Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Sergejs Kruks
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Bibliotēkzinātne

Mērķis

Iepazīstināt maģistrantus ar diskursa jēdzienu, tā attīstību, tā veidiem, analīzes metodēm; saistību ar dažādiem komunikācijas veidiem veselības aprūpē un to mijiedarbību; medicīna – diskursīvā prakse; medicīnas diskurss – starpdisciplīnu diskurss; veicināt izpratni par šiem procesiem mūsdienu publiskajā telpā. Kāpēc šeit? Kāpēc tagad? Kāpēc tā? Medicīniskā diskursa vēsturiskais un sociālais konteksts, tā nozīme; iepazīstināt maģistrantus ar naratīvu (arī storry telling) veidošanas pamatprincipiem vispār un veselības aprūpes nozarē diskursā jo īpaši; ārsta un pacienta komunikācijas modeļiem, komunikācijas aksiomām; iepazīstināt maģistrantus ar šāda diskursa veidošanas elementiem, tostarp strukturālajiem; iepazīstināt maģistrantus ar medicīniskā diskursa kopienas izpausmēm; iepazīstināt ar diskursa dramaturģijas elementiem un argumentēšanas paņēmieniem un retoriku.

Priekšzināšanas

Nav.

Rezultāti

Zināšanas

­Zināšanas par atšķirīgu diskursa autoru pieejām un metodēm, izpratne par diskursa jēdzienu un tā attīstību.
­Zināšanas par veselības aprūpes diskursa kopienu un tā raksturojumu, komunikācijas barjerām.
­Izpratne par dažādiem argumentācijas un retorikas veidiem, spēja tos identificēt un atšķirt.

Prasmes

­Pielietot veselības diskursu veselības nozares komunikācijā – komunikācijas barjeru pārvarēšanā.
­Analizēt diskursa veidus un kontekstus, identificēt nosacījumus, kuri ietekmē to veidošanu un interpretēt publiskajā telpā pieejamos diskursus.
­Pielietot diskursa analīzi izstrādājot pētnieciskos darbus.

Kompetences

Izmantot veselības diskursu veselības komunikācijas jautājumu pētniecībā un analīzē, pielietojot atbilstošas argumentācijas, retorikas un komunikāciju barjeru pārvarēšanas metodes, analizēt un novērtēt, kā arī kritiski argumentēt un diskutēt par publiskajā telpā eošajiem diskursiem.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.