Pārlekt uz galveno saturu

Recenzēšanas process

Visi Socrates iesniegties pētnieciskie raksti ir pakļauti stingrai dubultai profesionālajai recenzēšanai (double blind peer-review). Katram rakstam katrā izdevumā ir vismaz divi recenzenti.

Recenzentiem tiek lūgts novērtēt iesniegto darbu kvalitāti un norādīt uz kļūdām, nepilnībām, un novirzēm. Pie nosacījuma, ka augstas kvalitātes raksts ir kritizēts no recenzenta puses, redkolēģija var pieņemt  manuskriptu bez labojumiem. Būtisku domstarpību gadījumā aicināt recenzentu publicēt komentāru, uz kuru autors var atbildēt.

Brīvpieejas politika

open_access.jpgŽurnāls Socrates ievēro brīvpieejas politiku. Tas nozīme, ka žurnālā Socrates  ievietoto manuskriptu autori vai autortiesību īpašnieki piešķir visiem lietotājiem brīvas, neatsaucamas, visā tīmeklī izplatītas piekļuves tiesības šādām darbībām — rakstus kopēt, izmantot, izplatīt; veidot un izplatīt atvasinātus darbus jebkādā digitālā vidē, jebkuriem mērķiem, ievērojot autortiesību pamatnoteikumus; tiesības izdrukāt neliela skaita kopijas personīgai lietošanai.

Plaģiātisma politika

Žurnāls Socrates publicē tikai oriģinālus pētījumus. Pirms žurnālam iesniegto manuskriptu nodošanas profesionālai recenzēšanai to oriģinalitāte tiek pārbaudīta, izmantojot Turnitin plaģiātisma pārbaudes programmu. Ja redkolēģija, recenzenti kādā posmā ir konstatējuši plaģiātu, autoram (-iem) tiks lūgts pārrakstīt tekstu vai citātu un citēt sākotnējo avotu. Ja tiek konstatēts plaģiāts vismaz 25 % apmērā, raksts tiek noraidīts.

Par manuskripta saturu atbild autori, nevis izdevējs.

Žurnāla politika un ētika

Žurnāls Socrates savā darbībā ievēro izdošanas ētiskos standartus. Žurnāla ētikas standartu pamatā ir Committee on Publication Ethics (COPE) vadlīnijas žurnālu izdevējiem – Code of Conduct un Best Practice Guidelines.

Redaktora pienākumi

 • Rīkojoties objektīvi un taisnīgi, pildot pienākumus ir aizliegta jebkāda veida  autoru diskriminācija. Savā darbība redaktors ievēro taisnīguma principu. Redaktora lēmums noraidīt vai pieņemt rakstu publicēšanai ir balstīts tikai un vienīgi uz raksta nozīmību, oriģinalitāti, izteiksmes skaidrību un atbilstību žurnāla mērķiem, uzdevumiem neņemot vērā autora rasi, dzimumu, seksuālo orientāciju, reliģisko pārliecību, etnisko izcelsmi, pilsonību vai politiskos uzskatus.
 • Redaktors nodrošina akadēmisko godīgumu un vienmēr ir gatavs publicēt labojumus, skaidrojumus, atvainošanās vai atsaukt rakstus, ja nepieciešams.
 • Redaktors ir atbildīgs par žurnālam iesniegto rakstu noraidīšanu vai pieņemšanu publicēšanai. Redaktors lēmuma pieņemšanā var vadīties no redkolēģijas izstrādātās žurnāla politikas, konsultēties ar citiem redaktoriem un recenzentiem, kā arī ņemt vērā likuma normas, lai izvairītos no potenciāliem  autortiesību pārkāpumiem, plaģiātisma vai neslavas celšanas.
 • Iesniegtais manuskripts uzskatāms par konfidenciālu dokumentu. Redaktoram un redakcijas darbiniekiem nav tiesību atklāt informāciju par žurnālam iesniegtajiem rakstiem  vai ar šo rakstu  saistīto informāciju trešajām personām, tikai un vienīgi attiecīgajam autoram, recenzentiem, potenciālajiem recenzentiem, citiem redaktora padomdevējiem un izdevējam.
 • Nepublicēto datu, kas manuskripta veidā iesniegti žurnālam, izmantošana paša redaktora pētījumos bez autora piekrišanas ir aizliegta. Lai nodrošinātu interešu konflikta novēršanu redaktoram  jānodrošina profesionālapskates (peer-review) process pēc augstākiem godīguma standartiem. Redaktors nepieņem lēmumus attiecībā uz tiem manuskriptiem, uz kuriem viņš, iespējams,  atrodas interešu konfliktā. Redaktoram pirms recenzēšanas ir pienākums pieprasīt manuskriptu autoriem, recenzentiem atklāt visus iespējamos interešu konfliktus.

Recenzentu pienākumi

 • Sniegt ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesā un palīdzēt uzlabot publicētā darba kvalitāti, objektīvi un savlaicīgi recenzējot manuskriptu.
 • Saglabāt visu redaktora vai autora sniegtās informācijas konfidencialitāti. Brīdināt redaktoru par plaģiātismu, publicēto vai iesniegto manuskriptu saturu līdzību.
 • Apzināties visus iespējamos interešu konfliktus (finansiālas, institucionālas, sadarbības vai citas attiecības starp recenzentu un autoru) un brīdināt redaktoru par tiem, ja nepieciešams, atsaucot viņu pakalpojumus attiecībā uz šo manuskriptu manuskriptu.
 • Recenzenti palīdz redaktoram pieņemt lēmumu par žurnālam iesniegto rakstu noraidīšanu vai pieņemšanu publicēšanai, kā arī ar redaktora starpniecību var palīdzēt autoram uzlabot raksta kvalitāti.
 • Sniegt rakstisku apliecinājumu, iesniegtais manuskripts netiek izskatīts vai pieņemts publicēšanai citur. Ja satura daļas pārklājas ar publicēta vai iesniegta manuskripta  saturu, tas jāņem vērā liekot atbilstošās atsauces.
 • Iesniegtā raksta pamatā veiktajam pētījumam jābūt izdarītam ētiskā un atbildīgā veidā un jāatbilst visām attiecīgajām likuma normām. Rezultātiem jābūt skaidriem, godīgiem, bez falsifikācijas pazīmēm. Precīzi jāapraksta pētījuma metodes.  Negodīgi, krāpnieciskā rakstura manuskripti nav pieņemami.
 • Rakstā jābūt iekļautām skaidrām un nepārprotamam atsaucēm, pārbaudāmām atsaucēm. Jānorāda atbilstošas atsauces uz citu autoru darbiem, kā arī  jāatsaucas uz publikācijām, kas netiek tieši citētas, bet ir atstājušas iespaidu uz autora darba būtību.
 • Savos manuskriptos autoriem ir jānorāda tie interešu konflikti, kas varētu ietekmēt pētījuma rezultātus. Autoriem ir jānorāda pētījuma finansējuma avoti.
 • Autoru darbam ir jābūt oriģinālam. Nav pieļaujama citu autoru domu, ideju izmantošana bez pienācīgi noformētas atsauces.
 • Materiāls, kas tiek aizsargāts ar autortiesībām tiks publicēts tikai un vienīgi ar atbilstoši noformētu atsauci un atļauju.
 • Autors sniedz rakstisku apliecinājumu par to, ka iesniegtais raksts iepriekš netika publicēts, tai skaitā kādā citā valodā. Viena raksta iesniegšana vairākos žurnālos ir nepieņemama.
 • Raksta autori ir tikai tie, kas devuši nozīmīgu pienesumu pētījuma koncepcijā, uzbūvē, izstrādē vai interpretācijā. Visi tie, kas devuši šādu ieguldījumu, tiek norādīti kā līdzautori. Ja ir personas, kas kādā citā veidā ir piedalījušās pētījuma projektā, tās ir jāatzīst un jānorāda pateicību sadaļā. Galvenajam autoram jānodrošina, ka autoru sarakstā ir visi atbilstošie līdzautori, un nav neviena neatbilstoša līdzautora, un ka visi līdzautori ir redzējuši un apstiprinājuši raksta gala versiju un piekrituši tās publicēšanai.
 • Autoriem jānodrošina, ka visi pētījumi, kuros iesaistīti cilvēki vai dzīvnieki, atbilst nacionālā un starptautiskā līmeņa  prasībām (piemēram, Helsinku deklarācija, laboratorijas dzīvnieku izmantošanas politika, ES direktīva par dzīvnieku izmantošanu).
 • Nekavējoties jāpaziņo žurnāla redaktoram vai izdevējam, ja tiek atklāta būtiska kļūda publikācijā un sadarboties ar viņu, lai publicētu kļūdas labojumu vai rakstu atsauktu.

Izdevēja pienākumi

Nodrošināt labas prakses ievērošanu atbilstoši iepriekš izklāstītajiem standartiem.

Arhivēšanas politika

Lai izveidotu dalītu arhivēšanas sistēmu ar visām iesaistītajām bibliotēkām un ļautu tām izveidot pastāvīgus žurnāla arhīvus saglabāšanas nolūkos, žurnāls Socrates izmanto LOCKSS sistēmu. Arhivēšanā tiek izmantots RSU repozitorijs žurnāla digitālā satura ilgtermiņa izvietošanai, pieejamības un saglabātības nodrošināšanai.