Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Jānis Baumanis
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Krimināltiesības

Mērķis

Ir sniegt studējošiem zināšanas par Krimināltiesību normu piemērošanas kārtību un nosacījumiem kriminālprocesā. Veidot izpratni par kriminālprocesuālajām attiecībām, īpašu uzmanību pievēršot pirmstiesas kriminālprocesa stadijai – izmeklēšanai.

Uzdevumi:
1. iepazīstināt studējošos ar kriminālprocesa tiesību pamatprincipiem;
2. sniegt studējošiem priekšstatus par kriminālprocesa dalībniekiem un viņu tiesībām un pienākumiem;
3. sniegt studējošiem izpratni par kriminālprocesa veidiem stadijām, kriminālprocesa norisi tā atsevišķajās stadijās, kā arī kriminālprocesuālo tiesību normu pareizu piemērošanu.

Priekšzināšanas

Ir nepieciešamas iepriekš iegūt zināšanas, apgūstot studiju kursus Tiesību teorija, Krimināltiesības.

Rezultāti

Zināšanas

Par Kriminālprocesa tiesībām kā juridiskās zinātnes apakšnozari; par krimināltiesisko attiecību taisnīga noregulējuma jēdzienu; par kriminālprocesa dalībniekiem un stadijām; par kriminālprocesuālajiem pierādījumiem un pierādīšanu; par piespiedu līdzekļu piemērošanas tiesiskuma nosacījumiem; par Kriminālprocesa tiesībām kā juridiskās zinātnes apakšnozari, tās priekšmetu un pētnieciskajām metodēm; par krimināltiesisko attiecību taisnīga noregulējuma jēdzienu.

Prasmes

Analizēt, kritiski izvērtēt un interpretēt kriminālprocesa tiesību normas; veikt procesuālās darbības un pareizi tās noformēt; izvērtēt konkrētas situācijas un pieņemt pareizus procesuālos lēmumus; izvērtēt pierādījumus un noteikt pierādīšanas robežas konkrētā procesā; analizēt, kritiski izvērtēt un interpretēt kriminālprocesa tiesību normas; veikt procesuālās darbības un pareizi tās noformēt; izvērtēt konkrētas situācijas un pieņemt pareizus procesuālos lēmumus; izvērtēt pierādījumus un noteikt pierādīšanas robežas konkrētā procesā.

Kompetences

Izvērtēt konkrētas situācijas un pieņemt pareizus procesuālos lēmumus; izvērtēt pierādījumus un noteikt pierādīšanas robežas konkrētā procesā; veikt izmeklēšanu kriminālprocesā; izvēlēties piemērotāko procesa veidu; nodrošināt krimināltiesisko attiecību taisnīgu noregulējumu kriminālprocesā.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.