Skip to main content

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Akadēmiskais sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē
Valoda: latviešu
Apjoms kredītpunktos: 120 KP
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
3 gadi
P. O. T. C. Pk.
8.00–21.00
2 budžeta vietas
18 maksas vietas
1 740,00 EUR/gadā

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Universitātē ir izteikti starptautiska vide, kas ļauj studentiem ikdienā sadarboties un veidot kontaktus ar dažādu valstu pārstāvjiem. Šī priekšrocība ļauj arī nākotnē, uzsākot darbu starptautiskajos uzņēmumos, viegli integrēties internacionālās komandās. Studijas norit produktīvā, pozitīvā, atvērtā un uz sadarbību vērstā gaisotnē, ar mūsdienīgu tehnoloģisko aprīkojumu un e-studiju platformu, kas ļauj organizēt efektīvu studiju procesu gan uz vietas universitātē, gan arī studentu patstāvīgajā darbā ārpus universitātes. Studentiem paredzētas ērtas darba vietas patstāvīgam darbam arī ārpus auditorijām, kas ļauj ikdienā sagatavoties nodarbībām universitātes telpās, pildot gan individuālos, gan grupu uzdevumus.

Atsevišķi studiju kursi tiek pasniegti angļu valodā.
1. studiju gads

Iegūsi zināšanas par ekonomikas un vadības zinātnes teorijām – to vēsturisko attīstību un mūsdienu tendencēm, kas nākotnē noderēs darba vidē, lai analizētu, interpretētu un risinātu praktiskas ekonomiskas un vadības problēmas. Mācīsies apkopot un sistematizēt informāciju, risināt uzdevumus, klasificēt datus, pielietot kvantitatīvas un kvalitatīvas metodes datu analīzē, formulēt problēmu, īstenot kvalitatīvu un kvantitatīvu pētījumu un piedāvāt argumentētus, t. sk. zinātniski pamatotus problēmu risinājumu variantus. 

2. studiju gads

Apgūsi padziļinātas zināšanas par starptautiskās uzņēmējdarbības organizācijas un vadības procesiem, lai strādātu atbilstoši mūsdienu mainīgās vides apstākļiem un biznesa mērķiem. Attīstīsi spējas argumentēt un diskutēt par uzņēmējdarbības vadības problēmām starptautiskajā vidē, par priekšnosacījumiem ilgtspējīgas un konkurētspējīgas ekonomikas attīstībai.

Šajā studiju gadā studenti iziet praksi, kas ļauj attīstīt praktiskās iemaņas un spēju pielietot teorētiskās zināšanas praktisku uzdevumu veikšanā. Universitātei ir noslēgti līgumi ar darba devējiem, kas ļauj nodrošināt studentiem prakses vietas 100% apmērā.

3. studiju gads

Apgūsi nepieciešamo teorētisko bāzi un praktiskās iemaņas ilgtspējīgas uzņēmuma stratēģijas izstrādei un īstenošanai, gūsi spēju risināt ekonomikas un uzņēmējdarbības vadības problēmas, vadīt profesionālo darbību un projektus, uzņemoties atbildību par lēmumu pieņemšanu un to realizāciju.

Visā studiju laikā studentu profesionālo līmeni paaugstina vieslekcijas, ko lasa Latvijas un ārvalstu speciālisti, zinātnieki, valsts institūciju, mazā un vidējā biznesa, kā arī starptautisku organizāciju vadītāji. Tiek organizēti izbraukuma semināri uz lieliem un vidējiem Latvijas uzņēmumiem. Notiek aktīva studējošo apmaiņa Ersmus+ apmaiņas programmā, kas ļauj studēt vienu semestri ārpus Latvijas.

Studiju metodes

Studiju process tiek organizēts pēc moduļu sistēmas, iekļaujot tādas studiju formas kā lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, kā arī patstāvīgais darbs, kam tiek pievērsta liela uzmanība un kas ietvers zinātniskās literatūras apgūšanu un analīzi, kopsavilkumu un eseju rakstīšanu, referātu un projektu, kā arī kursa darbu un grupas darbu sagatavošanu un prezentāciju. Šo dažādo metožu mērķis ir attīstīt spēju kritiski analizēt problēmsituācijas, loģiski vērtēt un modelēt šo situāciju attīstību nākotnē, veidot iemaņas darbam komandā un pat komandas vadībā.

Studiju norises vietas

RSU centrālā ēka, Dzirciema ielā 16

Darba iespējas pēc studijām

Studiju programmas absolventi strādā dažādās nozarēs, tostarp finanšu jomā (apdrošināšanā, bankās, fondos), nekustamā īpašuma, ražošanas, tirdzniecības, transporta, juridisko un grāmatvedības pakalpojumu nozarē, valsts pārvaldē un citās jomās. Absolventi ieņem vadošus amatus Latvijas un ārvalstu uzņēmumos. 

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts latviešu valodā,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments.
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts" kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 1998. mācību gada līdz pašreizējam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmā Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vidējais vērtējums no CE vērtējuma latviešu valodā un CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma svešvalodā.
Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē:

 • vērtējums svešvalodā,
 • vidējās izglītības diploma vidējā atzīme.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās:

Kontaktinformācija