Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Marika Lotko

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:08.10.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:LUSDK_197LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā politika un sociālā darba organizācijaMērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Marika Lotko
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Labklājības un sociālā darba katedra
Struktūrvienības vadītājs:Lolita Vilka
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, socdkatrsu[pnkts]lv, socdkatrsu[pnkts]lv, +371 67061575
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav nepieciešamas.
Mērķis:
Iepazīstināt studentus ar sociālā darba specifiku un sociālā darba speciālistu kompetenci; raksturot sociālā darba virzienus; sniegt informāciju par valsts un pašvaldību pabalstu veidošanas pamatprincipiem; veidot izpratni par sociālā darba prakses līmeņiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Sociālā darba profesijaLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Sociālā darba speciālistiNodarbības2.00auditorija
3Sociālais darbs ar pamatiedzīvotājiemLekcijas1.00auditorija
4Radikālais sociālais darbsLekcijas1.00auditorija
5Ekoloģiskais sociālais darbsNodarbības1.00auditorija
6Valsts un pašvaldības pabalstu sistēmaLekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
7Sociālā darba prakses līmeņiLekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
8Lēmumpieņēmēju ietekmēšanas iespējasNodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Referāta sagatavošana, iepazīšanās ar pētījumiem, literatūras studēšana.
Vērtēšanas kritēriji:
Piedalīšanās grupu darbos, individuālo uzdevumu izpilde, prezentāciju sagatavošana un prezentēšana.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Definēt sociālā darba jēdzienu; uzskaitīt sociālā darba formas; aprakstīt sociālā darba speciālistu kompetenci; raksturot valsts un pašvaldību pabalstu veidošanas pamatprincipus; nosaukt galvenos normatīvos aktus, kas regulē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nodrošinājumu; raksturot sociālā darba prakses līmeņus.
Prasmes:Identificēt aktuālās sociālās problēmas Latvijā; skaidrot sociālā darba jēdzienu; nosaukt un raksturot sociālā darba virzienus; nosaukt galvenos normatīvos aktus, kas regulē sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību Latvijā, kā arī uzskaitīt par sociāliem pakalpojumiem un sociālo palīdzību atbildīgās institūcijas Latvijā.
Kompetences:Izprast sociālā darba profesijas lomu un nepieciešamību sociālā taisnīguma, dažādības un cilvēktiesību veicināšanā un aizstāvēšanā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Brueggemann, W. The Practice of Macro Social Work. Cengage Learning, 2013.
2Grey, M., Coates, J., Yellow Bird, M. Indigenous social work around the world. Routledge, 2010.
3Mckinnon, J., Alston, M. Ecological social work. Towards sustainability. Palgrave, 2016.
4Pierson, J., Thomas, M. Dictionary of social work. Open University Press, 2010.
5Teater, B., Baldwin, M. Social Work in the Community: Making a Difference. Policy Press, 2012.
Papildus literatūra
1Dominelli, L. Introducing Social Work. Polity Press, 2009.
2Zastrow, Ch. Social Work with Groups: A Comprehensive Workbook. Cengage Learning, 2008.
Citi informācijas avoti
1Sociālais darbs: izglītība, pētniecība prakse, RSU, 2017.
2Sociālais darbs Latvijā, LM, 2019.
3https://www.ifsw.org/