Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Zanda Daneberga

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:30.01.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:BUMK_061LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Bioloģija; Molekulārā bioloģijaMērķauditorija:Bioloģija; Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Zanda Daneberga
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Juta Kroiča
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, bmkatrsu[pnkts]lv, bmkatrsu[pnkts]lv, +371 67061584
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)12Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas24
Nodarbības (numurs)12Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas36
Kopā kontaktstundas60
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Pamatzināšanas bioloģijā un ķīmijā (saskaņā ar Valsts vispārējās vidējās izglītības standartu; MK noteikumi Nr 175).
Mērķis:
Studiju programmas mērķis ir dot studējošiem zināšanas par molekulārajiem procesiem šūnā, kā arī izpratni par cilvēka genoma funkciju traucējumu lomu patoloģiju etioloģijā, attīstīt studējošo prasmes molekulārās bioloģijas metožu apgūšanā, palīdzēt izprast iegūto teorētisko zināšanu izmantošanu medicīnā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads molekulārajā bioloģijā. Eikariotiskās un prokariotiskās šūnas. Informācijas glabāšana šūnā.Lekcijas1.00auditorija
2Kodols, mitohondriji, hromosomas – haromatīns, tā uzbūve un veidi.Lekcijas1.00auditorija
3Eikariotu un prokariotu genoms.Lekcijas1.00auditorija
4Informācijas realizēšanas sistēma eikariotiskā un prokariotiskā šūnā.Lekcijas1.00auditorija
5Informācijas realizēšanas sistēmas regulācijas molekulārie mehānismi - epiģenētika un epigenomika.Lekcijas1.00auditorija
6Cilvēka genoma variācija.Lekcijas1.00auditorija
7Eikariotisko un prokariotisko šūnu dalīšanās. Citoskelets.Lekcijas1.00auditorija
8Šūnas dzīves cikls, tā regulācija. DNS reparācijas mehānismi. Šūnas novecošanas un bojāejas molekulārie mehānismi.Lekcijas1.00auditorija
9Gametoģenēze un apaugļošanās.Lekcijas1.00auditorija
10Šūnu funkciju molekulārie mehānismi – vielu transports. Intracelulārais transports. Mazu molekulu, jonu un makromolekulu transmemebranālais transports. Endoplazmatiskais tīkls. Goldži komplekss.Lekcijas1.00auditorija
11Šūnu funkciju molekulārie mehānismi - šūnu komunikācija. Signālu intracelulāra un ekstracelulāra pārnese.Lekcijas1.00auditorija
12Molekulārās bioloģijas in vitro metožu pielietojums medicīnā.Lekcijas1.00auditorija
13Ievads praktiskajās nodarbībās. Nukleīnskābju izdalīšana.Nodarbības1.00laboratorija
14Cilvēka metafāzes hromosomu mikroskopēšana un hromosomu skaita noteikšana.Nodarbības1.00laboratorija
15Molekulārās bioloģijas uzdevumi.Nodarbības1.00laboratorija
16Kolokvijs I. Zināšanu pārbaude par lekciju Nr. 1. – 4. un praktisko nodarbību Nr. 1.- 4. tēmām.Nodarbības1.00laboratorija
17DNS sintēze in vitro – polimerāzes ķēdes reakcija.Nodarbības1.00laboratorija
18Kariokinēzes stadiju noteikšana.Nodarbības1.00laboratorija
19Gametoģenēze, nobriedušas dzimumšūnas.Nodarbības1.00laboratorija
20Kolokvijs II. Zināšanu pārbaude par lekciju Nr. 5. – 9. un praktisko nodarbību Nr. 5.- 6. tēmām.Nodarbības1.00laboratorija
21Vielu transports eikariotiskās šūnās.Nodarbības1.00laboratorija
22Šūnu signālu pārneses sistēmas. Dažādu signālceļu analīze.Nodarbības1.00laboratorija
23Molekulārās bioloģijas in vitro metožu pielietojums medicīnā – piemēru analīze.Nodarbības1.00laboratorija
24Kolokvijs III. Zināšanu pārbaude par lekciju Nr. 10. – 12. un praktisko nodarbību Nr. 7.- 9. tēmām.Nodarbības1.00laboratorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuāls darbs ar ieteicamo literatūru, atbilstoši lekciju un nodarbību tematikai. Zinātnisko publikāciju analīze priekšmeta izpratnes padziļināšanai.
Vērtēšanas kritēriji:
Regulāra praktisko nodarbību apmeklēšana, aktīva līdzdalība tajās; iknedēļas kontroljautājumu izpildes kvalitāte. Temata noslēguma pārbaudījums - kolokvijs – apgūto teorētisko un praktisko zināšanu pārbaude. Studiju kursa beigās rakstveida eksāmens, kurš sastāv no teorētiskajiem jautājumiem.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc studiju kursa apgūšanas studenti spēs izskaidrot molekulārās bioloģijas centrālo dogmu, tās lomu eikariotu un prokariotu šūnu funkciju nodrošināšanā. Zinās informācijas realizēšanas sistēmas darbības principus, tās regulāciju un funkcionālo nozīmi eikariotos un prokariotos. Spēs aprakstīt galvenos molekulāros mehānismus normālas šūnas funkciju nodrošināšanai, kā arī pamatot šūnu funkciju traucējumu sekas.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs izmantot gaismas mikroskopu, pratīs plānot eksperimentu un veikt šūnu funkciju novērošanu. Studenti iegūs prasmes veikt molekulārās bioloģijas metodes - nukleīnskābju izdalīšanu un polimerāzes ķēdes reakciju - un interpretēt iegūtos rezultātus. Balstoties uz zinātniskās literatūras analīzi, studenti spēs apkopot būtiskāko informāciju un varēs korekti pielietot molekulārās bioloģijas jēdzienus.
Kompetences:Studējošie, teorētiskās zināšanas apvienojot ar prasmēm, spēs tās integrēt citu preklīnisko un klīnisko priekšmetu apgūšanā. Studējošie varēs attiecināt šūnu funkciju traucējumus uz organisma patoloģiju kopumā. Izpratīs genoma struktūrālo un funkciju traucējumu lomu slimību etioloģijā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Krūmiņa A., Baumanis V. Eikariotu šūnu bioloģija. Rīga, RSU, 2015.
2 Lodish H. et al.- Molecular biology of the cell 6th edition. New York, NY : Garland Science, Taylor and Francis Group, 2015.
Papildus literatūra
1Alberts B. et al. - Molecular Biology of the Cell 6th edition - Garland Science, 2015.
2Pasternak J.J. – Human Molecular Genetics. Wiley-Liss, 2010.
3Pollard T. D., Earnshaw W. C. – Cell Biology. 2nd ed., Saunders, Elsevier, 2008.
4Cooper G.M., Hausman R.E.- The cell.A Molecular approach. 6th ed.,ASM press, 2013
5William. S. Klug, M.R. Comings - Concepts of Genetics. 11th ed. – Prentice Hall, 2014.
6Pierce B.A. Genetics. A coceptual approach. 5th ed., W.H. Freeman, 2013.
7Selga T. Šūnu bioloģija. LU akadēmiskais apgāds, Rīga, 2008.
Citi informācijas avoti
1Internet. NCBI (DNA &RNA, Genetics&Medicine, Genes &Expression, Genomes&Maps).