Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Indra Vīnberga

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:21.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:SUUK_084LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Sporta zinātne; Sporta pedagoģijaMērķauditorija:Rehabilitācija; Sporta treneris; Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Indra Vīnberga
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sporta un uztura katedra
Struktūrvienības vadītājs:Una Veseta
Kontaktinformācija:Rīga, Cigoriņu iela 3, spkatrsu[pnkts]lv, spkatrsu[pnkts]lv, +371 67611559
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas33
Kopā kontaktstundas33
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Iemaņas sporta spēlēs vispārizglītojošo skolu programmas ietvaros.
Mērķis:
Veicināt teorētisko zināšanu apguvi par dažādu sporta spēļu vietu un lomu kā veselības nostiprināšanas līdzekli. Studenti apgūst un pilnveido praktiskās iemaņas dažādās sporta spēlēs, radot vēlmi iesaistīties daudzveidīgu sporta aktivitāšu apguvē un attīstīt un uzlabot fiziskās spējas. Apgūst šo spēļu pamatnoteikumus.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Basketbola vēsture. Basketbola tehnikas paņēmienu klasifikācija, svarīgāko paņēmienu raksturojums un pielietojums darbībā.Nodarbības1.00sporta bāze
2Volejbola vēsture. Volejbola tehnikas paņēmienu klasifikācija, svarīgāko paņēmienu raksturojums un pielietojums darbībā.Nodarbības1.00sporta bāze
3Badmintona vēsture. Badmintona tehnikas paņēmienu klasifikācija, svarīgāko paņēmienu raksturojums, iemaņu pilnveidošana. Badmintona spēles noteikumi. Galda tenisa vēsture. Galda tenisa tehnikas paņēmienu klasifikācija, svarīgāko paņēmienu raksturojums, apgūšana un iemaņu pilnveidošana. Galda tenisa spēles noteikumi.Nodarbības1.00sporta bāze
4Basketbola tehnikas paņēmieni un pilnveidošana dažādos vingrinājumos. Dribls. Bumbas turēšana, bumbas tveršana. Praktisko iemaņu apgūšana spēles apstākļos. Spēles noteikumi.Nodarbības1.00sporta bāze
5Volejbola tehnikas paņēmienu pielietojums darbībā. Piespēļu pilnveidošana izmantojot dažādus volejbola vingrinājumus. Serves. Praktisko iemaņu apgūšana spēles apstākļos un spēles noteikumi.Nodarbības2.00sporta bāze
6Basketbola tehnikas paņēmieni un pilnveidošana, ķermeņa tehnika: stāja, pārvietošanās, lēcieni, apstāšanās, pagriezieni, piespēles. Praktisko iemaņu apgūšana spēles apstākļos un spēles tiesāšanā.Nodarbības1.00sporta bāze
7Volejbola tehnikas paņēmieni, stājas, pārvietošanās, lēcieni, piespēles – augšējā, apakšējā, gremde. Praktisko iemaņu apgūšana spēļes apstākļos.Nodarbības2.00sporta bāze
8Metieni basketbolā. Metienu apguve izmantojot dažādus vingrinājumus. Praktisko iemaņu apgūšana spēles apstākļos. Basketbola tehnikas paņēmieni un pilnveidošana dažādos vingrinājumos.Nodarbības1.00sporta bāze
9Badmintona un galda tenisa tehnikas paņēmieni, apgūšana un iemaņu pilnveidošana. Dubultspēle badmintonā, galda tenisā. Punktu skaitīšana un serves maiņa.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Basketbola vēsture. Basketbola tehnikas paņēmienu klasifikācija, svarīgāko paņēmienu raksturojums un pielietojums darbībā.Nodarbības1.00sporta bāze
2Volejbola vēsture. Volejbola tehnikas paņēmienu klasifikācija, svarīgāko paņēmienu raksturojums un pielietojums darbībā.Nodarbības1.00sporta zāle
3Badmintona vēsture. Badmintona tehnikas paņēmienu klasifikācija, svarīgāko paņēmienu raksturojums, iemaņu pilnveidošana. Badmintona spēles noteikumi. Galda tenisa vēsture. Galda tenisa tehnikas paņēmienu klasifikācija, svarīgāko paņēmienu raksturojums, apgūšana un iemaņu pilnveidošana. Galda tenisa spēles noteikumi.Nodarbības1.00sporta bāze
4Basketbola tehnikas paņēmieni un pilnveidošana dažādos vingrinājumos. Dribls. Bumbas turēšana, bumbas tveršana. Praktisko iemaņu apgūšana spēles apstākļos. Spēles noteikumi.Nodarbības1.00sporta zāle
5Volejbola tehnikas paņēmienu pielietojums darbībā. Piespēļu pilnveidošana izmantojot dažādus volejbola vingrinājumus. Serves. Praktisko iemaņu apgūšana spēles apstākļos un spēles noteikumi.Nodarbības1.00sporta zāle
6Basketbola tehnikas paņēmieni un pilnveidošana, ķermeņa tehnika: stāja, pārvietošanās, lēcieni, apstāšanās, pagriezieni, piespēles. Praktisko iemaņu apgūšana spēles apstākļos un spēles tiesāšanā.Nodarbības1.00sporta zāle
7Volejbola tehnikas paņēmieni, stājas, pārvietošanās, lēcieni, piespēles – augšējā, apakšējā, gremde. Praktisko iemaņu apgūšana spēļes apstākļos.Nodarbības1.00sporta zāle
10Sporta spēļu pamattehnikas elementi dažādos sporta spēļu testu vingrinājumos.Nodarbības1.00sporta bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studējošie patstāvīgi studē e-studiju materiālus un literatūru, sagatavo dažādus vingrinājumus, sporta spēļu pamattehnikas elementu pilnveidošanai.
Vērtēšanas kritēriji:
Tiek vērtēta studenta līdzdalība praktiskajās nodarbībās, prasme parādīt un izskaidrot dažādu sporta spēļu vingrinājumu pielietojumu pamattehnikas paņēmienu pilnveidošanai. Kustību iemaņu testi.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Ieskaite
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti: • spēs pastāstīt par dažādām sporta spēlēm un to nozīmi veselības nostiprināšanā; • nosauks basketbola, volejbola, badmintona, galda tenisa spēles tehnikas iedalījumu; • nosauks bumbas tehnikas paņēmienus un ķermeņtehnikas basketbolā, volejbolā; • klasificēs sporta spēļu pamata tehnikas paņēmienus; • zinās nosaukt mācīto sporta spēļu pamatnoteikumus.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs: • demonstrēt sporta spēļu tehnikas pamatpaņēmienus; • pielietot apgūtos sporta spēļu pamatnoteikumus tiesājot sacensības; • izmantot dažādus tehnikas apmācības paņēmienus basketbolā, volejbolā; • novērtēt dažādu sporta spēļu slodžu ietekmi uz cilvēka organismu.
Kompetences:Studenti spēs lietot sporta spēļu tehnikas elementus atbilstoši situācijai, izmantot sporta spēļu vingrinājumus vispārējās fiziskās sagatavotības uzturēšanā, uzlabošanā un veselības nostiprināšanā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Dzenis A., Grāvītis U., Knipše G. un autoru kolektīvs. Trenera rokasgrāmata. Rīga, Jumava, 2015, 375 lpp.
2Hodges, Larry, Table Tennis Tips : three years and 150 online tips all in one volume / [Charleston, S.C] : 2014
3Lapiņš V. Volejbols, Rīga: SIA “Izglītības soļi”, 2002 Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija
4Līcis R., Grāvītis U., Luika S. un autoru kolektīvs. Vispusīgās fiziskās sagatavotības trenera rokasgrāmata. LTTC, 2015, 239 lpp
5Miniscalco, Keith, Survival guide for coaching youth basketball / Champaign, IL : 2015.
6Rudzītis A., Grāvītis U. Rokasgrāmata veiksmīgam basketbola trenerim, Rīga, apgāds “Jumava”, 2008
7Rook, Stuart 101 Multi-Skill Sports Games / Stuart Rook, Tony Charles. London : 2013
8 Weatherford, Leonida Rule Book of Games : Badminton / [Izdošanas vieta nav zināma] : 2018
Citi informācijas avoti
1http://www.sporta-klubi.lv/lat/publikacijas/sporta_veidu_no…
2http://jbdl.webs.com/fibanoteikumi.htm
3http://www.sporta-klubi.lv/lat/publikacijas/sporta_veidu_no…
4http://www.beachvolley.lv/?inc=15&menu=191
5http://www.badminton.lv/index.php?lang=lv&id=4
6www.badminton.lv/index.php?lang=lv&id=6
7http://www.galdateniss.lv/lat/galda-tenisa-noteikumi-iesace…
8http://www.ittf.com/ittf_handbook/ittf_hb.html