Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Alnis Stakle
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Veicināt studējošo profesionālās kompetences pilnveidi, kuru raksturo prasmes autonomi izvērtēt, kritiski diskutēt un konstruēt fotogrāfijas medija tradīcijā balstītus vēstījumus, apzinoties fotogrāfijas nozares vēsturisko attīstību un laikmetīgo dažādību. Studējošajiem jāiepazīst, jāizvērtē un jāapliecina zināšanas par fotogrāfijas medija tradīcijā balstītu vēstījumu konstruēto būtību un to pielietojuma likumsakarībām. Studējošajiem jāapliecina sava izpratne par fotogrāfijas mediju kā komunikācijas daļu sabiedrībā, analītiski aprakstot un radoši konstruējot informāciju, problēmas un radošus risinājumus fotogrāfijā. Studējošajiem profesionāli jāīsteno savs projekts fotogrāfijā, balstoties fotogrāfijas medija komunikatīvajos aspektos.

Priekšzināšanas

Nav.

Rezultāti

Zināšanas

Kursa apguves rezultātā studējošie:
• Nosauks un raksturos fotogrāfijas attīstības galvenos posmus un virzītājspēkus.
• Pastāstīs par fotogrāfijas teorētiskajām pieejām un galvenajiem autoriem.
• Aprakstīs fotogrāfijas ietekmi uz sabiedrību.
• Izskaidros fotogrāfijas komunikatīvās īpašības.

Prasmes

Kursa apguves rezultātā studējošie:
• Atpazīs fotogrāfijas galvenās paradigmas un vēstījumu tipus.
• Izvērtēs fotogrāfijas vēstījumu.

Kompetences

Studējošie spēj kritiski analizēt fotogrāfijas valodā iekodētos vēstījumus un estētiskās kvalitātes.
Spēj interpretēt fotogrāfijas komunikācijas likumsakarības. Spēj autonomi vadīt un producēt radošu fotostāstu fotožurnālistikas un lietišķām vajadzībām.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fotogrāfija, FON2BakalaursObligāts