Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Anželika Berķe-Berga
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Ekonomika

Mērķis

Sniegt izpratni par starptautisko finanšu attiecību izveidošanas būtību, veidiem, formām, procesu, to uzskaiti, iepazīstināt ar galvenajām starptautiskajām finanšu organizācijām un to darbības mērķiem un specifiku.

Priekšzināšanas

Ekonomikas pamatos, finanšu pamatos, ekonomikas un biznesa vēsturē, mikroekonomikā un makroekonomikā, starptautiskajās biznesa attiecībās.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa sekmīgas apguves rezultātā studenti iegūs zināšanas par starptautisko finanšu attiecību rašanās bāzi un iemesliem, starptautisko tirdzniecību, valūtas sistēmu attīstību un mūsdienu realitātēm, maksājumu bilances izstrādes principiem un nozīmi, valūtas tirgus funkcionēšanas īpatnībām un valūtas kursu noteikšanas politiku, režīmiem, EMS ekonomisko pamatojumu un nozīmi, eiro ieviešanu, starptautisko finanšu institūciju darbību optimālu valūtas zonu teoriju.

Prasmes

Prasmes analizēt un pētīt starptautiskās finanšu plūsmas un tendences, izdarīt secinājumus. Izprast valstu monetārās politikas īpatnības un to ietekmi uz tautsaimniecību gan vietējā, gan globālā mērogā.

Kompetences

Spēja vadīt valūtas darījumus, veikt valūtas maiņas operācijas; spēja identificēt ekonomiskās vides īpatnības un tirgus apstākļus, novērtēt nepieciešamību mainīt uzņēmuma finansiālo pozīciju un mērķus.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, SBIE3BakalaursObligātsAnželika Berķe-Berga