Pārlekt uz galveno saturu

Autoru pamatnostādnes

 1. Manuskripti iesniedzami latviešu vai angļu valodā. Vēlamais teksta apjoms (ieskaitot zemsvītras atsauces/piezīmes) – 8 000–10 000 zīmju, ieskaitot tukšumzīmes.
 2. Manuskripti tiek recenzēti un pēc pozitīvas recenzijas saņemšanas iekļauti žurnālā.
 3. Manuskriptā jāietver:
  • nosaukums (latviešu un angļu valodā), fonts – Times New Roman, burtu izmērs – 14 pt, centrēts;
  • autoru un viņu darba vietu uzskaitījums – autora vārds, uzvārds un darba vieta (fonts – Times New Roman Bold, burtu izmērs – 12 pt, centrēts), darba vietas adrese ietverot e-pastu un tālruņa numuru (fonts – Times New Roman, burtu izmērs – 12 pt, centrēts), autoriem ir jābūt sakārtotiem alfabēta kārtībā pēc uzvārda;
  • anotācija (angļu valodā) – virsraksts Abstract (atkāpe 1,27 cm, fonts – Times New Roman Bold, 10 pt), anotācijas teksts (fonts – Times New Roman Italic, 10 pt), anotācijas apjoms nedrīkst pārsniegt 10 rindu (1500 zīmju), tai jāsatur īss problēmas apraksts un manuskriptā  sniegtais ieguldījums problēmas risināšanā vai cita novitāte;
  • atslēgas vārdu saraksts (angļu valodā) – virsraksts Keywords: (fonts – Times New Roman Bold, burtu izmērs – 10 pt), atslēgas vārdu saraksts alfabētiskā kārtībā (fonts Times New Roman Italic, burta izmērs 10 pt), nepārsniedzot divas rindas (līdz sešiem vārdiem);
  • manuskripta teksts – fonts – Times New Roman, burtu izmērs – 12 pt, nodaļu nosaukumiem ir jābūt izceltiem (Bold) un centrētiem, visas formulas, zīmējumi, tabulas un citi objekti ir jānumurē, to virsrakstiem/nosaukumiem jābūt gan oriģinālvalodā, gan angļu valodā, ievietotiem tekstā, centrētiem – zem attēliem (piem., 1. att. ...); virs tabulām (piem., 1. tabula .…), teksta apjoms līdz 10 000 zīmēm;
  • secinājumi;
  • kopsavilkums (ja referāts latviešu valodā, tad kopsavilkums – angļu valodā, un otrādi) – virsraksti Kopsavilkums un Summary, apjoms līdz 4000 zīmēm;
  • literatūras saraksts – virsraksti Literatūra, Bibliography (fonts – Times New Roman Bold, burtu izmērs – 10 pt, centrēts), numurēts literatūras saraksts (fonts: Times New Roman, burtu izmērs 10 pt), katrs ieraksts sākas jaunā rindkopā. Piemērs: Lion, Baron  & Marwel, Caro. (2019). Law and practice. Cambrige. Canwel University Press.
  • starp jebkurām divām referāta sastāvdaļām ir jābūt vienas rindas atstarpei.

Atsauču un avotu noformēšana

Literatūras atsauces tekstā var uzrādīt divējādi, taču konsekventi (visā darbā vienādi):

1) kvadrātiekavās uzrādot izmantotā izdevuma vai raksta publikācijas autoru un izdošanas gadu, piemēram [Becker, 2006], ja īpaši svarīgi norādīt publikācijas autoru un publicēšanas gadu;
vai
2) kvadrātiekavās norādot avota kārtas skaitli no pievienotā literatūras saraksta un citēto lappusi, piemēram [1, 7], kur cipars 1 (taisnrakstā) apzīmē avota kārtas skaitli un cipars 7 (slīprakstā) norāda lappusi.

Avoti

1. Latvijas Republika. 01.07.1997. Ārstniecības likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis.
2. Ministru Kabinets. 30.12.2013. Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība: MK noteikumi Nr. 1529. Latvijas Vēstnesis. 253. Literatūra:
3. Baker, L., Samon, E. 2019. Legal basis. 2018. The University of Cawel Press.

Literatūra

1. John Colville, The Fringes of Power: 10 Downing Street Diaries, 1939–1955 (New York: W. W. Norton, 1985), 651–52.
2. Cris Memberfild , Law and Parctice. (New York: Routledge, 2018), 217
3. Jānis Ferrers, Jurisdikcijas problemātika. (Rīga: Avots, 1999), 57.
4. Nainere, K. un Briedis, L. 2018. Civillikuma izaicinājumi. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte.

Nodaļa no grāmatas

5. Kovels Bill, "What is law?" in Law and Politics, ed. E. I. Kouri and  Din Ford (London: Mannel, 1999), 321.
6. Kristaps Rudzītis, “Fantāzija, kustība, spīts”, no Profesors Pauls Stradiņš, red. ArnisŠmits et al. (Rīga: Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 1961), 121–25.

Izdevumi sējumos

7. Viss izdevums:
8. Frank Freidel, Franklin D. Roosevelt, 4 vols. (Boston: Little, Brown, 1952–1973).
9. H. H. Asquith, Memories and Reflections, 1852-1927, 2 vols. (Boston: Little, Brown, 1928).
10. Jānis Stradiņš et al., red., Latvieši un Latvija, 4 sēj. (Rīga: LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2014).

Vārdnīcas un enciklopēdijas

11. Dennis H. Cremin, “Waterfront,” in The Encyclopedia of Chicago, ed. James R. Grossman, Ann Durkin Keating, and Janice L. Reiff (Chicago: University of Chicago Press, 2004), 865.
12. Joels Veinbergs, “Belials un Sātans,” no Mitoloģijas enciklopēdija, red. Roberts Akmentiņš et al. (Rīga: Latvijas Enciklopēdija, 1993), 1:98

Elektroniskas grāmatas

13.  Grāmatas, kas lejuplādētas no pārdevēja vai bibliotēkas:
14. Jane Austen, Pride and Prejudice (New York: Penguin Classics, 2007), Kindleedition.
15. Jane Austen, Pride and Prejudice (New York: Penguin Classics, 2008), PDF e-book.
16. Grāmatas, kas skatītas internetā:
17. Philip B. Kurland and Ralph Lerner, eds., The Founders’ Constitution (Chicago: University of Chicago Press, 1987), http://press-pubs.uchicago.edu/founders/.
18. Henry James, The Ambassadors (1909; Project Gutenberg, 1996), bk. 6, chap. 1, ftp:/ibiblio.org/pub/docs/books/gutenberg/etext96/ambas10.txt.

Raksti akadēmiskos žurnālos

19. Henry Kamen, “A Forgotten Insurrection of the Seventeenth Century: The Catalan Peasant Rising of 1688,” Journal of Modern History 49, no. 2 (June 1977): 224.
20. John B. Rosenmon, “The Rising Eye in Johnny Tremain,” Claflin College Review 3, no. 2 (1979): 45.
21. Susan S. Lukesh and R. Ross Holloway, “The Non-Fraud of the Middle Bronze
22. Andrejs Skaģers un Arnis Vīksna, “Akadēmiskās izglītības sākuma posms mutes, sejas un žokļu ķirurģijā Latvijā,” Latvijas Universitātes raksti. Zinātņu vēsture un muzejniecība 763 (2011): 65.
23. Elektroniski skatītiem žurnāliem norādīt DOI (ja pieejams) vai URL:
24. Jeanette Kennett, “True and Proper Selves: Velleman on Love,” Ethics 118 (January 2008): 215, doi:10.1086/523747.
25. Frank P. Whitney, “The Six-Year High School in Cleveland,” School Review 37, no. 4 (1929): 268, http://www.jstor.org/stable/1078814.

Interneta resursi

26. Atsaucoties uz šiem interneta resursiem, jāiekļauj sekojoša informācija, ja tāda pieejama: lapas nosaukums, satura autors (ja tāds ir), vietnes īpašnieks vai sponsors un URL. Jāietver publicēšanas datums vai pēdējo veikto izmaiņu datums. Ja tas nav pieejams, tad datums, kad vietne skatīta.
27. Tēraudkalns, V. 2004. Neveiksmīgās laulības sekas. Politika.lv [Sabiedriskās politikas portāls].
28. Blaikans, J. 2018. Uzņēmuma reģistra darbība. ur.gov.lv. Iegūts no: https://www.ur.gov.lv/lv/sanem-informaciju/ [sk. 05.11.2019.]

Rakstu iesniegšanas termiņi

Žurnāls Socrates tiek publicēts vienā sējumā trīs reizes gadā: maijā, septembrī un decembrī.

Rakstu iesniegšanas termiņi

 • 29. februāris – maija izlaidumam
 • 30. maijs – septembra izlaidumam
 • 30. augusts – decembra izlaidumam

Rasti jāiesniedz elektroniski pa e-pastu socratesatrsu[pnkts]lv.

Maksa par rakstu iesniegšanu un recenzēšanu

Ar Rīgas Stradiņa universitātes atbalstu žurnāls Socrates nepiemēro maksu rakstu iesniegšanai, apstrādei un publicēšanai.

Rakstu iesniegšanas kontrolsaraksts

Iesniegšanas procesa laikā autoriem jāpārbauda:

 • vai iesniegtais darbs atbilst visām žurnāla Socrates prasībām (politika, rakstu iesniegšanas prasības utt.);
 • vai manuskripts nav iepriekš publicēts un vai tas nav atrodams citā žurnāla redakcijā;
 • vai iesniegšanai paredzētais fails ir Microsoft Word, MS Word XP dokumentu faila formātā;
 • atbilstība manuskripta izstrādāšanas noformēšanas tehniskajām prasībām;
 • atbilstība stilistiskajām un bibliogrāfiskajām prasībām.