Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds vai kvalifikācija:
sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībā un administrēšanā
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 120/180
Lekciju norises vieta: Rīga
3 gadi
Darbdienās
8.00–21.00
Vietu skaits:
1 bezmaksas
24 maksas
2300 EUR/gadā
Eiropas studiju fakultātē darbojas studiju maksas atlaižu sistēma, studentiem ar labākajām sekmēm dodot iespēju saņemt maksas atlaidi 25–100 % apmērā studiju virziena ietvaros.
Viena RSU finansēta studiju vieta tiks nodrošināta reflektantam, kurš ieguvis Uzņēmējdarbības prasmju sertifikātu (ESP). RSU finansēta studiju vieta paredzēta, pretendējot pirmā studiju gada pirmā semestra bakalaura studiju programmā Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika vai Starptautiskais mārketings un reklāma

Studiju vide, saturs un metodes

Studiju vide

Universitātē ir izteikti starptautiska vide, kas ļauj studentiem ikdienā sadarboties un veidot kontaktus ar dažādu valstu pārstāvjiem. Šī priekšrocība ļauj arī nākotnē, uzsākot darbu starptautiskajos uzņēmumos, viegli integrēties internacionālās komandās. Studijas norit produktīvā, pozitīvā, atvērtā un uz sadarbību vērstā gaisotnē, ar mūsdienīgu tehnoloģisko aprīkojumu un e-studiju platformu, kas ļauj organizēt efektīvu studiju procesu gan uz vietas universitātē, gan arī studentu patstāvīgajā darbā ārpus universitātes. Studentiem paredzētas ērtas darba vietas patstāvīgam darbam arī ārpus auditorijām, kas ļauj ikdienā sagatavoties nodarbībām universitātes telpās, pildot gan individuālos, gan grupu uzdevumus.

Atsevišķi studiju kursi tiek pasniegti angļu valodā.
1. studiju gads

Iegūsi zināšanas par ekonomikas un vadības zinātnes teorijām – to vēsturisko attīstību un mūsdienu tendencēm, kas nākotnē noderēs darba vidē, lai analizētu, interpretētu un risinātu praktiskas ekonomiskas un vadības problēmas. Mācīsies apkopot un sistematizēt informāciju, risināt uzdevumus, klasificēt datus, pielietot kvantitatīvas un kvalitatīvas metodes datu analīzē, formulēt problēmu, īstenot kvalitatīvu un kvantitatīvu pētījumu un piedāvāt argumentētus, t. sk. zinātniski pamatotus problēmu risinājumu variantus.

2. studiju gads

Apgūsi padziļinātas zināšanas par starptautiskās uzņēmējdarbības organizācijas un vadības procesiem, lai strādātu atbilstoši mūsdienu mainīgās vides apstākļiem un biznesa mērķiem. Attīstīsi spējas argumentēt un diskutēt par uzņēmējdarbības vadības problēmām starptautiskajā vidē, par priekšnosacījumiem ilgtspējīgas un konkurētspējīgas ekonomikas attīstībai.

Šajā studiju gadā studenti iziet praksi, kas ļauj attīstīt praktiskās iemaņas un spēju pielietot teorētiskās zināšanas praktisku uzdevumu veikšanā. Universitātei ir noslēgti līgumi ar darba devējiem, kas ļauj nodrošināt studentiem prakses vietas 100% apmērā.

3. studiju gads

Apgūsi nepieciešamo teorētisko bāzi un praktiskās iemaņas ilgtspējīgas uzņēmuma stratēģijas izstrādei un īstenošanai, gūsi spēju risināt ekonomikas un uzņēmējdarbības vadības problēmas, vadīt profesionālo darbību un projektus, uzņemoties atbildību par lēmumu pieņemšanu un to realizāciju.

Visā studiju laikā studentu profesionālo līmeni paaugstina vieslekcijas, ko lasa Latvijas un ārvalstu speciālisti, zinātnieki, valsts institūciju, mazā un vidējā biznesa, kā arī starptautisku organizāciju vadītāji. Tiek organizēti izbraukuma semināri uz lieliem un vidējiem Latvijas uzņēmumiem. Notiek aktīva studējošo apmaiņa Ersmus+ apmaiņas programmā, kas ļauj studēt vienu semestri ārpus Latvijas.

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
VC_047Angļu valoda ekonomikā un uzņēmējdarbībāValodu centrsTatjana Zakutajeva6 / 9
SBUEK_002Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšanaStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraInna Dovladbekova18 / 27
SBUEK_118Darba resursu menedžments starptautiskajā biznesāStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraOlga Leontjeva2 / 3
SBUEK_026Ekonomisko pētījumu metodoloģijaStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraKristīne Blumfelde-Rutka2 / 3
SBUEK_164Finanšu pamatiStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraAnželika Berķe-Berga3 / 4.5
VC_023Franču valodaValodu centrsAleksandrs Timofejevs9 / 13.5
SBUEK_114Globālā biznesa politiskā un tiesiskā videStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraSergejs Stacenko3 / 4.5
SBUEK_149Grāmatvedības pamatiStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraAgnese Girbe2 / 3
SBUEK_168Ievads studijās un praktiskā uzņēmējdarbībaStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraKristaps Zaļais4 / 6
SBUEK_137Ilgtspējīga attīstība ekonomikā un biznesāStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraTatjana Muravska3 / 4.5
SBUEK_043Makroekonomikas teorijaStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraInna Dovladbekova3 / 4.5
SBUEK_046MatemātikaStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraEvija Liepa3 / 4.5
SBUEK_054Pārmaiņu vadībaStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraJūlija Šipicina-Buhgolca3 / 4.5
SBUEK_126Procesu vadība ilgtspējīgai uzņēmējdarbībaiStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraJekaterina Pankova3 / 4.5
SBUEK_125Projektu vadība: jaunu produktu izstrādeStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraJekaterina Pankova3 / 4.5
SBUEK_130Publiskā atbalsta modeļi starptautiskajā biznesāStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraRomāns Putāns3 / 4.5
VC_017Spāņu valodaValodu centrsAleksandrs Timofejevs9 / 13.5
SBUEK_156Studiju darbs IIStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraKristīne Blumfelde-Rutka3 / 4.5
VC_022Vācu valodaValodu centrsLudmila Jermakoviča9 / 13.5

Studiju metodes

Studiju process tiek organizēts pēc moduļu sistēmas, iekļaujot tādas studiju formas kā lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, kā arī patstāvīgais darbs, kam tiek pievērsta liela uzmanība un kas ietvers zinātniskās literatūras apgūšanu un analīzi, kopsavilkumu un eseju rakstīšanu, referātu un projektu, kā arī kursa darbu un grupas darbu sagatavošanu un prezentāciju. Šo dažādo metožu mērķis ir attīstīt spēju kritiski analizēt problēmsituācijas, loģiski vērtēt un modelēt šo situāciju attīstību nākotnē, veidot iemaņas darbam komandā un pat komandas vadībā.

Topošos RSU studentus uzrunā modernais studiju saturs un plašais e-studiju piedāvājums

Palīdzēt Latvijai augt. Edgars Lācis par studijām, biznesa idejām un basketbolu

Studente Annamarija Pumpura: "Svarīgs ir biznesa prakses un teorijas balanss"

Biznesa virziena studenti simulētā studiju vidē trenē zinātnisko ideju komercializācijas prasmes

studiju programma "Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika" kā ceļš uz inovatīvu uzņēmējdarbību

Studiju norises vietas

RSU centrālā ēka, Dzirciema ielā 16

Darba iespējas pēc studijām

Studiju programmas absolventi strādā dažādās nozarēs, tostarp finanšu jomā (apdrošināšanā, bankās, fondos), nekustamā īpašuma, ražošanas, tirdzniecības, transporta, juridisko un grāmatvedības pakalpojumu nozarē, valsts pārvaldē un citās jomās. Absolventi ieņem vadošus amatus Latvijas un ārvalstu uzņēmumos.

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība
 • CE sertifikāts latviešu valodā
 • CE sertifikāts matemātikā
 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
 • Pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses
 • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
 • Atestāts, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikums “Sekmju izraksts" (abas puses), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 98. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā)
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikāti, kas minēti augstāk
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Par iestāšanās dokumentu reģistrēšanu nav jāmaksā bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem jāuzrāda normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegta apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai 
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmā Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido CE vērtējumi matemātikā, latviešu valodā, svešvalodā.
Uzņemšanas rezultātu kopvērtējumu 100% sastāda:

 • 10% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums Matemātikā,
 • 45% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums Latviešu valodā,
 • 45% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums svešvalodā.

Reflektantiem, kuri vidējo vispārējo izglītību ir ieguvuši pēc Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola 2030), konkursa rezultātu sastāda valsts pārbaudes darbu rezultāti šādos izglītības apguves līmeņos:

 • Augstākais līmenis (reizina ar koeficientu 1.0)
 • Optimālais līmenis (reizina ar koeficientu 0.75)

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums latviešu valodā.

Papildu punkti pie kopējā konkursa rezultāta tiek piešķirti par godalgotu vietu iegūšanu (1.–3. vieta):
Latvijas Republikas (nacionālajās) mācību priekšmetu olimpiādēs – 2 punkti,
Starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs – 4 punkti,
Latvijas (nacionālie) skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi sociālo zinātņu sekcijā – 1 punkts,
Starptautiskie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi sociālo zinātņu sekcijā – 2 punkti.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās.

 

Programmas direktors

Kontaktinformācija