Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Elmārs Rancāns
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:2. cikla (Maģistra)
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Psihiatrija

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi par psihisko un uzvedības traucējumu izplatību, etioloģiju, patoģenēzi, klīniskiem simptomiem, diagnostiku un norisi (pēc SSK-10), psihiatrijas neatliekamo stāvokļu ārstēšanu; psihisko un uzvedības traucējumu profilakses, medikamentozās ārstēšanas, pacientu sociālās rehabilitācijas pamatprincipiem un psihoterapeitiskās ārstēšanas lomu primārajā aprūpē. Apgūt psihiatriskā aprūpes dienesta organizāciju, darbību, tās ētiskos un juridiskos principus; kompetenču sadalījumu starp dažādiem speciālistiem; psihiski slimo pacientu aprūpes plānošanu, organizēšanu un ārstēšanas rezultātu izvērtēšanu.
Apgūt prasmes un attīstīt kompetences psihiatrijas nozarē ārsta specialitātei nepieciešamā apjomā. Veidot empātisku attieksmi pret pacientu un viņu ģimenes locekļiem, apzināties un pilnveidot savu personisko attieksmi pret psihiskiem un uzvedības traucējumiem.

Priekšzināšanas

• anatomijā, fizioloģijā, patoloģiskajā fizioloģijā un anatomijā;
• attīstības un medicīniskajā psiholoģijā;
• medicīnas ētikā;
• epidemioloģijā;
• sabiedrības veselībā;
• medicīniskajā ģenētikā;
• slimnieku klīniskās aprūpes pamatos;
• neiroloģijas pamatos;
• centrālās nervu sistēmas radioloģiskajā izmeklēšanā;
• psihofarmakoloģijā;
• psihoterapiju pamatprincipos.

Rezultāti

Zināšanas

Izklāstīt, parādīt un sistematizēt zināšanas par psihisko un uzvedības traucējumu izplatību, etioloģiju, patoģenēzi, klīniskiem simptomiem, diagnostiku un norisi (pēc SSK-10), psihiatrijas neatliekamo stāvokļu ārstēšanu; psihisko slimību profilakses, medikamentozās ārstēšanas, pacientu sociālās rehabilitācijas pamatprincipiem un psihoterapeitiskās ārstēšanas lomu primārajā aprūpē.

Prasmes

Apgūtas prasmes veikt pilnu psihiatrisku novērtēšanu, atklāt, novērtēt un aprakstīt pamata psihiatriskos simptomus vispārējā medicīniskā praksē; diferencēt normu no stresa reakcijas sadzīves situācijās un garīgās patoloģijas, novērtēt pašsavainošanās risku; empātiski intervēt pacientus ar psihiskiem traucējumiem, apzināties terapeitisko attiecību nozīmi psihiatrijā; ziņot psihiatrisku klīnisko gadījumu citiem ārstiem un aprūpes personālam; izvērtēt un plānot pacienta aprūpes veidu, spēt novērtēt ģimenes attiecību ietekmi uz pacientu; apzināties multidisciplinārās komandas darba pamatprincipus un prast līdzdarboties tajā.

Kompetences

Plānot un ieteikt palīdzību pārzināto psihiatriskā aprūpes dienesta organizāciju, darbību, tā ētiskos un juridiskos principus; kompetenču sadalījumu starp dažādiem speciālistiem; kompetences psihiski slimo pacientu aprūpes plānošanā, organizēšanā un ārstēšanas rezultātu izvērtēšanā.
Ievērot konfidencialitāti un informēto piekrišanu psihiatriskajā aprūpē; izprast un iejūtīgi attiekties pret pacientu un viņu ģimenes locekļu stigmatizāciju; izskaidrot slimības būtību pacientam un viņa ģimenes locekļiem; apzināties savu personiskās attieksmi pret psihisko un uzvedības traucējumu un tās ietekmi uz pacientiem un ārstēšanas procesu.
Spējas integrēt jaunākos zinātniskos sasniegumus psihiatrijā ikdienas darbā un pētniecības attīstībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMF7MaģistrsObligāts
Medicīna, SSNMFz8MaģistrsObligāts
Medicīna, MF7MaģistrsObligāts