Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Silva Rupaine
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Pedagoģija; Vispārīgā pedagoģija

Mērķis

Sniegt studentiem izpratni par speciālās pedagoģijas teoriju un praksi, vēsturi un attīstības tendencēm Latvijā un pasaulē. Sniegt pamatzināšanas par bērnu ar attīstības traucējumiem izziņas procesu, viņu pedagoģiski psiholoģiskā raksturojuma pamatjautājumiem, iekļaujošas izglītības pamatprincipiem. Mācīt studentus izmantot apgūtās zināšanas savā darba dzīvē.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti spēs definēt speciālās pedagoģijas un iekļaujošas izglītības terminus;
raksturot speciālās un iekļaujošās izglītības attīstības tendences Latvijā un ārvalstīs;
nosaukt un raksturot speciālās pedagoģijas nozares un speciālās pedagoģijas veidus un speciālās programmas;
raksturot bērnu, pusaudžu un jauniešu speciālo vajadzību izpausmes izglītības procesā un ārpusizglītības vidē;
nosaukt bērna attīstības novērtēšanas veidus un izprast speciālās pedagoģijas metožu lietošanas principus dažādām speciālo vajadzību mērķa grupām;
identificēt speciālās izglītības jomu reglamentējošie normatīvos aktus;
izprast Pedagoģiski medicīniskās komisijas darbības specifiku Latvijā;
identificēt un raksturot atbalsta pakalpojumus ģimenēm ar bērnu ar speciālām vajadzībām – skolas vidē gan ārpus izglītības vidē.

Prasmes

Prasme apkopot būtisko informāciju par bērna ar speciālām vajadzībām izglītības iespējām;
Prasme izvēlēties piemērotāko/atbilstošāko piedāvājumu ģimenei iekļaujošas skolas modelim;
Prasme lietot speciālās pedagoģijas un iekļaujošas izglītības jēdzienus/terminus;
Prasme noteikt klienta (bērna) individuālās speciālās vajadzības;
Prasme modelēt atbalsta pasākumu plānu izglītojamajam speciālās izglītības programmā;
Prasme izvēlēties un modelēt speciālās pedagoģijas metodes/tehnikas darbā ar kādu no speciālo vajadzību mērķa grupu (bērniem ar redzes traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem, autismu, Dauna sindromu, kustību traucējumiem utt. iekļaujošā skolā);
Studenti pilnveido prasmi veidot un uzturēt iekļaujošu, bērniem un jauniešiem emocionāli un fiziski drošu vidi;
Attīsta prasmi lietot alternatīvās komunikācijas līdzekļus sarunā ar bērnu;
Prasmi izskaidrot un pamatot speciālas izglītības programmas nepieciešamību izglītojamajam ar attīstības traucējumiem (starpprofesionālā komandā kolēģiem vai bērna vecākiem utt.);
Studenti attīsta prasmi analizēt problēmsituācijas – stundas norisi utt. skolas vidē iekļaujošā klasē – reālā skolas vidē (attālinātā periodā – video problēmsituāciju analīze).

Kompetences

Studenti attīsta kompetenci domāt kritiski (izvērtējoši): diferencēt iekļaujošas skolas modeļus un speciālās izglītības programmas.
Pilnveido kompetenci diskutēt un argumentēt viedokli par iekļaujošās izglītības problemātiku un attīstības tendencēm Latvijā un tās pilnveides iespējām.
Studenti pilnveido kompetenci izprast nepieciešamību apzināt un piesaistīt un radīt jaunus resursus bērnam ar speciālām vajadzībām, tā ģimenei.
Studenti pilnveido kompetenci pieņemt citādību, kā arī izprast nepieciešamību veicināt kopienā citādības pieņemšanu iekļaujošas sabiedrības veicināšanai.
Studenti pilnveido kompetenci atlasīt nepieciešamo, noderīgo informāciju sociālā darbinieka sociālpedagoģiskajam darbam ar bērniem ar speciālām vajadzībām un viņu ģimenēm.
Studenti pilnveido kompetenci ētiski un atbildīgi rīkoties pret klientiem un kolēģiem klātienes un tiešsaistes komunikācijā (veicot intervijas ar bērnu vecākiem, speciāliem pedagogiem, kā arī prezentējot situāciju analīzi utt.).

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD6BakalaursObligāts