Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Uģis Ciematnieks

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:18.03.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SUUK_032LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Ārstniecība; Sabiedrības veselība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Uģis Ciematnieks
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sporta un uztura katedra
Struktūrvienības vadītājs:Una Veseta
Kontaktinformācija:Rīga, Cigoriņu iela 3, spkatrsu[pnkts]lv, spkatrsu[pnkts]lv, +371 67611559
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas16
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas16
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)3Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas6
Nodarbības (numurs)9Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas18
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Sporta fizioloģija, bioķīmija, sporta pedagoģija.
Mērķis:
Apgūt nepieciešamas zināšanas, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas, pielietojot veselības sporta treniņā kardiotrenažierus, spēka trenažierus un brīvos svarus, pilnveidot prasmes un iemaņas to pielietošanā fiziskās sagatavotības paaugstināšanā, veselības nostiprināšanā un slimību profilaksē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Trenažieri, to iedalījums. Trenažieru ražotāji un izplatītāji. Latvijas fitnesa klubos izplatītākie trenažieri.Lekcijas1.00auditorija
2Kardiotrenažieru veidi. Kardiotrenažieru programmas, to iedalījums un pielietošanas iespējas veselības sportā.Lekcijas1.00auditorija
3Aerobo darbaspēju paaugstināšanas iespējas. Slodzes apjoma un intensitātes plānošana un dozēšana atkarībā no klienta fiziskās sagatavotības un mērķiem. Aerobo darbaspēju testi.Lekcijas2.00auditorija
4Dažādi spēka treniņa režimi, to ietekme uz cilvēka organismu. Treniņu metodes un līdzekļi maksimālā spēka un muskuļu masas un spēka izturības palielināšanai. Maksimālā spēka un spēka izturības testēšana.Nodarbības1.00auditorija
5Iepazīstināšana ar kardiotrenažieriem, to programmām. Ievads ar pneimatiskajiem "HUR" trenažieriem. Muskuļu stiepšanās vingrinājumi.Nodarbības8.00auditorija
6Aerobo darbaspēju treniņš, izmantojot dažādas kardiotrenažieru programmas. Bāzes vingrojumu tehnika. Vingrinājumi ar brīvajiem svariem un hantelēm. Spēka treniņa slodzes dozēšanas varianti, izmantojot trenažierus.Nodarbības2.00auditorija
7Dažādi aerobo darbaspēju testi. To objektivitāte un pielietošanas iespējas cilvēkiem ar dažādu fizisko sagatavotību. Vingrinājumu ar brīvajiem svariem un hantelēm tehnikas pilnveidošana, dažādi tehnikas varianti. Dažādi spēka treniņa režīmi – izotoniskais, statodinamiskais, vingrinājumi ar ātru koncentrisko un lēnu ekscentrisko darba fāzi.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Trenažieri, to iedalījums. Trenažieru ražotāji un izplatītāji. Latvijas fitnesa klubos izplatītākie trenažieri.Lekcijas1.00auditorija
2Kardiotrenažieru veidi. Kardiotrenažieru programmas, to iedalījums un pielietošanas iespējas veselības sportā.Lekcijas1.00auditorija
3Aerobo darbaspēju paaugstināšanas iespējas. Slodzes apjoma un intensitātes plānošana un dozēšana atkarībā no klienta fiziskās sagatavotības un mērķiem. Aerobo darbaspēju testi.Lekcijas1.00auditorija
4Dažādi spēka treniņa režimi, to ietekme uz cilvēka organismu. Treniņu metodes un līdzekļi maksimālā spēka un muskuļu masas un spēka izturības palielināšanai. Maksimālā spēka un spēka izturības testēšana.Nodarbības1.00auditorija
5Iepazīstināšana ar kardiotrenažieriem, to programmām. Ievads ar pneimatiskajiem "HUR" trenažieriem. Muskuļu stiepšanās vingrinājumi.Nodarbības4.00auditorija
6Aerobo darbaspēju treniņš, izmantojot dažādas kardiotrenažieru programmas. Bāzes vingrojumu tehnika. Vingrinājumi ar brīvajiem svariem un hantelēm. Spēka treniņa slodzes dozēšanas varianti, izmantojot trenažierus.Nodarbības2.00auditorija
7Dažādi aerobo darbaspēju testi. To objektivitāte un pielietošanas iespējas cilvēkiem ar dažādu fizisko sagatavotību. Vingrinājumu ar brīvajiem svariem un hantelēm tehnikas pilnveidošana, dažādi tehnikas varianti. Dažādi spēka treniņa režīmi – izotoniskais, statodinamiskais, vingrinājumi ar ātru koncentrisko un lēnu ekscentrisko darba fāzi.Nodarbības1.00auditorija
8Dažādi intervālu treniņu dozēšanas varianti kardiotreniņā. Sastādīto veselības sporta treniņa programmu prezentācijas un analīze.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgi apgūt dažādas kursa tēmas pēc docētāja norādītajiem literatūras avotiem. Rūpēties par savas fiziskās kondīcijas paaugstināšanu un uzturēšanu, izmantojot kardiotrenažierus un spēka trenažierus.
Vērtēšanas kritēriji:
Tiek vērtēta studentu līdzdalība praktiskajās nodarbībās, prasme izmantot kardiotrenažierus un to programmas, prasme parādīt un izskaidrot vingrinājumu specifiku ar trenažieriem, brīvajiem svariem un hantelēm. Prasme sastādīt treniņa programmu konkrētam cilvēkam izmantojot kardiotrenažierus, spēka trenažierus, brīvos svarus un hanteles, atbiltoši klienta fiziskai sagatavotībai, veselības stāvoklim un mērķiem.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst pamatzināšanas un spēj aprakstīt kardiotrenažieru un spēka trenažieru pielietošanu veselības sportā aerobo darbaspēju paaugstināšanai, balsta un kustību sistēmas nostiprināšanai, veselības uzlabošanai, traumu un dažādu slimību profilaksei.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs izmantot kardiotrenažierus, to programmas un testus, ieteikt atbilstošas treniņu programmas dažāda vecuma un sagatavotības cilvēkiem, pratīs izmantot spēka trenažierus un brīvos svarus, ieteikt dažāda vecuma un sagatavotības cilvēkiem piemērotus vingrojumus un slodzi veselības nostiprināšanai un klientam vēlamo mērķu sasniegšanai.
Kompetences:Studiju programmas apguves procesā studējošie būs attīstījuši kompetences un spēs: - izstrādāt rekomendācijas fiziskai aktivitātei un nodarbību plānu dažāda vecuma klientiem, atkarībā no veselības stāvokļa, fiziskās sagatavotības un mērķiem, izmantojot kardiotrenažierus, spēka trenažierus un brīvos svarus veselības nostiprināšanai un slimību profilaksei - izglītot un pārliecināt klientus par fizisko vingrinājumu nepieciešamību un lomu mūsdienu sabiedrībā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Dzenis A., Grāvītis U., Knipše G. un autoru kolektīvs. Trenera rokasgrāmata. Rīga, Jumava, 2015, 375 lpp.
2Luika S.(projekta vadītāja) un autoru kolektīvs. Vispusīgās fiziskās sagatavotības trenera rokasgrāmata. LTTC, 2015, 239 lpp.
3Priedīte S. un autoru kolektīvs. Fiziskās aktivitātes receptes izrakstīšana ģimenes ārsta praksē. Valsts Sporta medicīnas centrs. Rīga, 2014.
4Aberberga-Augškalne L. Fizioloģija rehabilitologiem un veselības sporta speciālistiem. Rīga, Valters un Rapa, 2008.
Papildus literatūra
1Bompa, Tudor O., Conditioning Young Athletes / Tudor O. Bompa, Michael Carrera. Champaign, IL : Human Kinetics, 2015. 1 tiešsaistes resurss (viii, 296 lpp.) : ilustrācijas, tabulas, portreti
2Santana, Juan Carlos, Functional Training / Juan Carlos Santana. Champaign, IL : Human Kinetics, 2016. 1 tiešsaistes resurss (xiv, 274 lpp.) : ilustrācijas, tabulas.
3Bess H.M, Leighann F. Motivating People to be Physically Active. Human Kinetics, 2009, 248 pp
4Bouchard C, Blair S.N., Haskell W.L. Physical Activity and Health. Human Kinetics, 2007, 424 pp
5McArdle W.D., Katch F.I., Katch V.L. Exercise Physiology. Lippincott Williams & Wilkins, 2007, 1158p.
6Jones C., Rose D. Physical Activity Instruction of Older Adults. Human Kinetics, 2005, 424 pp
7Hoffman J. Norms for Fitness, Performance and Health. Human Kinetics, 2008, 232 pp
8Ehrma J.K, Gordon P.M., Visich P.S., Ketevian S.J. Clinical Exercise Physiology. Human Kinetics, 2009, 712 pp
9Virgilio S. Active Start for Healthy Kids. Activities, Exercises, and Nutrition Tips. Human Kinetics, 2005, 240 pp