Pārlekt uz galveno saturu

Autoru pamatnostādnes

Publicēšanai zinātnisko rakstu žurnālā Socrates var iesniegt rakstus tikai angļu valodā!
 1. Manuskripti iesniedzami tikai angļu valodā. Vēlamais teksta apjoms (ieskaitot zemsvītras atsauces/piezīmes) – 35 000–45 000 rakstu zīmju (4000 - 6000 vārdi), ieskaitot atstarpes.
 2. Manuskripti tiek recenzēti (dubulta-anonīma recenzēšana) un pēc pozitīvas recenzijas saņemšanas iekļauti žurnālā.
 3. Manuskripta angļu valodā noformēšanas prasības:
 • nosaukums (angļu valodā), fonts – Times New Roman, burtu izmērs – 14 pt, centrēts;
 • autoru un viņu darba vietu uzskaitījumsautora vārds, uzvārds un darba vieta (fonts – Times New Roman Bold, burtu izmērs – 12 pt, centrēts), darba vietas adrese ietverot e-pastu (fonts – Times New Roman, burtu izmērs – 12 pt, centrēts);
 • kopsavilkums (angļu valodā) - virsraksts Abstract (atkāpe 1,27 cm, fonts – Times New Roman Bold, 10 pt), teksts angļu valodā  (fonts – Times New Roman Italic, 10 pt), apjoms nedrīkst pārsniegt 200 vārdu (1500 rakstu zīmju), kopsavilkumā jāietver: pētījuma mērķis, galvenās izmantotās metodes, ieskaitot īsu aprakstu par galvenajiem pētījuma rezultātiem;
 • alstēgas vārdu saraksts (angļu valodā) - virsraksts Keywords: (fonts – Times New Roman Bold, burtu izmērs – 10 pt), atslēgas vārdu saraksts alfabētiskā kārtībā (fonts Times New Roman Italic, burta izmērs 10 pt), nepārsniedzot maksimālo skaitu – ne vairāk kā seši atslēgas vārdi;
 • ievads virsraksts Introduction, ievadā tiek formulēta tēmas aktualitāte, pētījuma mērķis, metodes. Apjoms līdz 1,5 lpp., Times New Roman, burtu izmērs – 12 pt;
 • manuskripta tekstsfonts – Times New Roman, burtu izmērs – 12 pt, nodaļu nosaukumiem ir jābūt izceltiem (Bold) un centrētiem, visas formulas, zīmējumi, tabulas un citi objekti ir jānumurē, to virsrakstiem/nosaukumiem jābūt gan oriģinālvalodā, gan angļu valodā ievietotiem tekstā, centrētiem – zem attēliem (piem., 1. att. ...); virs tabulām (piem., 1. tabula .…), starp jebkurām divām referāta sastāvdaļām ir jābūt vienas rindas atstarpei;
 • secinājumi;
 • literatūras saraksts ( ne mazāk kā 15 izmantotie avoti) – virsraksts Bibliography (fonts – Times New Roman Bold, burtu izmērs – 10 pt, centrēts), numurēts literatūras saraksts (fonts: Times New Roman, burtu izmērs 10pt), katrs ieraksts sākas jaunā rindkopā. Piemērs: Lion, Baron  & Marwel, Caro. (2019). Law and practice. Cambrige. Canwel University Press; tiešsaistes interneta vietnes adresēm jābūt aktivizētām (lai tām iespējams piekļūt), pirms manuskripta iesniegšanas, lūdzu pārliecinieties, ka tiešsaistes interneta vietnes adreses ir aktuālas un atbilst sniegtajai atsaucei tekstā. Literatūras sarakstā lieto tikai latīņu alfabēta burtus. Kirilicā un citās rakstu sistēmās sarakstītie izdevumi norādāmi latīņu transliterācijā. Rakstu zīmju atveidus skatīt: http://translit.cc/ Piemērs: Bravnieks, K(2017). Mezdunarodnaja praktika i parvo. Мoskva: Naucnij centr

Atsauču un avotu noformēšana

Literatūras atsauces tekstā jānoformē saskaņā ar APA atsauču noformēšanas stilu:

- iekavās norādot izmantotā izdevuma vai raksta publikācijas autora (-u) uzvārdu (-us) un izdošanas gadu, piemēram (Becker, 2006), (Nainere & Briedis, 2018).

Avotu noformēšana literatūras sarakstā:

Tiesību akti

1. Latvijas Republikas likums: Ārstniecības likums, Latvijas Vēstnesis Nr.167/168, 01.07.1997.
2. Ministru Kabineta  28.08.2018. noteikumi Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”, Latvijas Vēstnesis Nr. 176, 05.09.2018.

Literatūra

3.John Colville. (1985). The Fringes of Power: 10 Downing Street Diaries, 1939–1955. New York: W. W. Norton.
4. Cris Memberfild (2018). Law and Parctice. New York: Routledge, 217
5. Jānis Ferrers (1999). Jurisdikcijas problemātika. Rīga: Avots, 57 lpp.
6. Nainere, K. un Briedis, L. (2018). Civillikuma izaicinājumi. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte.

Nodaļa no grāmatas

7. Kovels Bill. (1999) "What is law?" in Law and Politics, ed. E. I. Kouri and  Din Ford. London: Mannel, 321.
8. Kristaps Rudzītis. (1961) “Fantāzija, kustība, spīts”, no Profesors Pauls Stradiņš, red. ArnisŠmits et al. Rīga: Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 121–25.

Izdevumi sējumos

9. H. H. Asquith. (1928) Memories and Reflections, 1852-1927, 2 vols. Boston: Little, Brown.
10. Jānis Stradiņš et al., red. (2014) Latvieši un Latvija, 4 sēj. Rīga: LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrs.

Vārdnīcas un enciklopēdijas

11. Dennis H. Cremin. (2004) “Waterfront,” in The Encyclopedia of Chicago, ed. James R. Grossman, Ann Durkin Keating, and Janice L. Reiff. Chicago: University of Chicago Press, 865.
12. Joels Veinbergs. (1993) “Belials un Sātans,” no Mitoloģijas enciklopēdija, red. Roberts Akmentiņš et al. Rīga: Latvijas Enciklopēdija, 1:98

Raksti akadēmiskos žurnālos

13. Henry Kamen. (1977) “A Forgotten Insurrection of the Seventeenth Century: The Catalan Peasant Rising of 1688,” Journal of Modern History 49, no. 2, p.224.
14. John B. Rosenmon. (1979) “The Rising Eye in Johnny Tremain,” Claflin College Review 3, no. 2, p.45.
15. Jeanette Kennett. (2018) “True and Proper Selves: Velleman on Love,” Ethics 118, p.215, doi:10.1086/523747.
16. Frank P. Whitney. (1929) “The Six-Year High School in Cleveland,” School Review 37, no. 4 (1929), p.268. Reviewed: http://www.jstor.org/stable/1078814.

Interneta resursi

17.Blaikans, J. (2018). Uzņēmuma reģistra darbība. ur.gov.lv. Iegūts no: https://www.ur.gov.lv/lv/sanem-informaciju/ [sk. 05.11.2019].

Atsauce uz juridisko žurnālu "Socrates"

18. Palkova K., Žukovs A., (2020). Description of the Concept of Medical Technologies and Devices in Latvia in the Context of Robotics. Electronic Scientific Journal of Law Socrates, 2 (17). 31.–39.  https://doi.org/10.25143/socr.17.2020.2.031-039.

Rakstu iesniegšanas termiņi

Žurnāls Socrates tiek publicēts vienā sējumā trīs reizes gadā: maijā, septembrī un decembrī.

Rakstu iesniegšanas termiņi

 • 29. februāris – maija izlaidumam
 • 30. maijs – septembra izlaidumam
 • 30. augusts – decembra izlaidumam

Rasti jāiesniedz elektroniski pa e-pastu socratesatrsu[pnkts]lv.

Maksa par rakstu iesniegšanu un recenzēšanu

Ar Rīgas Stradiņa universitātes atbalstu žurnāls Socrates nepiemēro maksu rakstu iesniegšanai, apstrādei un publicēšanai.

Rakstu iesniegšanas kontrolsaraksts

Iesniegšanas procesa laikā autoriem jāpārbauda:

 • vai iesniegtais darbs atbilst visām žurnāla Socrates prasībām (politika, rakstu iesniegšanas prasības utt.);
 • vai manuskripts nav iepriekš publicēts un vai tas nav atrodams citā žurnāla redakcijā;
 • vai iesniegšanai paredzētais fails ir Microsoft Word, MS Word XP dokumentu faila formātā;
 • atbilstība manuskripta izstrādāšanas noformēšanas tehniskajām prasībām;
 • atbilstība stilistiskajām un bibliogrāfiskajām prasībām.