Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Silva Rupaine
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Pedagoģija; Vispārīgā pedagoģija

Mērķis

Sniegt studentiem izpratni par speciālās pedagoģijas teoriju un praksi, vēsturi un attīstības tendencēm Latvijā un pasaulē. Sniegt pamatzināšanas par skolēnu ar attīstības traucējumiem izziņas procesu, viņu pedagoģiski psiholoģiskā raksturojuma pamatjautājumiem, iekļaujošas izglītības pamatprincipiem. Mācīt studentus izmantot apgūtās zināšanas savā darba dzīvē.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

• spēs izskaidrot speciālās pedagoģijas un iekļaujošas izglītības terminus;
• aprakstīt speciālās izglītības pamatnostādnes un iekļaujošas izglītības attīstības tendences;
• izskaidrot bērna attīstības novērtēšanas veidus un metodes;
• nosaukt un raksturot speciālās pedagoģijas nozares un pedagoģijas veidus speciālajā pedagoģijā.

Prasmes

• apkopot būtisko informāciju par bērnu ar speciālām vajadzībām izglītības iespējām;
• izvēlēties piemērotāko/atbilstošāko piedāvājumu ģimenei iekļaujošas skolas modelim;
• lietot speciālas pedagoģijas un iekļaujošas izglītības jēdzienus/terminus;
• prezentēt speciālās pedagoģijas metodes darbā ar bērniem ar redzes traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem un kustību traucējumiem iekļaujošā skolā.

Kompetences

• izmanto apgūtās zināšanas par speciālās pedagoģijas vēsturi, nozarēm un veidiem;
• diferencē iekļaujošas skolas modeļus un speciālās izglītības programmas;
• interpretē iegūtos datus par bērna ar attīstības traucējumiem izglītības vajadzībām;
• analizē stundu iekļaujošā klasē;
• izstrādā atbalsta pasākumu plānu izglītojamajam speciālās izglītības programmā;
• argumentē viedokli par iekļaujošas izglītības attīstības tendencēm;
• loģiski noformulē un izskaidro speciālas izglītības programmas nepieciešamību izglītojamajam ar attīstības traucējumiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD6BakalaursObligātsSilva Rupaine
Sociālais darbs, SDN6BakalaursObligātsSilva Rupaine