Pārlekt uz galveno saturu

Grāmatas

Pluralism Anxiety. Acting Socially in Latvia

Sergejs Kruks, red., Xavier Landes, Jeļena Ļevina, Kristīne Mārtinsone, Ritma Rungule, Silva Seņkāne, Diāna Kalniņa, Aija Kažoka, Kristīne Rolle, Klāvs Sedlenieks, Ilva Skulte, Normunds Kozlovs, Anda Rožukalne
Rīgas Stradiņa universitāte, 2018

Darba pieredze

pašlaik

Asociētā profesora p.i.

Komunikācijas fakultāte, Komunikācijas studiju katedra

pašlaik

Studiju programmas vadītājs

Komunikācijas fakultāte

2007 - 2019

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte, lektora v. i.

Liepājas universitāte

2015 - 2019

lektora v.i.

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas Akadēmija

2001 - 2018

KF Komunikācijas studiju katedra, docenta v. i., asociētā profesore

Rīgas Stradiņa universitāte

2001 - 2010

žurnāliste un redakcijas locekle

laikraksts Kultūras Forums

1994 - 2003

tulks

SIA "ITA", SIA "SBF"

1999 - 2001

latviešu valodas pasniedzēja

Rīgas Tehniskā universitāte, Valodu centrs

1998 - 1999

biroja asistente

LR Ekonomikas ministrija, PHARE programma „ES atbalsts MVU attīstībai Latvijā”

1992 - 1994

ārštata žurnāliste

laikraksti "Diena", "Nakts" u.c.

1990 - 1995

latviešu valodas pasniedzēja

LU Praktiskās latviešu valodas katedra

Izglītība

1986 - 1991

Diploms par augstāko izglītību

Latvijas Universitātes Filoloģija fakultāte

1992 - 1999

Doktora grāds filoloģijā (Dr.philol.)

Rīgas Stradiņa universitāte

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

Pētniecības darbības virzieni

 

kultūras žurnālistika

bērni un mediji

literatūra un komunikācija

politika, ideoloģija un diskursa pētniecība

multimodālā komunikācija

 

 

Intelektuālā īpašuma tiesību objekti

Rīgas Stradiņa universitāte, Maģistra akadēmiskais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Komunikācija un mediju studijas

Izstrādātie studiju kursi

 

Digitālais attēls

Kultūras žurnālistika

Komunikācijas vēsture

Ievads komunikācijas teorijās

Masu komunikācijas teorijas

Komunikācijas situāciju analīze

Mediju teorijas

Komunikācijas teorētiskie modeļi

Maģistra darba izstrādes proseminārs

 

Vadītie studiju kursi

Digitālais attēls

Ievads komunikācijas teorijās

Komunikācijas situāciju analīze

Komunikācijas teorētiskie modeļi

Komunikācijas teorijas, principi un ētika

Kultūras žurnālistika

Maģistra darba izveides proseminārs

Masu komunikācijas teorijas

Mediju teorijas

Mediju un informācijas pratības teorijas

Multimodālie vēstījumi

Psiholingvistika

Reklāma masu komunikācijas procesos

Sociālā antropoloģija

Sociālie mediji un krīžu komunikācija

Starptautiskās attiecības un starpkultūru komunikācija

Vizuālā kultūra, multimediji un multimodalitāte un mediju un informācijas pratība

Jauno mediju un tīkla teorijas

Komunikācijas psiholoģija un pedagoģija

Kultūrpolitika

Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana

Mediji, mūzika, sabiedrība

Žurnālistika: mūsdienu procesi un problēmas

Docētie studiju kursi

Bakalaura darba seminārs

Bakalaura darbs

Ievads komunikācijas teorijās

Komunikācijas situāciju analīze

Komunikācijas teorētiskie modeļi

Komunikācijas vēsture

Kultūras žurnālistika

Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana

Maģistra darba izveides proseminārs

Masu komunikācijas teorijas

Mediju teorijas

Multimodālie vēstījumi

Noslēguma darbs

Psiholingvistika

Vizuālā komunikācija

Latvijas kultūras un komunikācijas vēsture

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

vadītie:

promocijas darbi: 5 (no tiem aizstāvēts - 1)

​maģistra darbi: 5 (pēdējos trīs gados)

bakalaura darbi: 15 (pēdējos trīs gados)

recenzētie:

promocijas darbi: 1

​​maģistra darbi: 5

bakalaura darbi: 15 (pēdējos trīs gados)

 

Projekti

 

Vadošais pētnieks; Valsts pētījumu programmas projekts "LATVIJAS valsts un sabiedrības izaicinājumi un risinājumi starptautiskā kontekstā" (VPP-IZM-2018/1-0005)​.

Vadošais pētnieks, VPP projekts "Refleksija par vērtībām un rīcības modeļi sociālo un ekonomisko pārmaiņu laikā" (10-4/VPP-9/11​).

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Kozlovs, Normunds. The evolution of foucault's reasoning on pathology / N.Kozlovs, I.Skulte // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2019.g. 24.-25.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2019. - 4.daļa : Sports un veselība. Māksla un dizains, 174.-182.lpp. - DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2019vol4.3703

Savicka, Vita. Ticēt vai neticēt? : kā atpazīt viltus ziņas un centienus manipulēt? / V.Savicka ; ar Rīgas Stradiņa universitātes asociētās prof. A.Rožukalnes un prof. I.Skultes komentāriem "Kā un kāpēc rodas viltus ziņas?" // Annas Psiholoģija. - (2017, febr.), 7.-9.lpp.

Skulte, Ilva. Dzeja hibrīda telpā : tekstu grupas "Orbīta" darbi starp virtuālo un materiālo : [referāts starptautiskajā zinātniskajā konferencē "XXVI Zinātniskie lasījumi" Daugavpils Universitātē (2016.g. 28.-29.janv.)] / I.Skulte // Kultūras studijas. - Nr.9: Hibriditāte literatūrā un kultūrā (2017), 83.-94.lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.

Skulte, Ilva. Politics, ideology and tourism : the discourse on tourism in parliamentary debates of Latvian Saeima (1993-2014) / I.Skulte, N.Kozlovs // Tourism, politics and communication / edited by T.Doulkery. - Thessaloniki : Zigos, 2017. - P.46-56.

Skulte, Ilva. Post-media reading : examples of literature in/as art in Latvia / I.Skulte // Renewable futures: art, science and society in the post-media age / edited by R.Smite, R.Smits, A.Medosch. - (2017), p.127-138.

Kruks, Sergejs. Politikas izzušana Saeimas diskursā / S.Kruks, I.Skulte // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A.daļa. - 70.sēj., Nr.3 (2016), 51.-58.lpp.

Skulte, Ilva. Sieviete Saeimā : dzimtes diskurss parlamenta debatēs / I.Skulte // Dzimtes konstruēšana IV : zinātnisko rakstu krājums / sastādītāji: I.Barovskis, E.Eglāja-Kristsone, V.Malahovskis. - [Ogre], 2016. - 139.-166.lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.

Skulte, Ilva. Surviving crisis in Latvia : narratives of the state and its citizens in internet space [Elektroniskais resurss] / I.Skulte, N.Kozlovs // French Journal for Media Research [Elektroniskais resurss]. - Vol.5: Narratives of the crisis/Récits de crise (2016), [p.1-14]. - Resurss aprakstīts 2016.g. 12.okt. - Kopsavilkums franču un angļu valodā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://frenchjournalformediaresearch.com/lodel/index.php?id…

Skulte, Ilva. The concept of cultural journalism : what the editors in Latvia think they do when doing cultural journalism / I.Skulte // Journalism Research = Žurnalistikos tyrimai. - Vol.8 (2015), p.38-69.

Skulte, Ilva. Creativity and/in new media : young people in Latvia as (creative) users / I.Skulte // Collection of Scientific Papers : Research Articles, 2013 : Economics. Communication Sciences. Political Science. Sociology. Social Policy and Social Work. Law / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2014. - P.29-39.

Skulte, Ilva. Jaunā rakstīšana : tekstveides prakses jauno mediju laikmetā / I.Skulte // Letonica. - [Nr.]27 (2014), [20.]-31.lpp. - Kopsav. angļu val.

 

Tēzes​​

 

Kozlovs, Normunds. Critique of technocracy in Riga stencil graffiti / N.Kozlovs, I.Skulte // Rīga Stradiņš University International Interdisciplinary Conference on Social Sciences "Places" (Riga, Latvia, Apr.2, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.5.

Kozlovs, Normunds. Counterculture signs in urban space : graffiti / N.Kozlovs, I.Skulte // Daugavpils Universitātes 60. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 60th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2018.g. 26.-27.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2018. - 19.-20.lpp.

Skulte, Ilva. Radošums un internets : Latvijas vidusskolēns kā satura veidotājs interneta medijos / I.Skulte // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 270.lpp.

Kozlovs, Normunds. Hauntological aspects of steampunk philosophy / N.Kozlovs, I.Skulte // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 341.lpp.

Skulte, Ilva. Jauno mediju loma krīzes pārvarēšanā : jauniešu mediju lietojums sociāli politiskā kontekstā / I.Skulte // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 379.lpp.

Skulte, Ilva. Agresīvas runas psiholingvistiskie aspekti / I.Skulte // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 467.lpp.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Skulte, Ilva. Depoliticization of the Saeima debates : loosing the gist of "Welfare" / I.Skulte, N.Kozlovs // Pluralism Anxiety: acting socially in Latvia / edited by S.Kruk ; Rīga Stradiņš University. - Riga : Rīga Stradiņš University, 2018. - Chapter 9, p.171-186.

Skulte, Ilva. Dzeja uz robežām : Latvijas krievu dzeja / I.Skulte // Latviešu literatūra, 2007-2015 : kolektīvā monogrāfija / sastādītājs K.Vērdiņš. - Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2018. - 263.-294.lpp.

Skulte, Ilva. Dzejas slami Latvijā : literatūra vai subkultūra? / I.Skulte, S.Kozlova // Latviešu literatūra, 2007-2015 : kolektīvā monogrāfija / sastādītājs K.Vērdiņš. - Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2018. - 295.-314.lpp.

Rožukalne, Anda. Latvijas mediju auditorija recesijas laikā / A.Rožukalne, I.Skulte // Ekonomiskā krīze Latvijā: veiksmes stāsta pēcgarša / S.Kruka redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 8.nod., 175.-192.lpp.

Vadītās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitāte, Maģistra akadēmiskais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Komunikācija un mediju studijas

 

 

Rīgas Stradiņa universitāte, Maģistra Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Komunikācija un mediju studijas

 

Kontakti

Kolēģi

Sergejs Kruks
Studiju programmas direktors, Docētājs
Sandra Mihailova
Docētāja, Studiju programmas direktore
Alnis Stakle
Docētājs, Studiju programmas direktors, Bakalaura studiju programmas "Multimediju komunikācija" apakšprogrammas "Fotogrāfija" direktors
Viktorija Perepjolkina
Docētāja, Vadošā pētniece
Dite Liepa
Prodekāne, Docētāja
Ivans Jānis Mihailovs
Studiju programmas direktors, Docētājs
Vita Savicka
Docētāja, Studiju programmas direktore, Docētāja
Ruta Siliņa
Docētāja, Valdes locekle
Ieva Puzo
Vecākā pētniece, Studiju programmas direktore
Lāsma Šķestere
Pētnieka p.i., Studiju programmas direktora p.i.