Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Lolita Cibule
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Nostiprināt un attīstīt studentos pamatprasmes veikt zinātniskus pētījumus: sagatavot studentus kvantitatīva pētījuma veikšanai, attīstīt prasmes veidot ziņojumu par pētījumu (rakstisks ziņojums, uzstāšanās, stenda ziņojums), attīstīt prasmes pamatot zinātnisko pētījumu nozīmīgumu rehabilitācijas attīstībā.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas priekšzināšanas par cilvēku, apkārtējo vidi, par sabiedrības veselību, biometrijā, par elektroniskajām datu bāzēm, pamatprasmes darbam ar datoru.

Rezultāti

Zināšanas

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā students apgūs zināšanas par pētniecības attīstību un nozīmi nozarē, kvantitatīviem un kvalitatīviem pētījumiem, pētniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Prasmes

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā students pratīs formulēt pētījumu jautājumus; parādīt prasmes patstāvīgā zinātniskās literatūras meklēšanā, kritiski izvērtēt zinātniskās publikācijas specialitātē; saprast, izvēlēties un pamatot atbilstošo pētījuma dizainu un metodoloģiju, ņemot vērā ētiskos aspektus; apgūs pamatprasmes veidot ziņojumu par veikto pētījumu.

Kompetences

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot iegūtās zināšanas un prasmes veicot pētniecības uzdevumus, kritiski lasīt zinātniskas publikācijas specialitātē, sagatavot ziņojumus par pētījumiem (rakstisks ziņojums, uzstāšanās, stenda ziņojums).

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija, RFA2BakalaursObligātsEvita Krasmane, Ingrīda Bolgzda, Lolita Cibule
Ergoterapija, RFE2BakalaursObligātsEvita Krasmane, Ingrīda Bolgzda, Lolita Cibule
Fizioterapija, RFF2BakalaursObligātsEvita Krasmane, Ingrīda Bolgzda, Lolita Cibule
Fizioterapija, RFFN2BakalaursObligātsEvita Krasmane, Ingrīda Bolgzda, Lolita Cibule
Ortozēšana - protezēšana, RFO2BakalaursObligātsEvita Krasmane, Ingrīda Bolgzda, Lolita Cibule
Uzturs, RFU4BakalaursObligātsLolita Cibule, Ingrīda Bolgzda, Evita Krasmane
Uzturs, RFUN4BakalaursObligātsEvita Krasmane, Ingrīda Bolgzda, Lolita Cibule