Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Oļegs Sabeļņikovs
Studiju tips:Pilna laika
Mērķauditorija:Tiesību zinātne; Vadībzinātne; Informācijas un komunikācijas zinātne; Personu un īpašuma aizsardzība; Tiesību zinātne; Tirgzinības un reklāma; Politikas zinātne; Pedagoģija; Sabiedrības veselība; Veselības vadība; Komunikācijas zinātne; Socioloģija; Uzņēmējdarbības vadība; Sociālā labklājība un sociālais darbs; Sociālā antropoloģija; Psiholoģija
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna

Mērķis

Pilnveidot studējošo kompetenci civilās un vides aizsardzības jautājumos, atbilstoši MK noteikumiem nr. 716 “Minimālās prasības obligātā civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam”, kas pieņemti 15.12.2017.

Priekšzināšanas

Bioloģija, fizika, ķīmija (vidusskolas kursu līmenī).

Rezultāti

Zināšanas

Studējošiem ir zināšanas par civilās aizsardzības jautājumiem (atbilstoši MK noteikumiem Nr.716, 05.12.2017.)
Studiju kursa apguves rezultātā studentiem būs:
• Apgūtas zināšanas par civilās aizsardzības sistēmas struktūru, tiesisko regulējumu, organizāciju un vadību; zināšanas par valsts, pašvaldību, juridisko un fizisko personu uzdevumiem, tiesībām un pienākumiem civilās aizsardzības jomā; zināšanas par paaugstinātas bīstamības objektiem, apdraudējuma risku novērtēšanu, īpašnieku vai tiesisko valdītāju pienākumiem un tiesībām; zināšanas par pašvaldību civilās aizsardzības komisijām; zināšanas par civilās aizsardzības pasākumu plānošanu; zināšanas par bīstamām vielām, to klasifikāciju un prasībām to glabāšanai un pārvadājumiem; zināšanas par starptautiskās palīdzības lūgšanu un sniegšanu; par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem katastrofas gadījumā; zināšanas par īpašiem tiesiskajiem režīmiem un rīcībām specifiskos objektos.
• Izpratne par dažādiem vides faktoriem, to ietekmi uz veselību un drošību, rīcību dažādās ar vidi saistītās ārkārtas situācijās.
• Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs aprakstīt pirmās palīdzības sniegšanas principus dzīvībai kritiskās situācijās (piemēram, bīstamas asiņošanas apturēšana, atdzīvināšanas pasākumi), kā arī organizēt palīdzības izsaukšanu.

Prasmes

Studējošie pratīs sekmīgi demonstrēt pirmās palīdzības sniegšanas prasmes dzīvībai kritiskās situācijās (piemēram, bīstamas asiņošanas apturēšanu, atdzīvināšanas pasākumus), kā arī palīdzības izsaukšanu.
Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
• efektīvi rīkoties nelaimes gadījuma vietā pirms NMP brigādes atbraukšanas;
• veikt cietušo primāro izmeklēšanu pirmshospitālā posmā;
• veikt pamata atdzīvināšanas pasākumus pieaugušajiem un bērniem;
• sniegt pirmo palīdzību svešķermeņa aspirācijas gadījumā;
• veikt ārējās asiņošanas apturēšanu ar tiešā spiediena, spiedošā pārsēja metodēm;
• veikt pretšoka pasākumu kompleksu.
Studiju kursa apguves rezultātā students spēs apzināt dažādus apdraudējumus un to, kā rīkoties dažādās ārkārtas situācijās. Spēs patstāvīgi, kritiski analizēt, atrast informāciju un datus, veicot vides veselības problēmu identifikāciju, kā arī izvērtēt to nozīmi cilvēka veselības saglabāšanā un nostiprināšanā.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs efektīvi sniegt pirmo palīdzību cietušajam dažādās dzīvībai un veselībai kritiskās situācijās optimālā veidā, izmantojot pieejamos resursus, kā arī pareizi rīkoties dažādās ārkārtas situācijas.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Krievijas un Eirāzijas studijas, RESMeng1MaģistrsIerobežota izvēle
Multimediju komunikācija, MK1BakalaursObligāts
Multimediju komunikācija, MKN1BakalaursObligāts
Sabiedriskās attiecības, SA1BakalaursObligāts
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, SBIE1BakalaursObligāts
Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība, IBSEeng1BakalaursObligāts
Starptautiskais mārketings un reklāma, MR1BakalaursObligāts
Starptautiskā pārvaldība un diplomātija, IGDMeng1MaģistrsIerobežota izvēle
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas, SE1BakalaursObligāts
Starptautiskās attiecības un diplomātija, SEDM1MaģistrsIerobežota izvēle
Veselības komunikācija, VKM3MaģistrsIerobežota izvēle
Žurnālistika, ZR1BakalaursObligāts