Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Karina Palkova

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_044LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātneMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Karina Palkova
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas12
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Sociālās tiesības.
Mērķis:
Kursa mērķis ir sniegt studējošiem padziļinātas zināšanas, kompetences un prasmes nozīmīgā tiesību jomā, par sociālās drošības un sociālās palīdzības mehānismiem, stratēģijām un nacionālās attīstības plānu, sociālo tiesību attīstību Eiropas Savienībā mijiedarbībā ar Latvijas Republikas sociālās drošības sistēmu,kā arī iemācīt studējošiem patstāvīgi identificēt un risināt starpdisciplināros problēmjautājumus, kas saistīti ar ES sociālo tiesību jautājumiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Sociālo tiesību jēdziens. Sociālās valsts princips. Latvijas valsts mērķis Satversmē. Eiropas Savienības dibināšanas līguma pamatprincipi.Lekcijas1.00auditorija
2Sociālo tiesību avoti un to raksturojums.Lekcijas1.00auditorija
3Sociālās drošības sistēma un cilvēkresursi Tiesību zinātnes kontekstā.Lekcijas1.00auditorija
4Nodarbinātības politika un darba tiesiskais regulējums. Sociālās atstumtības un nabadzības izskaušanas pasākumi.Lekcijas1.00auditorija
5Ārvalstnieku un bezvalstnieku nodarbināšanas kārtība Latvijas Republikā. Brīvā darbaspēka kustība Eiropas Savienībā.Lekcijas1.00auditorija
6Personas statuss. Pilsonis, ārvalstnieks, apatrīds (bezvalstnieks). Eiropas Savienības pilsonis un Latvijas Republikas nepilsonis. Darba devējs. Darba ņēmējs, bezdarbnieks, pašnodarbinātais, komercdarbības veicējs. Sociāli neapdrošinātās personas.Lekcijas1.00auditorija
7 Eiropas sociālo tiesību pilārs un sociālās Eiropas nākotnes perspektīvas un izaicinājumiNodarbības1.00auditorija
8Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi. Nacionālais un starptautiskais aspekts. Eiropas Sociālais fonds.Nodarbības1.00auditorija
9Sociālās uzņemējdarbība. Sociālās apdrošināšanas sistēma Latvijā. Apdrošināšana pret bezdarbu. Darba negadījumu apdrošināšana. Invaliditātes apdrošināšana. Maternitātes un slimības apdrošināšana. Vecāku apdrošināšana.Nodarbības1.00auditorija
10ES un sociālās tiesības: tiesu prakse.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Sociālo tiesību jēdziens. Sociālās valsts princips. Latvijas valsts mērķis Satversmē. Eiropas Savienības dibināšanas līguma pamatprincipi.Lekcijas0.50auditorija
2Sociālo tiesību avoti un to raksturojums.Lekcijas0.50auditorija
3Sociālās drošības sistēma un cilvēkresursi Tiesību zinātnes kontekstā.Lekcijas0.50auditorija
4Nodarbinātības politika un darba tiesiskais regulējums. Sociālās atstumtības un nabadzības izskaušanas pasākumi.Lekcijas0.50auditorija
5Ārvalstnieku un bezvalstnieku nodarbināšanas kārtība Latvijas Republikā. Brīvā darbaspēka kustība Eiropas Savienībā.Lekcijas1.00auditorija
6Personas statuss. Pilsonis, ārvalstnieks, apatrīds (bezvalstnieks). Eiropas Savienības pilsonis un Latvijas Republikas nepilsonis. Darba devējs. Darba ņēmējs, bezdarbnieks, pašnodarbinātais, komercdarbības veicējs. Sociāli neapdrošinātās personas.Lekcijas1.00auditorija
7 Eiropas sociālo tiesību pilārs un sociālās Eiropas nākotnes perspektīvas un izaicinājumiNodarbības0.50auditorija
8Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi. Nacionālais un starptautiskais aspekts. Eiropas Sociālais fonds.Nodarbības0.50auditorija
9Sociālās uzņemējdarbība. Sociālās apdrošināšanas sistēma Latvijā. Apdrošināšana pret bezdarbu. Darba negadījumu apdrošināšana. Invaliditātes apdrošināšana. Maternitātes un slimības apdrošināšana. Vecāku apdrošināšana.Nodarbības0.50auditorija
10ES un sociālās tiesības: tiesu prakse.Nodarbības0.50auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studējošie pastāvīgi izpilda kontroles darbus – testus un iesniedz tos pasniedzējam. Studenti patstāvīgi veic datu analīzi, sagatavo referātu par vienu no kursa tēmām (pēc izvēles), veic tās prezentāciju auditorijā.
Vērtēšanas kritēriji:
Nodarbību apmeklējums un darbs auditorijā – 30%; patstāvīgo darbu izpilde – 30%; teorētiskā ieskaite: esejas prezentācija – 40%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie būs guvuši padziļinātas par aktuālajām tiesiska rakstura problēmām Es sociālo tiesību jomā. Studējošie iegūtās zināšanas varēs izmantot par pamatu turpmākiem pētījumiem tiesību studijās, vai arī praksē sociālās un veselības aprūpes jomā. Tāpat studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēs iekļaut un apkopot dažādu tiesību apakšnozaru zināšanas ES sociālo tiesību nozarē, kā arī dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecībā un profesionālajā darbībā.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie prot identificēt tiesiskā rakstura problēmas ES sociālo tiesību jomā. Prot pielietot attiecīgās tiesību normas konkrētu tiesisko situāciju risināšanā, sagatavot procesuālos dokumentus, analizēt problēmjautājumus un dot tiem patstāvīgu un motivētu novērtējumu, piedāvāt situācijas risinājumu. Studējošie apgūs iemaņas atrast un lietot Ministru kabineta, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Centrālās statistikas pārvaldes informāciju, un atrast nepieciešamos likumus (koncepcijas, regulas, direktīvas) situācijām, kas risināmas sociālajā darbā. Pēc kursa apguves studējošais pratīs: • lietot informācijas iegūšanai specializētās mājas lapas: Ministru kabineta, Labklājības ministrijas, Pašvaldību savienības, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas mājas lapas; • veikt informācijas atlasi VSAA un Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzēs; • izvēlēties piemērotāko/atbilstošāko risinājumu virzienu konkrētajā tiesiskajā situācijā; • atlasīt un izmantot normatīvos aktus: konvencijas, regulas, likumus, sociālās politikas dokumentus; • lietot Eiropas Savienības un Latvijas normatīvajos aktos minētos jēdzienus/terminus; • prezentēt savu viedokli publiski (auditorijā). urss padziļinās studējošo zināšanas par sociālo sfēru regulējošo tiesību aktu sistēmu un pamatprincipiem Eiropas Savienībā un Latvijā.
Kompetences:Studenti iegūs un padziļinās prasmes orientēties Eiropas Savienības un Latvijas sociālo tiesību sistēmā un ES institūciju sistēmā, un sociālās politikas dokumentos; spēs analizēt informācijas atbilstību tiesību aktu prasībām. Pēc kursa apguves spēs izmantot iegūtās zināšanas un prasmes konkrētās situācijās: • izmanto apgūtās zināšanas par finansējuma avotiem un izlietojumu sociālās drošības jomā; • spēj noformulēt konkrētās praktiskās (klienta) situācijas piekritību tiesību regulējuma jomai; • diferencēt problēmas atbilstoši ES vadlīnijām; • analizēt datus, kas pieejami VSAA, Centrālās statistikas pārvaldes bāzēs; • izstrādāt situācijas problēmu apkopojumus (eseju); • argumentēt viedokli pamatojot ar konvencijām, likumiem un sociālās politikas dokumentiem; • vērtēt konkrētās situācijas piekritību un atbilstību tiesību aktiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Homko I. Socialās drošības garantijas.//LBAS, R., 2007
2Rokasgrāmata praktiskam darbam ar Eiropas Savienības jautājumiem// Ārlietu ministrija, R., 2010
3Andrianeli M. Sociālās un nodarbinātības politikas pamatprincipi.// Brisele, 2008
4Deilija M. Sociālo tiesību pieejamība Eiropā.// http://www.coe.lv/tulkojumi.php?id=31
5Baltā grāmata. Atbilstīgu, drošu un noturīgu pensiju programma. 16.02.2012. Brisele
6Eiropas parlamenta rezolūcija „Par sociālajiem mājokļiem Eiropas Savienībā” (11.06.2013)
7ES Pamattiesību harta
8ANO, Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvie akti – pēc saraksta.
9LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBAS DARBĪBU KONSOLIDĒTĀ VERSIJASaite
10LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBU KONSOLIDĒTĀ VERSIJASaite
11EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 883/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu
12EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 987/2009 (2009. gada 16. septembris), ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu
13DIGEST OF THE CASE LAW OF THE EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS 2018
14social-summit-european-pillar-social-rights-booklet en
Papildus literatūra
1Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam (Saeima, 10.06.2010.)
2Baltā grāmata. Latvija: sociālās labklājības sistēmas reformu projekts.//R., 1996
3Eiropas un starptautisko sociālās drošības tiesību rokasgrāmata./red. Īvs Jorens, Bernds Šulte ; aut.: K. Garsija de Kortasars i Nebreda ... u.c., Rīga, 2000
4Sociālais dialogs.//LBAS, R., 2005
5Ievads Eiropas Savienības darba drošības un veselības aizsardzības politikā//LBAS, R. 2006
6Latvijas kopējais sociālās iekļaušanas memorands.// Brisele, 2003.
7Sociālā cilvēkdrošība: bērni un ģimenes ar bērniem LatvijāSaite
8LR augstākās tiesas Senāts. judikatūras nolēmumi:Tiesības uz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā
Citi informācijas avoti
1LR Augstākās tiesas judikatūra
2http://www.vsaa.lv
3http://www.lbas.lv
4http://www.nva.lv
5http://www.lm.gov.lv
6http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=lv