Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Lolita Vilka
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Kultūras un masu komunikācijas socioloģija

Mērķis

Veidot izpratni par kultūru dažādību mūsdienu sabiedrībā, par cilvēku uzvedības kultūras determinantēm un ar to saistītām sociālām problēmām, par kultūrdažādību izpratnes praktisko nozīmi sociālā darba praksē.

Priekšzināšanas

ievads sociālajā darbā

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students gūst izpratni un spēs izskaidrot kultūras un sociālās antropoloģijas jēdzienus un kategorijas, kultūras elementus; spēs raksturot subkultūru veidošanos, sociālo struktūru, sociālās problēmas multikultūras sabiedrības kontekstā, kā arī antropoloģijas zināšanu praktisko nozīmi sociālā darba praksē.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs novērot un identificēt kultūras saistību ar sociālajām problēmām, paskaidrot dzīvesveida lomu sociālo problēmu tapšanā, paskaidrot radniecības saites (izveidot ģenogrammu), veikt novērojumu un pielietot pamata prasmes dzīvesstāsta metodes pielietošanā.

Kompetences

Spēs apliecināt toleranci attieksmē pret ‘citādo’, profesionālā komunikācijā ar klientu,
veikt kultūrizskaidrojošu funkciju, risinot sociālas problēmas.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD2BakalaursObligātsDaniel Markovič, Ingrīda Bolgzda, Lolita Vilka, Marika Lotko
Sociālais darbs, SDN2BakalaursObligātsDaniel Markovič, Ingrīda Bolgzda, Lolita Vilka, Marika Lotko