Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Ludmila Jermakoviča

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:05.07.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:VC_022LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:9.00ECTS:13.50
Zinātnes nozare:ValodniecībaMērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība; Politikas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ludmila Jermakoviča
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Valodu centrs
Struktūrvienības vadītājs:Dace Žibala
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, valodasatrsu[pnkts]lv, valodasatrsu[pnkts]lv, +371 67061586
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)30Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas60
Kopā kontaktstundas60
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)30Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas60
Kopā kontaktstundas60
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)30Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas60
Kopā kontaktstundas60
Study course description
Zināšanas:
Nav.
Mērķis:
Panākt, lai studenti kursa apguves rezultātā spētu izmantot vācu valodu saziņai ikdienas situācijās, atbilstoši „Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” izstrādātā valodas prasmju līmeņu apraksta A1/A2 līmenim (Common European of Reference for Language Learning, Teaching and Assessment).
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Patskaņu, līdzskaņu un burtu savienojumu izruna. Sasveicināšanās un atsveicināšanās, iepazīšanās formu apguve. Uzruna: „tu” un „jūs”. Darbības vārda vieta teikumā. Vārdu kārtība teikumā. Jautājuma teikums ar jautājuma vārdu "W-Frage" un bez "Ja/Nein-Frage". Valsts un valodas nosaukumi vācu valodā. Noteiktais artikuls "-der(m), die(f), das(n)". Izteiciens "-Ich möchte nach".Nodarbības5.00auditorija
2Dzīvesvieta, adrese, pasta indekss, telefona numurs, ģimenes stāvoklis, e-pasta adrese, darba vai mācību vieta. Darbības vārdu "wohnen, arbeiten, studieren" un jautājuma vārda "Wo?" lietošana teikumos. Universitāte, fakultātes. Skaitļa vārdi no 100 līdz 1000. Darbības vārdu "haben" un "sein" locīšana un pielietojums teikumos. Jautājuma vārda "Wer?" pielietojums teikumā. Lietvārds, tā dzimte.Nodarbības7.00auditorija
3Dažādu valstu naudas vienības, skaitļa vārdi no 1000 līdz miljardam. Mājsaimniecības piederumi, mēbeles. Lielveikals, nodaļas, informācija, cenas. Avīzes sludinājumi: lietotas mantas – pirkšana un pārdošana. Lietvārds: daudzskaitļa formas. Akuzatīva locījums tiešā papildinātāja nozīmē.Nodarbības8.00auditorija
4Vācijas Federatīvā Republika. Federālās zemes. Valsts simboli. Parlaments, partijas.Nodarbības10.00auditorija
5Iepirkšanās pārtikas veikalā. Pārtikas preces, mērvienības un iepakojumu formas. Veikala nodaļas, preču novietojums. Pavēles izteiksme – norādījumi, lūgumi, padomi. Personu vietniekvārdi nominatīvā un datīvā. Dzērienu un ēdienu nosaukumi, ēdienkarte. Pasūtījums kafejnīcā "-Ich möchte/nehme/bestelle/trinke" + nenoteiktais artikuls "Akk. eine.. ein.. einen". Darbības vārds "essen", tā locīšana.Nodarbības6.00auditorija
6Pulksteņa laiks – oficiālais un neoficiālais. Pasākumu, notikumu laiks un vieta. "Um wie viel Uhr beginnt..?" Dienu, mēnešu, gadalaiku nosaukumi. Svētku dienas Latvijā un Vācijā. Profesijas, darba vieta, darba pienākumi. Kārtas skaitļa vārdi. Modālie darbības vārdi, locīšana un pielietojums, vārdu kārtība teikumā.Nodarbības7.00auditorija
7Text "Eine Klasse stellt sich vor". Piederības vietniekvārdi, saskaņojums ar lietvārdu, locīšana. Oficiāla un privāta vēstule. Ģimene, ģimenes locekļi, radinieki. Ģimenes ciltskoks. Ikdienas mājas darbi. Neregulārie darbības vārdi – locīšana, pielietojums. Darbības vārdi ar atdalāmiem un neatdalāmiem priedēkļiem – locīšana un pielietojums.Nodarbības7.00auditorija
8Īsa Vācijas vēsture. Vācijas apvienošana. Valdība, ārpolitika.Nodarbības10.00auditorija
9Apskates objekti Berlīnē, Vācijā un Latvijā, mīļākās vietas. Ceļš, ceļa apraksts, virziens, transports, satiksme, pārvietošanās pilsētā, dažādu objektu atrašanās vietas. Nesenās pagātnes notikumi. Vienkāršā pagātne "war, hatte". Saliktā pagātne "-Perfekt; Partizip II" – regulārie un neregulārie darbības vārdi – formu veidošana. Personu vietniekvārdi akuzatīvā.Nodarbības7.00auditorija
10Jaunieši Vācijā un Latvijā, dzīvesvieta, attiecības ar draugiem un vecākiem. Bērnība, jaunība. Palīgteikumi ar saikļiem "weil und obwohl", vārdu kārtība palīgteikumos. Modālie darbības vārdi vienkāršās pagātnes formā "-Präteritum".Nodarbības7.00auditorija
11Atpūtas un ceļojumu piedāvājumi, izklaides iespējas Vācijā, Austrijā, Šveicē un Latvijā – ceļošana, atpūtas iespējas, pilsētas, apskates objekti, daba. Saliktā pagātne "-Perfekt".Nodarbības6.00auditorija
12Eiropas Savienība, tās struktūra, institūcijas, valstis.Nodarbības10.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Mājas darbi ar konkrētu uzdevumu veikšanu; vingrinājumu, vēstuļu rakstīšana, izmantojot paraugus; aktīvās leksikas, darbības vārdu formu apguve.
Vērtēšanas kritēriji:
Studējošais studiju kursa apguves noslēgumā spēs pielietot biežāk lietotos lietvārdus vienskaitlī un daudzskaitlī un darbības vārdu formas; prasmīgi uzdot jautājumus un atbildēt uz tiem; brīvi uztvert un nodot vajadzīgo informāciju mutvārdu formā; veidot un uzturēt dialogu ikdienas situācijās; saprast un iegaumēt biežāk sastopamās vācu valodas konstrukcijas. Aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās, laikus iesniegti, kvalitatīvi izpildīti rakstiskie mājas darbi; atbilžu kvalitāte praktiskajās nodarbībās, individuālais darbs. Kursa beigās eksāmens, kurā tiek pārbaudītas lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas struktūru lietošanas, kā arī runāšanas prasme.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Priekšzināšanas:Studējošie spēs pielietot mutiskā un rakstiskā saziņā vācu standartvalodas vārdu krājumu, atpazīt un atšķirt vienkāršus stāstījuma un jautājuma teikumus; atpazīt un noteikt pareizu vārdu kārtību teikumā; atrast tekstā vajadzīgo informāciju; izmantot nepieciešamākās frāzes sarunas uzsākšanai, tās uzturēšanai, informācijas nodošanai; spēs atpazīt biežāk sastopamās vācu valodas konstrukcijas, atpazīt un noteikt, vai attiecīgais apgalvojums vai teksts attiecas uz tagadnes, pagātnes vai nākotnes darbībām.
Prasmes:Studējošie spēs saprast vienkāršus tekstus par zināmām ikdienas tēmām, vēstules, ielūgumus, sludinājumus presē un citus autentiskus materiālus; spēs izmantot apgūtās valodas struktūras ikdienas komunikācijā, atstāstīt un pārfrazēt tekstu, izklāstot savu domu.
Kompetences:Studējošie spēs sniegt īsu informāciju par sevi, saviem tuviniekiem, dzīves apstākļiem un studijām; spēs izveidot tekstu ielūgumam un personīgai vēstulei, īsus ziņojumus, aizpildīt anketas viesnīcā, pierakstīt vienkāršu informāciju; spēs veidot monologu un dialogu par dažādām ar sadzīvi un studijām saistītām tēmām.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Tangram aktuell Lektion 1-4, Max Hueber Verlag, Ismaning, 2004, 144 S.
2Tangram aktuell Lektion 5-8, Max Hueber Verlag, Ismaning, 2005, 152 S.
Papildus literatūra
1Zur Orientierung Deutschland - Quiz: Hueber-Verlag 2012
2Zwischendurch mal.... Landeskunde: Hueber-Verlag 2015
3Deutsch perfekt - Ein Sprachmagazin
4Maie Lepp Grammatik ist kinderleicht, Zvaigzne ABC, Riga, 2000, 231 S.
5Egons Ziediņš Vācu valodas praktiskā gramatika; Zvaigzne ABC 2009
6Vārdnīca 7 valodas biežāk lietotie vārdi un to izplatītākās nozīmes; Avots 2003
Citi informācijas avoti
1www.hueber.de/deutsch-lernen
2www.goethe.de