Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Ieva Rugina
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi; Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Psihiatrija

Mērķis

Pilnveidot klīnisko domāšanu pirms klīniskajās studijās. Izprast un pielietot konceptuālos prakses modeļus psihiatrijā, veicināt izpratni par teorētisko zināšanu integrāciju ergoterapeita darba procesā un nodarbju disfunkciju pacientiem/klientiem ar garīgās veselības traucējumiem. Izprast, analizēt un pielietot iegūtās zināšanas un prasmes.

Priekšzināšanas

Zināšanas par konceptuālajiem prakses modeļiem, zināšanas psihiatrijā, farmakoloģijā, radošajās aktivitātēs, psiholoģijā un ētikā.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošais spēs raksturot biežāk sastopamos garīgās veselības traucējumus, izvēlēties un analizēt atbilstošus konceptuālos prakses modeļus, definēt ergoterapeita lomu un taktiku psihiatriskajā rehabilitācijā personām ar garīgās veselības traucējumiem, izskaidrot un pamatot pacienta/klienta novērtēšanai izmantojamo standartizēto instrumentu pielietošanu, identificēt nodarbes veikšanas disfunkciju, pamatot un izskaidrot izvēlētā terapijas plāna sastādīšanu un metodes.

Prasmes

Studējošais spēs lietot profesionālo terminoloģiju, ievērot ētiskos aspektus saskarsmē, izmantot atbilstošus konceptuālos prakses modeļus un terapeitiskās pieejas, novērtēt un analizēt nodarbju disfunkciju, demonstrēt praktiskas iemaņas pacienta/klienta novērtēšanā, izmantojot novērošanas metodes un standartizētus instrumentus, pamatot terapijas plāna sastādīšanu, kritiski izvērtēt un argumentēt terapijas metožu izvēli, demonstrēt terapijas plāna realizēšanu, izmantojot dažādas metodes, novērtēt terapijas efektivitāti, dokumentēt terapijas procesu, kritiski analizēt literatūru.

Kompetences

Izmantojot apgūtās zināšanas un prasmes, studējošais spēs identificēt nodarbes problēmas psihisko saslimšanu gadījumā, formulēt nodarbju disfunkciju, analizēt un interpretēt iegūto informāciju, izstrādāt un pielietot efektīvu, uz pierādījumiem balstītu novērtēšanu un terapiju. Izvērtēt terapijas efektivitāti.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ergoterapija, RFE5BakalaursObligātsIeva Rugina, Anna Golubeva