Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Silva Rupaine
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā politika un sociālā darba organizācija

Mērķis

Veidot izpratni un veicināt pamatzināšanu apguvi par krīzēm un par krīzes intervenci sociālajā darbā.

Priekšzināšanas

Zināšanas saskarsmes, sociālajā un attīstības psiholoģijā; zināšanas par sociālā darba metodēm; zināšanas par sociālā darba intervenci; sarunu veidošanas un vadīšanas prasmes un iemaņas; zināšanas par cilvēka žestu un ķermeņa valodu.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti spēs:
Definēt krīzes pazīmes, veidus, stadijas, soļus;
Atpazīt aizsardzības mehānismus krīzes situācijās;
Raksturot posttraumatiskā stresa sindroma simptomātiku;
Izprast un klasificēt krīzes situācijas cilvēka dzīvē;
Izprast rīcības un saskarsmes principus krīzes un ārkārtas situācijās;
Raksturot sociālā darba teorijas, pieejas darba ar cilvēkiem krīzes situācijās (krīzes teorija, krīzes intervences modelis, uz uzdevumu vērstāpieeja, uz spēku balstītā pieeja, dzīvesspēka teorija);
Izprast psihosociālās konsultēšanas un atbalsta sniegšanas principus un metodes krīžu situācijās dažādām mērķa grupām;
Identificēt un raksturot krīžu intervences pakalpojumus;
Izprast sociālo un citu atbalsta pakalpojumu kā arī sociālās palīdzības piesaistes nozīmi krīžu situācijās.
Izprast krīzes pārvarēšanas prasmju pilnveides nepieciešamību klientiem

Prasmes

Prasme noteikt krīzes un akūta stresa reakcijas darbā ar klientiem. Prasme pielietot komunikācijas prasmes ar cilvēkiem krīzes situācijās un ar akūta stresa simptomiem. Prasme noteikt klienta vajadzības, pieejamos resursus un plānot krīzes intervenci. Prasme modelēt krīzes intervences plānu.

Kompetences

Prot iegūtās zināšanas un prasmes pielietot sociālajā darbā ar krīzes situācijā nonākušiem klientiem.
Studenti attīsta kompetenci nospraust profesionālās robežas, paliekot fokusēti uz klientu krīzes laikā, nevis uz savām emocijām par notiekošo.
Studenti attīsta kompetenci domāt kritiski (izvērtējoši): analizēt pētījumus, teorētiskās pieejas, kas saistītas ar krīzes intervenci.
Studenti pilnveido kompetenci izprast attiecību nozīmi: ar krīzes situācijās esošu indivīdu, ģimeni, kopienu.
Studenti pilnveido kompetenci diskutēt un analizēt - kā intervēšanas prasmes var tikt pielietotas katrā krīzes intervences posmā.
Studenti pilnveido izpratni par nepieciešamību apzināt un piesaistīt resursus indivīdam, ģimenei, kopienai pēc krīzes.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD3BakalaursObligātsSilva Rupaine