Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Inta Poudžiunas

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:18.02.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:VPUPK_103LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Pedagoģija; Pieaugušo pedagoģijaMērķauditorija:Pedagoģija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Inta Poudžiunas
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristīne Mārtinsone
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppkatrsu[pnkts]lv, vppkatrsu[pnkts]lv, +371 67061590
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Apgūti studiju kursi - Individuālā supervīzija, supervīzija grupā, Uzņēmējdarbība, Konsultēšanas un problēmu risināšanas metodes supervīzijā, Komandas un organizācijas supervīzija.
Mērķis:
Attīstīt profesionālās zināšanas, prasmes un kompetenci praktiskajā darbā ar organizāciju/komandu; trenēt prasmi veikt organizācijas un/vai komandas izvērtēšanas un supervīzijas procesu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Organizācijas kultūra un tās ietekme uz supervīzijas procesu.Nodarbības1.00auditorija
2Organizācijas procesu izvērtēšana. Organigramma. Kontrakta slēgšana ar organizāciju. Hipotēžu izvirzīšana. Risinājumu alternatīvas.Nodarbības1.00auditorija
3Organizācijas/komandas attīstības vajadzībām atbilstošas teorētiskās pieejas un uz pierādījumiem balstīta prakse darbā.Nodarbības1.00auditorija
4Dažādu supervīzijas metožu lietojums praksē organizācijā.Nodarbības1.00auditorija
5Supervīzijas par studējošā darbu praksē. Gadījumu supervīzija. Ētikas dilemmas. Grupas procesu analīze.Nodarbības1.00auditorija
6Prezentācijas un izaugsmes vērtējums. Pašrefleksija.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studenti supervizora pārraudzībā veic organizācijas situācijas un/vai komandas izvērtējumu (t.s.k, sagatavo organigrammu), un sastāda organizācijas un/vai komandas attīstības plānu un vada supervīziju organizācijai un/vai komandai, argumentējot izvēlētās darba metodes. Veic savas darbības protokolēšanu. Sagatavo prezentāciju par izvērtēšanas procesu, hipotēzi, izmantotajām metodēm un komandas dinamiku. Raksturo formulētos supervīziju efektivitātes novērtēšanas kritērijus. Raksta profesionālās izaugsmes dienasgrāmatu.
Vērtēšanas kritēriji:
(1) dalība nodarbībās un supervīzijās, reflektējot par savu darbību. (2) prezentācija par prakses darbu. (3) profesionālās izaugsmes pašnovērtējums.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Raksturo supervīzijas procesu organizācijas līmenī, atpazīst un raksturo izvērtēšanas un supervīzijas procesa veicinošos un ierobežojošos faktorus. Izvēlas atbilstošu teorētisko bāzi darbam ar supervizējamo. Skaidro organigrammas un apraksta procesus sistēmiski.
Prasmes:Veic organizācijas situācijas un/vai komandas izvērtējumu, sastāda organizācijas un/vai komandas attīstības plānu un vada supervīziju organizācijai un/vai komandai, piemērojot atbilstošas supervīzijas darba metodes. Noformē supervīzijas dokumentāciju. Veic sava darba izvērtējumu (pašrefleksija). Sniedz atgriezenisko saiti organizācijas vadībai par supervīzijas rezultātiem.
Kompetences:Analizē un izvērtē supervizējamās organizācijas un/vai komandas attīstības vajadzības un izvēlas atbilstošu supervīzijas metodi. Izvērtē organizācijas un/vai komandas attīstības dinamiku. Piemēro atbilstošas supervīzijas darba metodes, lai veicinātu pārmaiņu nostiprināšanos organizācijā/komandā, atbilstoši pārmaiņu vadības teorijai un praksei. Pēc organizācijas vadības sistēmas analīzes izdara argumentētus secinājumus par vadības procesu pilnveides vajadzībām. Reflektīvi izvērtē un raksturo savu darbu ar organizāciju/komandu, kā arī izvērtē un raksturo organizācijas/komandas attīstības dinamiku. Strādā atbilstoši savai profesionālajai kompetencei, atpazīst savus profesionālos ierobežojumus un iespējas. Ievēro profesionālo ētiku.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Besona, Ž., Bro, Ī. (2018) Psihoterapeitiskās attiecības. Eksistence, identitāte, vēsture. Rīga: LPOA
2Кулаков С А (2002). Практикум по супервизии в консультировании и психотерапии С-Петербург Речь
3Lūis T., Amini F., Lenons R. (2003). Mīlestības teorijas pamati. Rīga: Madris.
4Malans D.H. (1997). Individuālā psihoterapija un psihodinamikas zinātne. Rīga: RaKa.
5McWilliams (2011) Psychoanalytic Diagnosis. Second Edition. Understanding Personality Structure in the Clinical Process. Guilford Press (Мак-Вильямс, Н. (2007) Психоаналитическая диагностика. Понимание структуры личности в клиническом процессе. M.: К
6Винер. Д. (2014). Терапевтические отношения. Перенос контрпрнос и обретения смисла. Москва, Когито-Центр.
Citi informācijas avoti
1https://freepsychotherapybooks.org/supervision