Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Lolita Vija Neimane

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.10.2017
Par studiju kursu
Kursa kods:LU_022LKI līmenis:Visiem līmeņiem
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Mērķauditorija:
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Lolita Vija Neimane
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Inga Millere
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā lekciju kontaktstundas24
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Mērķis:
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Mikroorganismu grupas. Mikroorganismu morfoloģija, uzbūve un attīstībaLekcijas1.00cits
2Mikroorganismu augšana un metabolisms. Fizikālo un ķīmisko faktoru ietekme uz mikroorganismiemLekcijas1.00cits
3Mikroorganismu apkarošanaLekcijas1.00cits
4Patogēnie un nepatogēnie mikroorganismi. Mikroorganismu toksīni pārtikāLekcijas1.00cits
5Pārtikā nozīmīgie prokarioti. Pārtikā nozīmīgie eikariotiskie mikroorganismi un vīrusiLekcijas1.00cits
6Pārtikas izejvielu īpatnības. Mikroorganismi augu valsts izejvielās un to pārstrādēLekcijas1.00cits
7Mikroorganismi dzīvnieku valsts izejvielās un to pārstrādē.Nodarbības1.00cits
8Mikroorganismi dzērienu ražošanas procesosNodarbības1.00cits
9Vakuumā vai aizsargatmosfērā iesaiņotas pārtikas mikrobioloģijā. Pārtikas produktu mikrobioloģiskās stabilitātes palielināšanaNodarbības1.00cits
10Funkcionālie uzturlīdzekļi. Pārtikas mikrobioloģisko analīžu objekti un pamatmetodesNodarbības1.00cits
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Vērtēšanas kritēriji:
Studentu semestra vērtējumu veido: - 3 kontroldarbi (30 %) - mutiskais referāts (20 %), - rakstveida eksāmens (50 %).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni un zināšanas vispārīgās mikrobioloģijas un pārtikas mikrobioloģijas pamatjautājumos.
Prasmes:Studenti spēj patstāvīgi analizēt, vērtēt un risināt dažādus ar pārtikas produktu mikrobioloģisko kvalitāti saistītus jautājumus.
Kompetences:
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Madigan M., Martinko J.M., Parker J. Brock Biology of microorganisms. 11th ed. Pearson Prentice Hall, 2006, 992 p.
2Jay J.M., Loessner M.J., Golden D.A. Modern food microbiology. 7th ed. Springer US, 2004, 790 p
3Nikolajeva V. Pārtikas mikrobioloģija. LU Akadēmiskais apgāds, 2014, 144 lpp.
Papildus literatūra
1Alli I. Food quality assurance. Principles and practices. Boca Raton, CRC Press, 2003, 151 p.
2Altug T. Introduction to toxicology and food. Boca Raton, CRC Press, 2003, 152 p.
3Bergey`s Manual of determinative bacteriology. 9th ed. Holt J.G., Krieg N.R., Sneath P.H.A., Staley J.T. and Williams S.T., eds. Baltimore, Williams & Wilkins, 1994, 787 p.
4Beverage quality and safety. Foster T., Vasavada P.C., eds. Boca Raton, CRC Press, 2003, 229 p.
5Brewing microbiology. 3rd ed. Priest F.G., Campbell I., eds. New York, Kluwer Academic/ Plenum Publishers, 2003, 399 p.
6Compendium of methods for the microbiological examination of foods. 3rd ed. Vanderzant C., Splittstoesser D.F., eds. Washington, APHA, 1992, 1219 p.
7Detecting pathogens in food. McMeekin T.A., ed. Cambridge, Woodhead Publishing Ltd., 2003, 370 p.
8Food mycology. A multifaceted approach to fungi and food. Dijksterhuis J., Samson R. A., eds. Boca Raton, CRC Press, 2007, 403 p.
9Fugelsang K.C., Edwards C.G. Wine microbiology. Practical applications and procedures. 2nd ed. New York, Springer, 2007, 393 p.
10Functional dairy products. Mattila-Sandholm T., Saarela M., eds. Boca Raton, CRC Press, 2003, 384 p.
11Handbook of fermented functional foods. Farnworth E.R., ed. Boca Raton, CRC Press, 2003, 390 p.
12Handbook of functional dairy products. Short C., O’Brien J., eds. Boca Raton, CRC Press, 2004, 293 p.
13Handbook of water and wastewater microbiology. Mara D., Horan N., eds. Amsterdam, Academic Press, 2003, 832 p.
14McLandsborough L. Food microbiology laboratory. Boca Raton, CRC Press, 2005, 179 p.
15Microbial stress adaptation and food safety. Yousef A.E., Juneja V.K., eds. Boca Raton, CRC Press, 2003, 384 p.
16Microbial safety of minimally processed foods. Novak J.S., Sapers G.M., Juneja V.K., eds. Boca Raton, CRC Press, 2003, 360 p
17Novel food packaging techniques. Ahvenainen R., ed. Boca Raton, CRC Press, 2003, 590 p.
18Omaye S. T. Food and nutritional toxicology. Boca Raton, CRC Press, 2004, 319 p.
Citi informācijas avoti
1Buck J. W., Walcott R., Beuchat L. R. Recent trends in microbiological safety of fruits and vegetables. Online. Plant Health Progress, doi:10.1094/PHP-2003-0121-01-RV.
2Codex Alimentarius. International food standarts. WHO.
33. Noteikumi par profesionālo darbību ierobežojošo infekcijas slimību sarakstu. Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumi Nr.642.
4International Journal of Food Microbiology
5Journal of Food Protection