Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Baiba Pumpiņa , Baiba Pumpiņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Pedagoģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Pedagoģija; Pieaugušo pedagoģija

Mērķis

Attīstīt profesionālos priekšstatus par supervīziju dažādās profesionālajās vidēs. Vērojot, aprakstot un analizējot supervīzijas procesu, veidot izpratni par supervizora profesionālās darbības daudzveidību un iespējām.

Priekšzināšanas

Supervizora profesionālā darbība; Individuālā supervīzija; Konsultēšanas un problēmu risināšanas metodes supervīzijā; Supervizora personības kvalitātes.

Rezultāti

Zināšanas

Atpazīst supervizora un supervizējamā profesionālās attiecības un attiecību kvalitāti. Atpazīst supervizora pielietotās metodes un tehnikas dažādos supervīzijas posmos. Izskaidro supervīzijas funkcijas, procesa priekšnoteikumus un veidojošos faktorus. Izskaidro supervīzijas procesu profesionālā terminoloģijā.

Prasmes

Apraksta novēroto supervīzijas procesu. Noformē protokolus, kas saistīti ar mācību supervīzijas procesa un rezultātu apkopojumu. Protokolos atspoguļo galvenās tēmas un risinājumus, iekļaujot teorētiskās zināšanas un jautājumus par novēroto procesu.

Kompetences

Analizē pielietotās metodes un tehnikas dažādos supervīzijas posmos. Izmanto iegūtās zināšanas un novērojumus savas profesionalitātes paaugstināšanai. Spēj sasaistīt teorētiskos aspektus ar savu pieredzi un novērojumiem supervīzijas laikā. Formulē idejas supervīzijas procesa pilnveidošanai un savu profesionālo resursu papildināšanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Supervīzija, SPVM1MaģistrsObligāts