Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Valdis Voins
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Veidot izpratni par sodu izpildi regulējošajiem normatīvajiem aktiem, tiesiskajām attiecībām, soda piemērošanas un izpildes kārtību.
Uzdevumi: iepazīstināt studentus ar kriminālsodu piemērošanas un izpildes sistēmu Latvijā.

Priekšzināšanas

Iepriekš jāapgūst zināšanas studiju kursos: "Tiesību teorijā", "Krimināltiesībās", "Kriminālprocesa tiesībās".

Rezultāti

Zināšanas

Par penitenciārās sistēmas darbības principiem, kriminālsodu praktiskās piemērošanas pamatiem, kriminālsodu izpildes institūcijām, notiesāto personu tiesisko stāvokli, brīvības atņemšanas soda progresīvo sistēmu, notiesāto personu klasifikāciju, sodu izpildes režīma noteikšanu, Valsts probācijas dienesta darbības pamatprincipiem, LR saistošiem starptautiskiem tiesību aktiem par apiešanos ar notiesātajiem.

Prasmes

Spēj orientēties Latvijai saistošajos normatīvajos aktos par sodu izpildes sistēmu, kritiski vērtēt ierosinātās izmaiņas Latvijas sodu izpildes sistēmā.

Kompetences

Spēj pamanīt Latvijas penitenciārās sistēmas nepilnības normatīvās bāzes un tiesību piemērošanas aspektā, teorētiski pamatot un argumentēt uzlabojumu nepieciešamību, izmantojot starptautisko praksi, piedāvāt konkrētus risinājumus esošo problēmu atrisināšanai.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.