Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Aelita Vagale
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Psiholoģija; Sociālā psiholoģija

Mērķis

Padziļināt zināšanas par saskarsmi un saskarsmes līdzekļiem profesionālā vidē. Saskarsmes treniņā pilnveidot prasmes sarunai ar klientu. Attīstīt iemaņas sarunā ar klientu ievākt dzīves vēsturi un identificēt klienta galvenās problēmas; apgūt motivēšanas pamatprasmes, izmantojot motivējošās intervijas principus. Atpazīt un izprast klientu tipus un motīvus dzīvesveida izmaiņām. Atpazīt konfliktu, konflikta pazīmes, novērtēt konflikta nozīmi un pielietot tā risināšanas prasmes. Izprast un atpazīt profesionālās izdegšanas riskus, prast pielietot profilakses metodes izdegšanas risku mazināšanai.

Priekšzināšanas

Profesionālie studiju kursi, psiholoģija.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti raksturo saskarsmes komponentus, kas ir pamatā kontakta dibināšanai un uzturēšanai ar klientu, atpazīst un izprot klientu personības tipus un motīvus dzīvesveida izmaiņām. Identificē klienta galvenās problēmas. Pārzina pārmaiņu soļus veselības uzvedības transteorētiskā modeļa ietvaros. Uzskaita personības tipu galvenās pazīmes. Definē konflikta pazīmes, apraksta profesionālās izdegšanas riskus, pazīmes un profilakses paņēmienus.

Prasmes

Lomu spēlēs pielieto aktīvo klausīšanos, profesionāli vada sarunu ar klientu, prot ievākt īsu dzīves vēsturi, kā arī vada motivējošo interviju. Atpazīst klienta veselības uzvedības pārmaiņu procesu. Lomu spēlēs pielieto konflikta risināšanas prasmes. Prot identificēt situācijas, kas rada izdegšanas risku. Izvērtē savus resursus, izdegšanas riskus. Atpazīst pilnveidojamās prasmes profesionālajā saskarsmē.

Kompetences

Studenti diferencē komunikāciju ar dažādām klientu grupām un personības tipiem un pamato/raksturo savu izvēli; novērtē klienta motivāciju un nepieciešamību pielietot motivējošo interviju. Lieto aktīvās klausīšanās un motivēšanas prasmes atbilstoši klienta veselības uzvedības pārmaiņu procesam Atšķir dažādu konfliktsituāciju pazīmes, izmanto stratēģijas to risināšanai. Pārzina un izmanto profilakses metodes profesionālās izdegšanas risku mazināšanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sports, VS8BakalaursObligāts