Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ilona Zariņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:27.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_309LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilona Zariņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas30
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Vispārēja vidējā izglītība, pamatiemaņas darbā ar datoru, valsts valodas zināšanas un angļu valodas pamatzināšanas.
Mērķis:
Sniegt studējošajiem zināšanas par indivīda fizisko, garīgo un sociālo veselību, kā arī veselību sabiedrības veselības kontekstā, veselību kā kopveselumu, uzmanību pievēršot veselīgam dzīvesveidam un veselību ietekmējošajām situācijām un to risinājumiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Veselības jēdziens. Veselības kopveselums.Lekcijas1.00auditorija
2Veselību ietekmējošie faktori: iedzimtība, dzīvesveids, vide, veselības aprūpe.Nodarbības2.00auditorija
3Biopsihosociālais modelis veselības izpratnē.Lekcijas1.00auditorija
4Veselību ietekmējošie paradumi. Cilvēka paradumus noteicošie faktori.Nodarbības2.00auditorija
5Veselības uzvedība un motivācija.Lekcijas1.00auditorija
6Individuālā un sabiedrības veselība. Veselīgs dzīvesveids un dzīves kvalitāte.Lekcijas1.00auditorija
7Iedzīvotāju veselība 21. gadsimtā. Saslimstības struktūras izmaiņas pēdējās desmitgadēs.Lekcijas1.00auditorija
8Hronisko slimību galvenie cēloņi un profilakse.Nodarbības2.00auditorija
9Ļaundabīgo audzēju (ādas vēža, plaušu vēža) riska faktori.Nodarbības2.00auditorija
10Veselīgs dzīvesveids un tīra vide kā ļaundabīgo audzēju profilakses līdzekļi.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studiju kursa realizācijas laikā studējošie patstāvīgi sagatavo un prezentē divus darbus par kursā apskatāmajām tēmām.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktīva dalība lekcijās un nodarbībās, semestra beigās ieskaite.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie zinās dzīves kvalitātes rādītājus un dzīvesveida ietekmi uz dzīves kvalitāti, zinās un izpratīs jēdzienus „veselība”, „Sabiedrības veselība”, „preventīvie pasākumi”, „profilakse”, „neveselīga uzvedība un rīcība”, zinās par dažādām pieejām veselības jautājumu apguvē, zinās, kādas zināšanas un prasmes nepieciešamas veselības saglabāšanai un pilnveidošanai.
Prasmes:Studējošie spēs atrast un apkopot atbilstošu un piemērotu informāciju par veselību ietekmējošo riska faktoru saistību ar konkrētām slimībām, izpratīs veselības jautājumu apguves mērķi, pratīs veidot paradumus dzīvot un strādāt veselīgā vidē, lai tādējādi samazinātu slimības vai izvairītos no tām, pratīs izvēlēties piemērotus preventīvos pasākumus, pratīs atpazīt neveselīgu rīcību un izvērtēt atbilstošo informāciju, izpratīs savas un citu cilvēku vajadzības, to ietekmi uz fizisko un psihisko veselību, dzīves paradumu ietekmi uz personīgās dzīves kvalitāti un veselību, pratīs atpazīt neveselīgu vidi sev apkārt.
Kompetences:Pēc studiju kursa apgūšanas studējošie spēs atlasīt un analizēt zinātniski - pētnieciskās pieejas par veselības jautājumiem, spēs integrēt kursa laikā iegūtās zināšanas un prasmes konkrētu individuālu vai sabiedrības veselības situāciju analīzē.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Amiel Jonathan, MD; Armstrong-Coben Annie, MD; Baron Robert B., MD, MS; Barrows Kevin, Behavioral Medicine: A Guide for Clinical Practice, 4e; http://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookid=1116
2World health statistics 2017: monitoring health for the SDGs, Sustainable Development Goals, World Health Organization 2017
3Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam,
4Stress darbā un psihosociālie darba vides faktori, Darba drošības un vides veselības institūts, 2011
5Dementia: a public health priority / World Health Organization. – Geneva : World Health Organization ;London : Alzheimer’s Disease International, 2012. – viii, 102 lpp.
6Physical activity and health in Europe : evidence for action / edited by: Nick Cavill, Sonja Kahlmeier and Francesca Racioppi. – Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2006
Papildus literatūra
1Health literacy and health communication; Hirono Ishikawa,Takahiro Kiuchi; Biopsychosoc Med. 2010; 4: 18. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2990724/
2Physical Activity and Quality of Life; J Prev Med Public Health. Jan 2013; 46(Suppl 1): S28–S34. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3567315/
3Rūrāne A.(2016) Garīgā veselība Latvijā un Eiropā: nākotnes izaicinājumi un risinājumi, WHO
Citi informācijas avoti
1www.likumi.lv
2www.rsu.lv
3RSU bibliotēkas mājaslapa: http://www.rsu.lv/biblioteka
4LR Autortiesību likums: http://likumi.lv/doc.php?id=5138
5http://www.vmnvd.gov.lv/
6http://www.who.com
7http://www.spkc.gov.lv
8www.ldusa.lv
9 http://www.spkc.gov.lv