Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Lolita Cibule
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Sporta zinātne

Mērķis

Nostiprināt un attīstīt studentos pamatprasmes veikt zinātniskus pētījumus, sagatavot tos pētījuma veikšanai bakalaura grāda iegūšanai veselības sportā, turpināt attīstīt prasmes pamatot zinātnisko pētījumu nozīmīgumu profesijas attīstībā un lietot pētījumu rezultātus praksē.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas priekšzināšanas biometrijā, pamatprasmes pētniecībā, zināšanas par funkcionēšanas novērtēšanas instrumentiem sportā, sporta medicīnā, par SFK, par sabiedrības veselību.

Rezultāti

Zināšanas

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā students padziļinās zināšanas par pētniecības procesu, iegūs zināšanas par kvantitatīviem un kvalitatīviem pētījumiem, sistemātisku pārskatu, kā arī zināšanas par normatīvajiem aktiem, kas regulē zinātnisko darbību Latvijā, RSU.

Prasmes

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā students pratīs formulēt un pamatot pētījuma problēmu; sagatavot un aizstāvēt tēmas pieteikumu bakalaura darbam; paaugstinās prasmes zinātniskās literatūras sistemātiskā meklēšanā un zinātnisko publikāciju specialitātē kritiskā analīzē, spēs meklēt pierādījumus dažādos informācijas avotos klīnisku jautājumu risināšanai.

Kompetences

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot iegūtās zināšanas un prasmes kritiski analizējot zinātniskas publikācijas specialitātē, patstāvīgi veicot pētījumu par izvēlēto tēmu un sagatavojot ziņojumu par pētījumu (rakstisks ziņojums, uzstāšanās, stenda ziņojums).

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.