Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Marika Lotko
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Kultūras un masu komunikācijas socioloģija

Mērķis

Veidot izpratni par kultūru dažādību mūsdienu sabiedrībā, par cilvēku uzvedības kultūras determinantēm un ar to saistītām sociālām problēmām, par kultūrdažādību izpratnes praktisko nozīmi sociālā darba praksē.

Priekšzināšanas

Ievads sociālajā darbā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students gūst izpratni un spēs izskaidrot kultūras jēdzienus un kategorijas, kultūras elementus; spēs raksturot vardarbību starpkultūru kontekstā, sociālās problēmas multikultūras sabiedrības kontekstā, konfliktus starpkultūru kontekstā, darbu ar bēgļiem un patvēruma meklētājiem.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs novērot un identificēt kultūras saistību ar sociālajām problēmām, paskaidrot dzīvesveida lomu sociālo problēmu tapšanā, raksturot starpkultūras kompetenci, kas nepieciešama sociālajam darbiniekam.

Kompetences

Spēs apliecināt toleranci attieksmē pret ‘citādo’, profesionālā komunikācijā ar klientu, veikt kultūrizskaidrojošu funkciju, risinot sociālas problēmas.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SDN2BakalaursObligāts
Sociālais darbs, SD2BakalaursObligāts