Pārlekt uz galveno saturu
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Ilva Skulte

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:07.06.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_258LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilva Skulte
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Classes (number)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas24
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Classes (number)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas16
Study course description
Zināšanas:
Nav.
Mērķis:
Kurss bakalaura programmas sākumā iecerēts kā komunikācijas teorētisko pamatu skaidrojums. Tā mērķis ir sniegt pamatzināšanas komunikācijas teorijās, analizēt komunikācijas dažādos veidus un atšķirīgās pieejas komunikācijas teoriju veidošanā, kā arī šo teoriju vēsturi, sniedzot pārskatu par svarīgākajiem komunikācijas teoriju jēdzieniem, likumiem, komunikācijas modeļiem un to elementiem, iemācīt studentiem precīzi lietot komunikācijas teoriju galvenos terminus un piemērot apgūtos teorētiskos modeļus komunikācijas situāciju analīzē.
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Konceptuāli skaidrot komunikācijas procesa elementus, struktūru un darbības. Sniegt pārskatu par svarīgākajām komunikācijas teorijas pieejām, jēdzieniem, likumiem, komunikācijas modeļiem un to elementiem. Precīzi lietot komunikācijas teoriju galvenos terminus un piemērot apgūtos teorētiskos modeļus komunikācijas situāciju analīzē.
Vērtēšanas kritēriji:
Dalība lekcijās un semināros, atbilžu kvalitāte, elektroniskie testi, referāts, analīze, eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Priekšzināšanas:Kursa apguves rezultātā studenti pārzina komunikācijas teorijas un to veidus.
Prasmes:Kursa apguves rezultātā studenti orientējas komunikācijas teorijās, pārzina to galvenos elementus, dažādus līmeņus un pieejas, prot praktiski analizēt komunikācijas situāciju.
Kompetences:Kursa apguves rezultātā studenti iegūst kompetenci komunikācijas teoriju jomā un analīzes pamatos.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce