Pārlekt uz galveno saturu

Valsts īstenošana un biosociālās saiknes (RELATE.LV)

Projekta/līguma nr.
lzp-2018/2-0070
Projekta finansējums
194 350,00 EUR
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
01.12.2018. - 01.12.2020.

Mērķis

Projekta RELATE.LV galvenais mērķis ir iegūt unikāli detalizētu empīriski pamatotu izpratni par mijiedarbību starp biosociālo saikni (radniecību) un valsts īstenošanas praksēm.

Apraksts

Šis projekts balstās uz teorētiska pieņēmuma, ka valsts veidojas diskursīvi, t. i., tiek performēta. Projekts savieno jaunākās atziņas kompleksu sabiedrību radniecības izpētē un teorijas par valsts performēšanu / veidošanu, tādā veidā zondējot mūsdienu valsts pašu kodolu.

24 mēnešu laikā pētnieki apkopos un analizēs datus, kas iegūti etnogrāfiskā lauka darbā, no publiski pieejamiem tekstiem un ar interviju palīdzību dažādās Latvijas vietās. Tādējādi tiks iegūts ieskats valsts īstenošanā caur 5 dažādām dimensijām, tajā skaitā ikdienas dzīvi, saskarsmi ar birokrātijām, cilvēku ģenealoģiskās pagātnes izpēti un izaicinājumiem, ko izraisa atklājumi ģenētikā. Iegūtie rezultāti tālāk attīstīs mūsdienu valsts fenomena izpratni, kā arī veidos pamatus, lai valsts formālā struktūra tiktu pielāgota pastāvošajām neformālajām izpratnēm un praksēm.

Projekta norises posmi

  1. Pētnieciskās platformas izveide (metodoloģijas izstrāde etnogrāfisko, audiovizuālu datu un citu kvalitatīvo un kvantitatīvu datu iegūšanai, literatūras izpēte par radniecību, valsti, ģenealoģiju, cilvēkdrošību un citām ar pētījumu saistītajām jomām)
  2. Pētniecisko datu iegūšana un analīze (etnogrāfiskais lauka darbs,  daļēji strukturēto interviju veikšana, iegūto datu analīze)
  3. Teorētiskā un praktiskā ietvara izstrāde (zināšanu sintēze, balstoties uz empīriskajiem datiem, teorijas izstrāde par mijiedarbību starp sociālo radniecību, valsts veidošanos / izpratni un cilvēkdrošību, konsultācijas ar politiku veidotājiem)
  4. Projektu rezultātu publicitāte (rezultātu prezentēšana konferencēs, publiskajās lekcijās un semināros, zinātniskajās publikācijās)