Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Kristīne Blumfelde-Rutka
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tirgzinības un reklāma; Uzņēmējdarbības vadība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadība

Mērķis

Studiju kursa mērķis ir veidot izpratni par starptautiskā mārketinga jēdziena būtību, apskatot to kā aktivitāšu un procesu kopumu mūsdienu starptautiskā biznesa vidē. Izpētīt starptautiskā mārketinga nozīmi patērētāju, klientu, partneru un sabiedrības kontekstā. Kursa ietvaros tiek analizēti starptautiskā biznesa uzsākšanas faktori, pētīta produktu adaptācija dažādiem tirgiem, ņemot vērā starpkultūru atšķirības un mārketinga stratēģiju veidošanu starptautiskajos tirgos.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas zināšanas mikroekonomikā, makroekonomikā, uzņēmumu organizācijā un vadīšanā, uzņēmuma stratēģijas un politikas veidošanā.

Rezultāti

Zināšanas

1. Spēj raksturot starptautiskā mārketinga jēdziena attīstību un novērtēt tā nozīmi uzņēmējdarbībā.
2. Spēj novērtēt starpkultūru atšķirību nozīmi starptautiskajā mārketingā un to ietekmi uz uzņēmuma darbību starptautiskajā vidē.

Prasmes

1. Spēj analizēt mārketinga jaunākās tendences un integrēt tās uzņēmuma mārketinga aktivitātēs.
2. Spēj analizēt starptautisko mārketingu un biznesu veicinošos faktorus.
3. Spēj analizēt preču un pakalpojumu starptautisko pielāgošanu.

Kompetences

1. Spēj organizēt starptautiskā mārketinga pētījumus.
2. Spēj novērtēt starptautiskā mārketinga ārējās vides faktorus un to ietekmi uz uzņēmējdarbību.
3. Spēj novērtēt starptautiskā biznesa uzsākšanu ietekmējošos faktorus.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, SBIE3BakalaursObligātsKristīne Blumfelde-Rutka
Starptautiskais mārketings un reklāma, MR3BakalaursObligātsKristīne Blumfelde-Rutka