasmes. Trešajā semestrī notiek arī bakalaura darbu tematikas atlases konkurss sadarbībā ar uzņēmumiem, darba devējiem, RSU Karjeras centru un RSU Biznesa inkubatoru. Atlases konkursa ideja ir nodrošināt augstu bakalaura darbu gan praktisko, gan zinātnisko vērtību un stiprināt uz problēmu balstītu mācīšanās metodes attīstību (problem-based learning). Savukārt, Ceturtajā semestrī, pievēršot jau īpaši pastiprinātu uzmanību studējošo kompetenču attīstībai studiju kursu saturos, studējošajiem tiek piedāvāts izvēlēties savu specializācijas moduli: jaunuzņēmējdarbības starpdisciplinārais modulis, sociālās uzņēmējdarbības modulis vai veselības ekonomikas un uzņēmējdarbības modulis.

3. studiju gads

Turpināsi attīstīt savas zināšanas un prasmes, pievēršot pastiprinātu uzmanību studējošo kompetenču attīstībai starptautiskā biznesa un jaunuzņēmumu darbības faktiskajās aktualitātēs Latvijā un pasaulē. Noslēguma semestrī studējošie bakalaura darba vadītāja vadībā izstrādā noslēguma jeb bakalaura darbu par aktuālu tēmu, kas, iespējams, izvēlēta no bakalaura darbu tematikas atlases konkursa uzņēmējiem.

Apgūstamie studiju kursi

 

Darba iespējas pēc studijām

Studiju programmas absolventi var strādāt par speciālistu starptautiskā biznesa un jaunuzņēmējdarbības ekonomikā un vadībā, veikt uzņēmējdarbību, strādāt par pētnieku, vadītāju, ekspertu, biznesa konsultantu, projektu vadītāju, biznesa analītiķi vai ekonomistu.

Šīs programmas absolventi spēs pieņemt stratēģiskus, ambiciozus, drosmīgus un pārliecinošā izpratnē par ekonomikas tendencēm balstītus lēmumus.

Drosme, iekšēja brīvība un zinātkāre – jaunā uzņēmēja ekipējums

Atsauksmes

Sergejs_Jakimovs.jpg

Ikvienam, kurš redz sevi biznesā, ir svarīgi, lai augstskola iedotu ne tikai teoriju, bet arī praktiski iepazīstinātu ar dinamisko uzņēmējdarbības vidi, parādītu, kā top jaunuzņēmumi, un palīdzētu dibināt pirmos būtiskos kontaktus Latvijā un ārpus tās. Jaunā programma veidota izteikti cieši ar industriju, kas ir liels ieguvums gan studentiem, gan biznesa videi.

Sergejs Jakimovs,
jaunuzņēmumu Vortexoil un Koatum līdzdibinātājs, Longenesis valdes loceklis un stratēģis, vieslektors RSU

kristers_jursevskis.png

Biznesam šodien vairs nav robežu kartē. Savu mobilo lietotni Drone Pilot sāku attīstīt Rīgā, turpināju Igaunijā, bet nu to daru Londonā. Latvijas augstskolu vidū RSU ir starptautiskākā – ceturtā daļa studentu ir no ārvalstīm, un tie ir ideāli apstākļi, lai iesildītos internacionālajai videi, kas sagaida ikvienu jaunuzņēmēju.

Kristers Jurševskis,
jaunuzņēmuma Drone Pilot līdzdibinātājs, RSU absolvents

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība
 • CE sertifikāts latviešu valodā un matemātikā
 • CE sertifikāts angļu valodā
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Reflektanta elektroniskā pieteikuma izdruka no https://admission.rsu.lv/en/login.
 • Vidējās izglītības diploma oriģināls vai apstiprināta kopija.
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts" kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 98. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE), kas minēti augstāk, sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokuments, kas apliecina angļu valodas zināšanas un to līmeni (vēlams).
 • Reflektantiem, kas nav Latvijas Republikas pilsoņi: divas rekomendācijas vēstules (aizpildīta RSU izveidotā forma).
 • Reflektantiem, kas vidējo izglītību nav ieguvuši Latvijas Republikā akreditētā izglītības iestādē: reflektanta motivācijas vēstule (aizpildīta RSU izveidotā forma).
 • Divas pases kopijas (datu lapa) vai personas apliecības (identifikācijas kartes) kopijas.
 • Apliecinājums par pieteikuma maksas samaksu.

Trešo valstu pilsoņiem papildus iepriekšminētajiem dokumentiem jāiesniedz arī

 • četras (4) fotogrāfijas (3x4 cm),
 • plaušu rentgena izmeklējumu rezultāti un radiologa izziņa par tiem,
 • policijas / atbildīgās iestādes izsniegta izziņa par nesodāmību, kuru izdevusi valsts, kurā reflektants ir uzturējies pēdējos 12 mēnešus,
 • bankas izziņa par reflektanta bankas konta stāvokli.

Nepilngadīgiem reflektantiem papildus iepriekšminētajiem dokumentiem jāiesniedz arī abu vecāku vai aizbildņa parakstīta pilnvara par reflektanta aizbildniecības nodrošināšanu Latvijas Republikas teritorijā līdz brīdim, kad reflektants sasniedz 18 gadu vecumu.

Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido:

 • vidusskolā apgūto (vismaz divus semestrus) mācību priekšmetu vidējās izglītības diploma un sekmju izraksta atzīmju (priekšmetu gala atzīmju/pēdējā vidusskolas semestra atzīmju un priekšmetu eksāmena līmenis vai CE sertifikāta vērtējuma līmenis (tiek rēķināta vidējā atzīme):
  • matemātikā (obligāti),
  • angļu valodā (obligāti),
  • latviešu valodā (obligāti) – reflektantiem, kas vidējo izglītību ieguvuši Latvijas Republikā akreditētā izglītības iestādē;
 • reflektanta motivācijas vēstule un tās saturs – reflektantiem, kas vidējo izglītību nav ieguvuši Latvijas Republikā akreditētā izglītības iestādē;
 • divas rekomendācijas vēstules un to saturs – reflektantiem, kas nav Latvijas Republikas pilsoņi;
 • dokuments, kas apliecina angļu valodas zināšanas un to līmeni (vēlams).

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās.

 

Šī ir viena no sešām jaunajām, starptautiski konkurētspējīgajām studiju programmām, ko RSU plāno attīstīt ar Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu laika posmā līdz 2023. gadam projekta Studiju programmu fragmentācijas mazināšana un studiju internacionalizācijas veicināšana Rīgas Stradiņa universitātē (projekta nr. 8.2.1.0/18/A/014) ietvaros.

RSU-NAP2020-ES_logo.jpg

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija