Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Klīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Oļegs Sabeļņikovs, Oļegs Sabeļņikovs
Studiju tips:Pilna laika
Mērķauditorija:Veselības vadība; Komunikācijas zinātne; Pedagoģija; Informācijas un komunikācijas zinātne; Sociālā labklājība un sociālais darbs; Tirgzinības un reklāma; Uzņēmējdarbības vadība; Sociālā antropoloģija; Personu un īpašuma aizsardzība; Tiesību zinātne; Politikas zinātne; Psiholoģija; Sabiedrības veselība; Tiesību zinātne; Socioloģija; Vadībzinātne
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna

Mērķis

Pilnveidot studējošo kompetenci civilās un vides aizsardzības jautājumos, atbilstoši MK noteikumiem nr. 716 “Minimālās prasības obligātā civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam”, kas pieņemti 15.12.2017.

Priekšzināšanas

Bioloģija, fizika, ķīmija (vidusskolas kursu līmenī).

Rezultāti

Zināšanas

Studējošiem ir zināšanas par civilās aizsardzības jautājumiem (atbilstoši MK noteikumiem Nr.716, 05.12.2017.)
Studiju kursa apguves rezultātā studentiem būs:
• Apgūtas zināšanas par civilās aizsardzības sistēmas struktūru, tiesisko regulējumu, organizāciju un vadību; zināšanas par valsts, pašvaldību, juridisko un fizisko personu uzdevumiem, tiesībām un pienākumiem civilās aizsardzības jomā; zināšanas par paaugstinātas bīstamības objektiem, apdraudējuma risku novērtēšanu, īpašnieku vai tiesisko valdītāju pienākumiem un tiesībām; zināšanas par pašvaldību civilās aizsardzības komisijām; zināšanas par civilās aizsardzības pasākumu plānošanu; zināšanas par bīstamām vielām, to klasifikāciju un prasībām to glabāšanai un pārvadājumiem; zināšanas par starptautiskās palīdzības lūgšanu un sniegšanu; par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem katastrofas gadījumā; zināšanas par īpašiem tiesiskajiem režīmiem un rīcībām specifiskos objektos.
• Izpratne par dažādiem vides faktoriem, to ietekmi uz veselību un drošību, rīcību dažādās ar vidi saistītās ārkārtas situācijās.
• Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs aprakstīt pirmās palīdzības sniegšanas principus dzīvībai kritiskās situācijās (piemēram, bīstamas asiņošanas apturēšana, atdzīvināšanas pasākumi), kā arī organizēt palīdzības izsaukšanu.

Prasmes

Studējošie pratīs sekmīgi demonstrēt pirmās palīdzības sniegšanas prasmes dzīvībai kritiskās situācijās (piemēram, bīstamas asiņošanas apturēšanu, atdzīvināšanas pasākumus), kā arī palīdzības izsaukšanu.
Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
• efektīvi rīkoties nelaimes gadījuma vietā pirms NMP brigādes atbraukšanas;
• veikt cietušo primāro izmeklēšanu pirmshospitālā posmā;
• veikt pamata atdzīvināšanas pasākumus pieaugušajiem un bērniem;
• sniegt pirmo palīdzību svešķermeņa aspirācijas gadījumā;
• veikt ārējās asiņošanas apturēšanu ar tiešā spiediena, spiedošā pārsēja metodēm;
• veikt pretšoka pasākumu kompleksu.
Studiju kursa apguves rezultātā students spēs apzināt dažādus apdraudējumus un to, kā rīkoties dažādās ārkārtas situācijās. Spēs patstāvīgi, kritiski analizēt, atrast informāciju un datus, veicot vides veselības problēmu identifikāciju, kā arī izvērtēt to nozīmi cilvēka veselības saglabāšanā un nostiprināšanā.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs efektīvi sniegt pirmo palīdzību cietušajam dažādās dzīvībai un veselībai kritiskās situācijās optimālā veidā, izmantojot pieejamos resursus, kā arī pareizi rīkoties dažādās ārkārtas situācijas.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Biomedicīna, MFMB 3MaģistrsIerobežota izvēleArdis Bērziņš, Paula Zviedre, Ivars Vanadziņš, Jekaterina Jagodzinska-Peškova, Oļegs Sabeļņikovs, Anna Klēšmite
Fotogrāfija, FO1BakalaursObligātsOlga Zemļanuhina, Oļegs Sabeļņikovs, Ivars Vanadziņš
Fotogrāfija, FON1BakalaursObligātsIveta Vigupe, Ivars Vanadziņš, Oļegs Sabeļņikovs, Darja Smirnova, Kaspars Šetlers, Olga Zemļanuhina, Paula Zviedre, Vita Biltauere, Ardis Bērziņš
Multimediju komunikācija, MK1BakalaursObligātsArdis Bērziņš, Jekaterina Jagodzinska-Peškova, Oļegs Sabeļņikovs, Ivars Vanadziņš
Multimediju komunikācija, MKN1BakalaursObligātsPaula Zviedre, Darja Smirnova, Kaspars Šetlers, Oļegs Sabeļņikovs, Ivars Vanadziņš
Organizāciju un menedžmenta socioloģija, OM1BakalaursObligātsArdis Bērziņš, Oļegs Sabeļņikovs, Anna Klēšmite
Politika un politiskā komunikācija, PPK1BakalaursObligātsOlga Zemļanuhina
Reģionālā politika un valsts pārvaldība, RPVPM3MaģistrsIerobežota izvēleKaspars Šetlers, Paula Zviedre, Olga Zemļanuhina, Ivars Vanadziņš, Oļegs Sabeļņikovs
Sabiedriskās attiecības, SA1BakalaursObligātsPaula Zviedre, Darja Smirnova, Vita Biltauere
Sociālā antropoloģija, SAM2MaģistrsIerobežota izvēleIvars Vanadziņš, Jekaterina Jagodzinska-Peškova, Oļegs Sabeļņikovs
Sociālo procesu analīze un vadība, SPAM3MaģistrsIerobežota izvēleDarja Smirnova, Ivars Vanadziņš
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, SBIE1BakalaursObligātsOlga Zemļanuhina, Kaspars Šetlers
Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība, IBSEeng1BakalaursObligātsIvars Vanadziņš, Oļegs Sabeļņikovs, Jekaterina Jagodzinska-Peškova
Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība, IBSE1BakalaursObligātsIvars Vanadziņš, Oļegs Sabeļņikovs, Olga Zemļanuhina, Paula Zviedre
Starptautiskais mārketings un reklāma, MR1BakalaursObligātsDarja Smirnova, Anna Klēšmite, Ivars Vanadziņš, Olga Zemļanuhina, Kaspars Šetlers
Starptautiskā pārvaldība un diplomātija, IGDMeng1MaģistrsIerobežota izvēlePaula Zviedre, Oļegs Sabeļņikovs, Ivars Vanadziņš
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas, SE1BakalaursObligātsVita Biltauere, Ardis Bērziņš, Jekaterina Jagodzinska-Peškova, Oļegs Sabeļņikovs, Ivars Vanadziņš
Starptautiskās attiecības un diplomātija, SEDM1MaģistrsIerobežota izvēleDarja Smirnova, Anna Klēšmite
Starta uzņēmējdarbības vadība, SUV1BakalaursObligātsArdis Bērziņš, Oļegs Sabeļņikovs
Veselības komunikācija, VKM3MaģistrsIerobežota izvēleOļegs Sabeļņikovs, Kaspars Šetlers, Ivars Vanadziņš, Iveta Vigupe
Žurnālistika, ZR1BakalaursObligātsIveta Vigupe, Olga Zemļanuhina, Oļegs Sabeļņikovs, Ivars Vanadziņš
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Komunikācija un mediju studijas, KMM2MaģistrsIerobežota izvēleVita Biltauere, Kaspars Šetlers, Paula Zviedre, Darja Smirnova, Olga Zemļanuhina
Sociālā antropoloģija, SAM1MaģistrsIerobežota izvēleIvars Vanadziņš, Jekaterina Jagodzinska-Peškova, Oļegs Sabeļņikovs
Sociālā antropoloģija, SAM3MaģistrsIerobežota izvēleIvars Vanadziņš, Jekaterina Jagodzinska-Peškova, Oļegs Sabeļņikovs
Starptautiskais bizness un tiesības, SBTM2MaģistrsIerobežota izvēleOļegs Sabeļņikovs, Darja Smirnova, Ivars Vanadziņš
Starptautiskais bizness un tiesības, SBTMe2MaģistrsIerobežota izvēleIvars Vanadziņš, Oļegs Sabeļņikovs
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība, SMBVM2MaģistrsIerobežota izvēleIvars Vanadziņš, Oļegs Sabeļņikovs
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība, SMBVMe2MaģistrsIerobežota izvēleIvars Vanadziņš, Oļegs Sabeļņikovs
Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība, SSAM2MaģistrsIerobežota izvēleKaspars Šetlers
Veselības komunikācija, VKMz3MaģistrsIerobežota izvēleOlga Zemļanuhina, Ivars Vanadziņš, Oļegs Sabeļņikovs
Veselības vadība, MFVM2MaģistrsIerobežota izvēleVita Biltauere, Oļegs Sabeļņikovs
Veselības vadība, MFVVM2MaģistrsIerobežota izvēleDarja Smirnova, Oļegs Sabeļņikovs
Veselības vadība, MFVVMp2MaģistrsIerobežota izvēleDarja Smirnova, Oļegs Sabeļņikovs
Veselības vadība, MFVMp2MaģistrsIerobežota izvēleDarja Smirnova, Ardis Bērziņš, Iveta Vigupe