Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Ilona Zariņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:22.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_101LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Pedagoģija; Vispārīgā pedagoģijaMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilona Zariņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas22
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Filozofija un medicīnas ētika, starppersonu saskarsme veselības aprūpē, aprūpes process un māszinību teorijas.
Mērķis:
Sniegt teorētiskas zināšanas par mācīšanas-mācīšanās procesiem veselības aprūpē; veicināt šo zināšanu integrēšanu praktiskā darbā klientu/pacientu, grupu un sabiedrības izglītošanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pedagoģijas vēstures galvenie posmi.Lekcijas1.00auditorija
2Galvenās mācīšanas-mācīšanās teorijas.Lekcijas2.00auditorija
3Vecumposmu attīstības raksturojums un mācīšanās.Nodarbības2.00auditorija
4Atmiņa, motivācija, to nozīme mācīšanās procesā.Nodarbības2.00auditorija
5Mācību metodes, spēļošana.Nodarbības2.00auditorija
6Tehnoloģiju lietošana pacientu izglītošanā. Mediju pedagoģija. Efektīva prezentācija.Lekcijas2.00auditorija
7Vērtēšana un atgriezeniskā saite pacientu izglītošanā.Nodarbības1.00auditorija
8Pieaugušo mācīšanās. Izglītošana dažādās aprūpes situācijās.Nodarbības2.00auditorija
9Aprūpes pedagoģija. Pacientu izglītošana.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
• Organizācija: katras lekcijas/nodarbības sākumā studenti saņem kontroldarba uzdevumu par iepriekšējās lekcijas tēmu. Kursa ietvaros patstāvīgi sagatavo 2 prezentācijas par pacientu izglītošanas tēmu. Uzdevumi: aprakstīt galvenos posmus pedagoģijas vēsturē; izprast galvenos mācīšanas – mācīšanās konceptus; aprakstīt personības attīstības posmus; saprast atmiņas un motivācijas lomu mācīšanās procesos un uztverē; pazīt atšķirīgas mācību metodes; izprast vērtēšanas nozīmi dažādos mācīšanās etapos; zināt un izprast pedagoģiskas pieejas izmantošanu pacientu izglītošanā.
Vērtēšanas kritēriji:
Kontroldarbi klasē un mājas darbi. Patstāvīgā darba prezentācija kursa noslēgumā, patstāvīgi sagatavota un novadīta pacienta izglītošanas nodarbība klasē. Pēc sekojoša plāna: Mērķis, Uzdevumi, Mērķauditorijas raksturojums – vecums, dzimums, iepriekšējās zināšanas un prasmes, veselības situācija utml., Kur notiks, Saturs, Metodes, pamatojums izvēlei, uzskates līdzekļi, Laiks – 15min., Ietekmējošie faktori, Vērtēšana – mērķis, metode, kas, kad?, Izmantotie lit. avoti, Patstāvīgais darbs tiek vērtēts ar atzīmi 10 ballu sistēmā, kur zemākais sekmīgais vērtējums ir 4 balles.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Kursa darbs)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Zinās pedagoģijas vēstures galvenos posmus un mācīšanas – mācīšanās teorētisko pamatu.
Prasmes:Pratīs novērtēt pedagoģisko situāciju aprūpes darbā un efektīvi izglītot pacientus atbilstoši viņu veselības, vecumposma un kultūras situācijai.
Kompetences:Spēs izveidot pacienta apmācības plānu un praktiski realizēt, integrējot un izmantojot atbilstošas pacientu izglītošanas zināšanas, prasmes, attieksmi.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Šiliņa M., Dupure I.(2009) Pacientu izglītošana – māsas kompetence, Nacionālais apgāds
2Pacientu drošības un veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšana(2017), mācību materiāls, autoru kolekt., 9.,10.nod.,RSU
3Bastable S.,B.,Dart M., A.,(2007)Developmental Stages of the Learner, ch.5.,Jones and Bartlett Publ.
4Pieaugušo izglītība(2012)rakstu krājums, sast.K.Mārtinsone, RAKA
5Bēta G. Māsu profesionālā lietpratība pacientu izglītošanas procesā(2017), promocijas darbs, Liepājas universitāte
6Ķestere I.(2008) Pedagoģijas vēsture, Rīga: Zvaigzne ABC
Papildus literatūra
1Pētījumi pieaugušo pedagoģijā(2005), zin.rakstu krājums, red. T.Koķe, LU
2Burke A.(2018)Developmental Stages and Transitions: NCLEX-RN
3Duffy FD. Counseling for behavior change. In: Goldman L, Schafer AI, eds. Goldman-Cecil Medicine. 25th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2016:chap 14.
4Farahani AM et al. Factors influencing the patient education: A qualitative research. Iran J Nurse Midwifery Res. 2013;18(2):133-139.
5Dunn L. Study: Hospitals' use of interactive technology improves patient satisfaction. 2011. http://www.beckershospitalreview.com/healthcare-information….
6Rubene Z., Krūmiņa A., Vanaga I. 2008. Ievads mediju pedagoģijā, RaKa
Citi informācijas avoti
1Patient education
2Muma R.D., Lyons B.A.(2012) Patient Education. Practical Approach, 2nd ed., Jones&Bartlett Publ.
3patienteducation.stanford.edu/
4www.sciencedirect.com/science/journal
5nursingpedagogy.com/intro.html